Нэр Огноо Файл
1Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 2008.05.20 Үзэх Татах
2Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай2010.11.25 Үзэх Татах
3Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай2012.05.17 Үзэх Татах
4Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах тухай2007.02.06 №27 Үзэх Татах
5Монгол улсын төрөөс цацраг идэвхит ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого2009.06.25 №45 Үзэх Татах
6Хилийн заагийг тогтоох тухай2012.06.05 №194 Үзэх Татах
7Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн талаар авах арга хэмжээний тухай2012.11.10 №126 Үзэх Татах
8Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай2013.03.16 №100 Үзэх Татах
9Шүүхийн шийдвэрээр тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын 106 талбайд тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам батлах тухай2014.07.04 №216 Үзэх Татах
10Ашигт малтмалын эцсийн бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай2015.12.21 №502 Үзэх Татах
11Ашигт малтмалын хайгуулын талбайн солбицол батлах тухай2015.12.21 №511 Үзэх Татах
12Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага2015.03.10 №49 Үзэх Татах
13Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох” журам2015.03.12 №53 Үзэх Татах
14Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн, шинжээчийн ажлын хөлс тооцох аргачлал2016-09-21 №23 Үзэх Татах
15Бичил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм Үзэх Татах
16Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар2015.03.16 №104 Үзэх Татах
17Уламжлалт бус газрын тосны хайгуул, ашиглалттай холбогдсон харилцааг зохицуулах тухай журам2015.07.07 №295 Үзэх Татах
18Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээний загвар батлах тухай2015.11.02 №430 Үзэх Татах
19Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журам2014.09.12 №202 Үзэх Татах
20Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журам2013.08.29 №171 Үзэх Татах
21Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2016.11.16 №147 Үзэх Татах
22Цөмийн болон цацрагийн улсын хяналтын албаны дүрэм2009.05.05 №135 Үзэх Татах
23Цөмийн энергийн комиссын бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай2015.03.12 №72 Үзэх Татах
24Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм2015.11.04 №13 Үзэх Татах
25Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм2015.11.04 №14 Үзэх Татах
26Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм2016.02.16 №01 Үзэх Татах
27Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай2012.01.05 №01 Үзэх Татах
28Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэр байгуулах тухай2010.01.29 №21 Үзэх Татах
29Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих төслийн нэгж байгуулах тухай2016.09.28 №107 Үзэх Татах
30Сонгон шалгаруулах журмаар ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицол тогтоох тухай2017.01.25 №37 Үзэх Татах
31Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг нийтэд мэдээлэх, бүртгэх тухай2017.02.20 №А/41 Үзэх Татах
32Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журмын төсөл2017.02.15 Үзэх Татах
33Алт агуулсан хүдэр, элс олборлон баяжуулах, хамгаалах, хадгалах, тээвэрлэх болон худалдахтай холбогдсон журмын төсөл2017.03.10 Үзэх Татах
34ТЭЗҮ хүлээн авах журам2012-04-17 Үзэх Татах
35Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам2010 Үзэх Татах
36Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай2016-12-13 №А/72 Үзэх Татах
37Unofficial translation: The economic entity income tax2006.06.29 Үзэх Татах
38Unofficial translation: The company law2011.10.06 Үзэх Татах
39Unofficial translation: The general tax law2008.05.20 Үзэх Татах
40Unofficial translation: The investment law2013.10.03 Үзэх Татах
41Unofficial translation: The petroleum law2014.06.14 Үзэх Татах
42Unofficial translation: The minerals law2006.07.08 Үзэх Татах
43Unofficial translation: The nuclear energy law2009.07.16 Үзэх Татах
44Unofficial translation: The subsoil law1989.11.29 Үзэх Татах
