Нэр Огноо Файл
1Аргачилсан зөвлөмж хүлээн авах тухай2019-10-03 Татах
2Сонгон шалгаруулалтын маягт загвар батлах тухай2018-04-26 Татах
3Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-03-13 №А/28 Татах
4Өргөдлийн цахим дугаар олгох үйл ажиллагааг хойшлуулах тухай2017-08-28 №А/159 Татах
5Сонгон шалгаруулалтын журмаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбилцлыг нийтэд мэдээлэх, нийтлэх2017-08-25 №А/158 Татах
6Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-08-24 №А/156 Татах
7Маягт шинэчлэн батлах тухай2018-10-09 №А/131 Татах
8Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах журам шалгаруулах журам2016-11-20 Татах
9Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2017.06.29 №А/129 Татах
10Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-07-28 №А/131 Татах
11Заавар маягт шинэчлэн батлах тухай2017-07-28 №А/130 Татах
12Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-02 № А/139 Татах
13Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай2017-08-04 №А/143 Татах
14Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-08-08 №А/145 Татах
15Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-11 №А/146 Татах
16Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэрэг шилжүүлэх тухай2017-07-26 №А/127 Татах
17Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг нийтэд мэдээлэх, бүртгэх тухай2017.02.20 №А/41 Татах
18Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага2015.03.10 №49 Татах
19Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох” журам2015.03.12 №53 Татах
20Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн, шинжээчийн ажлын хөлс тооцох аргачлал2016-09-21 №23 Татах
21Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2015.06.29 №126 Татах
22Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2017.02.16 №А/40 Татах
23ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН 106 ТООТ ТОГТООЛ2017-07-03 Татах
24Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2017-07-04 Татах
25Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журам2014.09.12 №202 Татах
26Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журам2013.08.29 №171 Татах
27Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай2016-12-13 №А/72 Татах