АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

(2023 оны хагас жилийн байдлаар)

Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагаас өргөдөл, гомдлыг Засгийн газрын https://zasag.mn цахим хуудасны 11-11 мэдээллийн төв болон бичгээр хүлээн авч байна.

2023 оны хагас жилийн байдлаар Ашигт байгууллагад нийт 239 өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Үүнд:

Д/д

Өргөдөл гомдол хүлээн авсан хэлбэр

Тоо

Эзлэх хувь

1

Засгийн газрын 11-11 мэдээллийн төв

46

19.24%

2

Бичгээр

193

80.75%

Нийт

239

100%

 

Засгийн газрын 11-11 төвд:

 

Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах 11-11 төвийн утсаар Ашигт малтмал, газрын тосны газрын үйл ажиллагаатай холбоотой 46 өргөдөл гомдол, санал, хүсэлт, 1 талархал ирүүлсэн байна. 

 

11-11 төвд утсаар ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн мэдээ

 

Д/д

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт

Шийдвэрлэлт

Хяналтанд байгаа

1

АМГТГ

46

46

-

 

Бичгээр хүлээн авсан өргөдөл, гомдол:

 

Ашигт малтмал, газрын тосны газарт энэ оны эхний хагас жилд  193 өргөдөл, гомдол ирсэн бөгөөд тэдгээрийг хүлээн авсан нэгж тус бүрээр нь танилцуулбал:

 

Д/д

Нэгжийн нэр

Тоо

Эзлэх хувь

Шийдвэрлэсэн

Шийдвэрлэлт

1

Төрийн захиргааны удирдлагын газар 

128

66.32%

122

95.31%

2

Хайгуул, ашиглалтын газар 

12

6.21%

9

75%

3

Газрын тос, бүтээгдэхүүний газар

5

2.62%

4

80%

4

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

1

0.51%

1

100%

5

Орон нутаг дахь төлөөлөл хариуцсан газар

1

0.51%

1

100%

6

Кадастрын хэлтэс

46

23.83%

41

86.11%

 

Нийт

193

100%

178

92.23%

Бичгээр хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоог нэгж тус бүрээр графикаар харуулбал:

 

 

Бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн агуулга (хувиар)

 

Д/д

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь

1

АМГТГ

Нийт 193 өргөдлөөс       

  • Өргөдөл, хүсэлт-106 буюу 54.92%
  •  Гомдол- 87 буюу 45.07%

Нийт өргөдлөөс зонхилж байгаа асуудлууд

  • Салбарын чиглэлээр тусламж, дэмжлэг хүссэн асуудлаар-26  буюу 13.47 %
  • Хүний нөөцийн асуудлаар-71 буюу 36.78 %
  • Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой шүүхийн нэхэмжлэл- 11 буюу 5.7 %
  • Иргэд, ААН-ээс тусгай зөвшөөрлийн асуудалтай холбоотой гаргасан гомдол – 79 буюу 40.93 %
  • Газрын тосны бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаатай холбоотой- 6 буюу 3.1 %

 

              

Ашигт малтмал, газрын тосны газарт 2023 оны эхний хагас жилд бичгээр ирүүлсэн нийт 193 өргөдөл, гомдлын 178 (92.23%) шийдвэрлэн хариу өгсөн, хугацаа болоогүй 18 өргөдөл, гомдол байна.

 

2023-06-27