45Unofficial translation: The value-added tax law2006.06.29 Үзэх Татах
46Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийн хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээний заавар батлах тухай2016.03.28-179 Үзэх Татах
47Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2017-01-26 Үзэх Татах
48Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм2017.04.03 Татах
49Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журмын төсөл2017.03.28 Татах
50Уул уурхайн хууль /Төсөл/2017.03.30 Татах
51Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын түр журам2017.03.16 Татах
52Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журмын төсөл2017.03.10 Татах
53Үүсмэл орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны журам, Үүсмэл орд ашиглах үйл ажиллагаанд тавих шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам батлах тухай2017.02.22-61 Үзэх Татах
54Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг хүлээн авах журам /Төсөл/2017.04.13 Үзэх Татах
55Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам2017.04.20 Үзэх Татах
56Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2015.06.29 №126 Үзэх Татах
57Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2017.02.16 №А/40 Үзэх Татах
58ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН 106 ТООТ ТОГТООЛ2017-07-03 Үзэх Татах
59Заавар маягт шинэчлэн батлах тухай2017-07-28 №А/130 Үзэх Татах
60Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-02 № А/139 Үзэх Татах
61Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай2017-08-04 №А/143 Үзэх Татах
62Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-11 №А/146 Үзэх Татах
63Сонгон шалгаруулалтын журмаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбилцлыг нийтэд мэдээлэх, нийтлэх2017-08-25 №А/158 Үзэх Татах
64Өргөдлийн цахим дугаар олгох үйл ажиллагааг хойшлуулах тухай2017-08-28 №А/159 Үзэх Татах
65Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэрэг шилжүүлэх тухай2017-07-26 №А/127 Үзэх Татах
66Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө2018-03-01 Үзэх Татах
67АМГТГ-ын 2018 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2018-03-01 Үзэх Татах
68Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам2015-05-24 Үзэх Татах
69Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
70Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүдийг тэмдэглэсэн зураг2018-08-20 Үзэх Татах
71Маягт СШ-02. Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналын маягт2021-12-08 Үзэх Татах
72Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-02-13 A/28 Үзэх Татах
73Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
74Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүдийг тэмдэглэсэн зураг2018-08-20 Үзэх Татах
75Маягт СШ-02. Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналын маягт2018-08-20 Үзэх Татах
76Талбайн солбилцлыг тогтоох тухай2018-08-21 Үзэх Татах
77Маягт К-03. Маягт К-01-ын хавсралт2021-12-08 Татах
78Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах журам шалгаруулах журам2016-11-20 Үзэх Татах
79Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам2018-11-22 Үзэх Татах
80Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журам2018-11-22 Үзэх Татах
81Газрын тосны орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих шаардлага2018-11-22 Үзэх Татах
82Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам2018-11-22 Үзэх Татах
83Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам2018-11-22 Үзэх Татах
84Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журам2018-11-22 Үзэх Татах
85Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай2019-05-23 Үзэх Татах
86Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн мэдээ, тайлан хүргүүлэх лавлагаа2019-10 Үзэх Татах
87Тухайн орд уурхайн обьект дээр байх ёстой бичиг баримтын жагсаалт2019-10 Үзэх Татах
88Баяжуулах үйлдвэрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам2019-10-17 Үзэх Татах
89Аргачилсан зөвлөмж хүлээн авах тухай2019-10-03 Үзэх Татах
90Газрын тухай хууль2002.06.07 Үзэх Татах
