Нэр Огноо Файл
1Ашигт малтмалын хайгуулын хэлтсийн дарга Татах
2Газрын тосны хайгуулын хэлтсийн дарга Татах
3Геологи, уул уурхайн кадастрын хэлтсийн дарга Татах
4Нүүрс судалгааны хэлтсийн дарга Татах
5Уул уурхай, газрын тосны төв лабораторийн дарга Татах
6Уул уурхай, судалгааны хэлтсийн дарга Татах
7Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Татах
8Хүнд үйлдвэр, судалгаа, техник, технологийн хэлтсийн дарга Татах
9Хяналт шинжилгээ-үнэлгээ статистикийн хэлтсийн дарга Татах
10Газрын тосны ашиглалтын хэлтэс Татах
11Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэлтэс Татах
12Газрын тосны хайгуулын хэлтэс Татах
13Геологи уул уурхайн хэлтэс Татах
14Хууль эрх зүйн хэлтэс Татах
15Хүнд үйлдвэр, судалгаа, техник, технологийн хэлтэс Татах
16Уул уурхай, газрын тосны төв лаборатори Татах
17Нүүрсний судалгааны хэлтэс Татах
18Санхүү хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Татах
19Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Татах
20Уул уурхай, судалгааны хэлтэс Татах
21Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, статистикийн хэлтэс Татах