Нэр Огноо Файл
1Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 02 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар батлагдсан Сонгон шалгаруулалтын журам2023-04-19 Татах
2Аргачилсан зөвлөмж хүлээн авах тухай2019-10-03 Татах
3Мэргэжлийн дүгнэлт гаргах загвар батлах тухай2022-10-27 Татах
4Газрын тосны бүртгэл, тооцооны маягт, түүнийг хөтлөх заавар, аргачлал батлах тухай2022-12-23 Татах
5УУХСайдын 2022-04-12-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар батлагдаж 2022 оны 10-р сарын 28-ны өдрийн А/275 дугаар тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон 2022-10-28 №А/275 Татах
6Өргөдлийн цахим дугаар олгох үйл ажиллагааг хойшлуулах тухай2017-08-28 №А/159 Татах
7Сонгон шалгаруулалтын журмаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбилцлыг нийтэд мэдээлэх, нийтлэх2017-08-25 №А/158 Татах
8Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах журам шалгаруулах журам2016-11-20 Татах
9АМГТГ-ын даргын 2014 оны А-66 тушаалын хавсралт Татах
10Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-59/2021.11.24 Татах
11Хяналтын хуудас батлах тухай №А/2б2022-03-14 Татах
12Заавар маягт шинэчлэн батлах тухай2017-07-28 №А/130 Татах
13Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-02 № А/139 Татах
14Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай2017-08-04 №А/143 Татах
15Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-11 №А/146 Татах
16Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэрэг шилжүүлэх тухай2017-07-26 №А/127 Татах
17Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг нийтэд мэдээлэх, бүртгэх тухай2017.02.20 №А/41 Татах
18Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага2015.03.10 №49 Татах
19Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох” журам2015.03.12 №53 Татах
20Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн, шинжээчийн ажлын хөлс тооцох аргачлал2016-09-21 №23 Татах
21Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2015.06.29 №126 Татах
22Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2017.02.16 №А/40 Татах
23Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.07.01 Татах
24ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН 106 ТООТ ТОГТООЛ2017-07-03 Татах
25Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2017-07-04 Татах
26Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журам2014.09.12 №202 Татах
27Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журам2013.08.29 №171 Татах
28Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай2016-12-13 №А/72 Татах
29Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-55/2021.06.16 Татах
30Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-54/2021.06.16 Татах
31Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.06.02 Татах
32Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-52/2021.05.10 Татах
33Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-53/2021.05.10 Татах
34Хугацаа сунгах тухай / Ковид-19/2021.05.07 Татах
35Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.05.07 Татах
36Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-51/2021.03.23 Татах
37Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.04.26 Татах
38Хяналтын хуудасны загвар шинэчлэн батлах тухай2021.02.26 Татах
39Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-50/2021.02.25 Татах
40Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.02.22 Татах
41Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.02.15 Татах
42Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд эрүүл, хамгаалалтад томилогдсон албан хаагчдын талаар авах арга хэмжээний тухай2021.02.15 Татах
43Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.02.10 Татах
44Хайгуулын ажлын үр дүнгийн болон нөөцийн тодотгол тайланд олгох хяналтын хуудас батлах тухай2021.02.09 Татах
45Журам, жагсаалт шинэчлэн батлах тухай2021.02.04 Татах
46Хяналтын хуудас батлах тухай2021.02.09 Татах
47Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай2021.02.01 Татах
48Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай /СШ-49/2021.02.04 Татах
49Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай2021.02.01 Татах
50Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.02.01 Татах
51Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-58/2021.11.24 Татах
52Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2021.01.06 Татах
53Тушаалын холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай2021.09.16 Татах
54Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай2021.01.27 Татах
55Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.08.31 Татах
56Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-56/2021.07.26 Татах
57Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-57/2021.07.26 Татах
58Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай / СШ-48/2021.01.25 Татах
59Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөө, төсөв зохиох заавар батлах тухай2021.01.25 Татах
60Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.01.21 Татах
61Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2021.01.11 Татах
62Жилийн ажлын уулзалт зохион байгуулах тухай2021.01.19 Татах