91Газрын хэвлийн тухай хууль1988.11.29 Үзэх Татах
92Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай1994.11.15 Үзэх Татах
93Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай1999.12.16 Үзэх Татах
94Захиргааны ерөнхий хууль2015.06.19 Үзэх Татах
95Газрын тосны тухай2014.07.01 Үзэх Татах
96Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай2014.01.09 Үзэх Татах
97Цөмийн энергийн тухай2009.07.16 Үзэх Татах
98Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай2013.01.31 Үзэх Татах
99Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай2009.07.16 Үзэх Татах
100Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай2009.07.16 Үзэх Татах
101Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон Үндэсний геологийн албанаас мэдээ тайлан ирүүлэх журам Үзэх Татах
102Статистикийн мэдээ 6-р сар2021-07-22 Үзэх Татах
103Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.01.06 Үзэх Татах
104Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.01.11 Үзэх Татах
105Жилийн ажлын уулзалт зохион байгуулах тухай2021.01.19 Үзэх Татах
106Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.01.21 Үзэх Татах
107Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-48/2021.01.25 Үзэх Татах
108Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөө, төсөв зохиох заавар батлах тухай2021.01.25 Үзэх Татах
109Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай2021.01.27 Үзэх Татах
110Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай2021.02.01 Үзэх Татах
111Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.02.01 Үзэх Татах
112Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай2021.02.01 Үзэх Татах
113Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай /СШ-49/2021.02.04 Үзэх Татах
114Журам, жагсаалт шинэчлэн батлах тухай2021.02.04 Үзэх Татах
115Хяналтын хуудас батлах тухай2021.02.09 Үзэх Татах
116Хайгуулын ажлын үр дүнгийн болон нөөцийн тодотгол тайланд олгох хяналтын хуудас батлах тухай2021.02.09 Үзэх Татах
117Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.02.10 Үзэх Татах
118Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.02.15 Үзэх Татах
119Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд эрүүл, хамгаалалтад томилогдсон албан хаагчдын талаар авах арга хэмжээний тухай2021.02.15 Үзэх Татах
120Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.02.22 Үзэх Татах
121Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-50/2021.02.25 Үзэх Татах
122Хяналтын хуудасны загвар шинэчлэн батлах тухай2021.02.26 Үзэх Татах
123Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-51/2021.03.23 Үзэх Татах
124Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.04.26 Үзэх Татах
125Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.05.07 Үзэх Татах
126Хугацаа сунгах тухай / Ковид-19/2021.05.07 Үзэх Татах
127Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-52/2021.05.10 Үзэх Татах
128Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-53/2021.05.10 Үзэх Татах
129Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.06.02 Үзэх Татах
130Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-54/2021.06.16 Үзэх Татах
131Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-55/2021.06.16 Үзэх Татах
132Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.07.01 Үзэх Татах
133Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-56/2021.07.26 Үзэх Татах
134Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-57/2021.07.26 Үзэх Татах
135Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.08.31 Үзэх Татах
136Тушаалын холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай2021.09.16 Үзэх Татах
137Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-58/2021.11.24 Үзэх Татах
138Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-59/2021.11.24 Үзэх Татах
139Хяналтын хуудас батлах тухай №А/2б2022-03-14 Үзэх Татах
140Ашигт малтмалын орд ашиглах болон баяжуулах үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хянах, танилцах, санал дүгнэлт боловсруулах дотоод заавар2022-05-02 Үзэх Татах
