Нэр Огноо Файл
1Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-03-13 №А/28 Татах
2Өргөдлийн цахим дугаар олгох үйл ажиллагааг хойшлуулах тухай2017-08-28 №А/159 Татах
3Сонгон шалгаруулалтын журмаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбилцлыг нийтэд мэдээлэх, нийтлэх2017-08-25 №А/158 Татах
4Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-08-24 №А/156 Татах
5Маягт шинэчлэн батлах тухай2018-10-09 №А/131 Татах
6Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах журам шалгаруулах журам2016-11-20 Татах
7Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2017.06.29 №А/129 Татах
8Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-07-28 №А/131 Татах
9Заавар маягт шинэчлэн батлах тухай2017-07-28 №А/130 Татах
10Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-02 № А/139 Татах
11Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай2017-08-04 №А/143 Татах
12Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаарыг цахимаар олгох, өргөдөл хүлээн авах тухай2017-08-08 №А/145 Татах
13Тушаал хүчингүй болгох тухай2017-08-11 №А/146 Татах
14Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэрэг шилжүүлэх тухай2017-07-26 №А/127 Татах
15Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг нийтэд мэдээлэх, бүртгэх тухай2017.02.20 №А/41 Татах
16Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага2015.03.10 №49 Татах
17Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох” журам2015.03.12 №53 Татах
18Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн, шинжээчийн ажлын хөлс тооцох аргачлал2016-09-21 №23 Татах
19Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2015.06.29 №126 Татах
20Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2017.02.16 №А/40 Татах
21Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх тухай 2017-06-29 Татах
22ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН 106 ТООТ ТОГТООЛ2017-07-03 Татах
23Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2017-07-04 Татах
24Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журам2014.09.12 №202 Татах
25Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журам2013.08.29 №171 Татах
26Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай2016-12-13 №А/72 Татах