Ашигт малтмал хайх, ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагаанд дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгийн хураамж хураана/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль, 25 дугаар зүйл 25.1.5/:

Үйлчилгээний нэр

Ашигт малтмал хайх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

1

Тусгай зөвшөөрөл шинээр авахыг хүсч гаргасан өргөдлийг хянан үзэх

250.000

1.000.000

2

Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх тухай өргөдлийг хянан үзэх

1.500.000

7.000.000

3

Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах өргөдлийг хянан үзэх

1.000.000

2.000.000

4

Тусгай зөвшөөрлийг барьцаалах өргөдлийг хянан үзэх

1.000.000

2.000.000

5

Барьцааны гэрээний дагуу Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх өргөдлийг хянан үзэх

1.000.000

2.000.000

6

Талбай буцааж хүлээлгэн өгөх өргөдлийг хянан үзэх

50.000

500.000

7

Хилийн маргааныг шийдвэрлүүлэх тухай өргөдлийг хянан үзэх

250.000

500.000

8

Үрэгдүүлсэн Тусгай зөвшөөрлийг нөхөн олгох

200.000

250.000

9

Нэмэлт өргөдлийг хянан үзэх

200.000

1.000.000

Дансны дугаар: 100900000752, Төрийн сан банк, Гүйлгээний утга: Үйлчилгээний хөлс/төгрөг/