141Статистикийн мэдээ 7-р сар2022-07 Үзэх Татах
142Таван толгойн нүүрсний ордыг ашиглах зарим асуудлын тухай.2010-07-07 №39 Үзэх Татах
143Цагаан суваргын ордын төрийн эзэмшлийн тухай2014-07-01 №54 Үзэх Татах
144Гацууртын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай2016-02-04 №14 Үзэх Татах
145Тавантолгойн нүүрсний ордын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай2018-06-29 №73 Үзэх Татах
146Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай2009-06-25 №45 Үзэх Татах
147Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай2020-05-13 №52 Үзэх Татах
148Monthly report 2022-082022-08 Үзэх Татах
149Статистикийн мэдээ 8-р сар2022-08 Үзэх Татах
150УУХСайдын 2022-04-12-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар батлагдаж 2022 оны 10-р сарын 28-ны өдрийн А/275 дугаар тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон 2022-10-28 №А/275 Үзэх Татах
151"Алсын хараа - 2050" Монгол улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт2022-11 Татах
152Улсын хилээр нэвтрүүлэх онцлог бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам2022-12-19 Үзэх Татах
153Хөтөлбөр батлах тухай2022-12-19 Үзэх Татах
154Газрын тосны бүртгэл, тооцооны журам2022-12-23 Үзэх Татах
155Газрын тосны бүртгэл, тооцооны маягт, түүнийг хөтлөх заавар, аргачлал батлах тухай2022-12-23 Үзэх Татах
156Газрын тосны баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцооны тайланд тавих шаардлага2022-12-26 Үзэх Татах
157Мэргэжлийн дүгнэлт гаргах загвар батлах тухай2022-10-27 Үзэх Татах
1582021 оны Аудитын дүгнэлт2021 Үзэх Татах
159Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 20212021 Үзэх Татах
1602023 оны төлөвлөгөөний төсөл2022 он Үзэх Татах
161Дагалдах хуулийн төсөл2023.01.13 Татах
162Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай хуулийн төсөл2023.01.13 Татах
163Статистикийн мэдээ 12-р сар2022-12 Үзэх Татах
164Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт2023-03 Үзэх Татах
165АМГТГ-газраас хэрэгжүүлэх хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний товч танилцуулга Үзэх Татах
166Monthly report 2023-012023-01 Үзэх Татах
167Статистикийн мэдээ 1-р сар2023-01 Үзэх Татах
168Monthly report 2023-022023-03 Үзэх Татах
169Статистикийн мэдээ 2-р сар2023-02 Үзэх Татах
1702023-04-04 Татах
171 Татах
172Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 02 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар батлагдсан Сонгон шалгаруулалтын журам2023-04-19 Үзэх Татах
173Monthly report 2023-032023-03 Үзэх Татах
174Статистикийн мэдээ 3-р сар2023-03 Үзэх Татах
175АМГТГ-ын 2022 оны гүйцэтгэлийн тайлан2023-03 Үзэх Татах
1762023 оны Батлагдсан төсөв2023 Үзэх Татах
1772022 оны Санхүүгийн тайлан2022 Үзэх Татах
1782022 оны Аудитын дүгнэлт2022 Үзэх Татах
179Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 20222022 Үзэх Татах
180Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 20222022 Үзэх Татах
181АМГТГ-ын эзэмшиж байгаа газрын гэрчилгээ Үзэх Татах
182АМГТГ-ын даргын 2014 оны А-66 тушаалын хавсралт Үзэх Татах
183Тусгай зөвшөөрлийг барьцаалах Татах
184Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг буцаан өгөх / бүхэлд нь, талбайн тодорхой хэсгийг/ Татах
185Тусгай зөвшөөрлийг нөхөн олгох Татах
186Хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах Татах
187Хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх Татах
188Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох /өргөдлөөр, цацраг идэвхт ашигт малтмал/ Татах
189Хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох Татах
190Monthly report 2023-042023-04 Үзэх Татах
191Статистикийн мэдээ 4-р сар2023-04 Үзэх Татах
192Monthly report 2023-052023-05 Үзэх Татах
193Статистикийн мэдээ 5-р сар2023-05 Үзэх Татах
194Статистикийн мэдээ 6-р сар2023-06 Үзэх Татах
195Monthly report 2023-062023-06 Үзэх Татах
196Monthly report 2023-072023-07 Үзэх Татах
197Статистикийн мэдээ 7-р сар2023-07 Үзэх Татах
198 Үзэх Татах
199Статистикийн мэдээ 8-р сар2023-08 Үзэх Татах
200Monthly report 2023-082023-08 Үзэх Татах
201Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай2023.05.04 Үзэх Татах
202Статистикийн мэдээ 9-р сар2023-09 Үзэх Татах
203Monthly report 2023-092023-09 Үзэх Татах
204Monthly report 2023-102023-10 Үзэх Татах
205Статистикийн мэдээ 10-р сар2023-10 Үзэх Татах
206АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2023–2030 он Үзэх Татах
207Ашигт малтмалын хайгуулын хэлтэс2023-05 Үзэх Татах
208Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар2023-05 Үзэх Татах
209Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэлтэс2023-05 Үзэх Татах
210Газрын тосны хайгуулын хэлтэс2023-05 Үзэх Татах
211Хууль, эрх зүйн хэлтэс2023-05 Үзэх Татах
212Орон нутаг дахь төлөөлөл хариуцсан газар2023-05 Үзэх Татах
213Газрын тос, бүтээгдэхүүний газрын дарга2023-05 Үзэх Татах
214Кадастрын хэлтэс2023-05 Үзэх Татах
215Газрын тосны ашиглалтын хэлтэс2023-05 Үзэх Татах
216Уул уурхайн хэлтэс2023-05 Үзэх Татах
217АМГТГ СТРАТЕГИ ХӨТӨЛБӨР Үзэх Татах
218Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай2005.07.01 Үзэх Татах
219Монгол улсын уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын орчны судалгаа2023 Үзэх Татах
220Monthly report 2023-112023-11 Үзэх Татах
221Статистикийн мэдээ 11-р сар2023-11 Үзэх Татах
222Monthly report 2023-122023-12 Үзэх Татах
223Статистикийн мэдээ 12-р сар2023-12 Үзэх Татах
224Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс2023-05 Үзэх Татах
225Баруун бүс2023-05 Үзэх Татах
226Говийн бүс2023-05 Үзэх Татах
227Хангайн бүс2023-05 Үзэх Татах
228Хойд бүс2023-05 Үзэх Татах
229Төвийн бүс2023-05 Үзэх Татах
230Уул уурхай, газрын тосны төв лаборатори2023-05 Үзэх Татах
231Зүүн бүс2023-05 Үзэх Татах
232Төрийн захиргааны удирдлагын газар2023-05 Үзэх Татах
233Авлигатай тэмцэх газраас хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянаж ирүүлсэн дүгнэлт 2022 он Үзэх Татах
234Авлигатай тэмцэх газраас хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянаж ирүүлсэн дүгнэлт 2023 оны эхний хагас Үзэх Татах
235Monthly report 2024-012024-01 Үзэх Татах
236Статистикийн мэдээ 1-р сар2024-01 Үзэх Татах
237ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН 2023-2024 ОНЫ ХАМТЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР2023-06 Үзэх Татах
2381 АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАРТ ХАМААРАХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА2024.02.01 Үзэх Татах
239АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАРТ ХАМААРАХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА2023.07.05 Үзэх Татах
240Monthly report 2024-022024-02 Үзэх Татах
241Статистикийн мэдээ 2-р сар2024-02 Үзэх Татах
242 Татах
243АМГТГ тайлан 2023 Үзэх Татах
244"Алсын хараа - 2050" Монгол улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт 2023 Үзэх Татах
245АМГТГ 2023 төлөвлөгөө Үзэх Татах
246АМГТГ 2024 төлөвлөгөө Үзэх Татах
247Monthly report 2024-032024-03 Үзэх Татах
248Статистикийн мэдээ 3-р сар2024-03 Үзэх Татах
2492023 оны Санхүүгийн тайлан2023 Үзэх Татах
250Ашигт малтмалын тухай2006.07.08 Үзэх Татах
251Зөвшөөрлийн тухай2022.06.17 Үзэх Татах
252 2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан2023.06 Үзэх Татах
2532023 оны Аудитын дүгнэлт2023 Үзэх Татах
254Дотоод аудитын 2023 оны жилийн эцсийн тайлан2024-01-31 Үзэх Татах
255Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023-2-р улирал2023-06 Үзэх Татах
256Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2024 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөө2024-04-12 Үзэх Татах
257Авлигатай тэмцэх газраас хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянаж ирүүлсэн дүгнэлт 2023 оны 2 дугаар хагас2023-12-31 Үзэх Татах
258Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2023 оны 2 дугаар хагас2023-12-31 Үзэх Татах
259Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 20232023-12-31 Үзэх Татах
260Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан /2023 оны жилийн эцсийн байдлаар/2023 Үзэх Татах
261Monthly report 2024-042024-04 Үзэх Татах
262Статистикийн мэдээ 4-р сар2024-04 Үзэх Татах