2022 онд Эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан компаниуд 

Гэрээт компанийн нэрТөрөлГэрээ байгуулсан
огноо
4Жейд газ Монголиа ХХКНүүрсний давхаргын метан хий2022.01.27
5Баруун наран газ Монголиа ХХКНүүрсний давхаргын метан хий2022.07.22
6Ууганбулаг ХХКГазрын тос 2022.12.23

 

ГАЗРЫН ТОСНЫ ЭРЭЛ, ХАЙГУУЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт хайгуулын талбайнуудад 2022 онд хийгдсэн ажлууд:

 • Эргэл XII талбайд 550,9 тууш.км 2 хэмжээст чичирхийллийн судалгаа;
 • Төхөм Х урд талбайд 500 тууш.км 2 хэмжээст чичирхийллийн судалгаа;
 • Номгон IX талбайд 341 тууш.км 2 хэмжээст чичирхийллийн судалгаа, 19 цооног нийт 11,133 тууш.м өрөмдлөг. Метан хийн туршилтын олборлолт;
 • Тавантолгой XXXIII талбайд 10 цооног нийт 7,262.5 тууш.м өрөмдлөг;
 • Гурвантэс XXXV талбайд 20 тууш.км 2 хэмжээст чичирхийллийн судалгаа, 5 цооног нийт 2,321.8 тууш.м өрөмдлөг;
 • Т1 талбайд 100 тууш.км 2 хэмжээст чичирхийллийн судалгаа, 1 цооног 163 тууш.м өрөмдөж, орон нутгийн эсэргүүцлийн улмаас зогссон;
 • Богд IV талбайд 66 тууш.км 2 хэмжээст чичирхийллийн судалгаа,
 • Онги V талбайд 2 цооног нийт 1,271 тууш.м өрөмдлөгийн ажил тус тус хийгдсэн.

Эрлийн гэрээ хэрэгжиж буй 6 гэрээ

 • Газрын тосны эрлийн 1 гэрээ
 • Нүүрсний давхаргын метан хийн эрлийн 5 гэрээ

Эрлийн гэрээт талбайнууад 2018-2022 онуудад хийгдсэн ажил:

 • Зураглал 6344 кв.км
 • Хүндийн хүч 2563 ф.цэг
 • 2 хэмжээст чичирхийлэл 160 тууш.км
 • Өрөмдлөг 8507 тууш.м