Нэр Огноо Файл
1Газрын хэвлийн тухай 1988.11.29 Татах
2Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай1994.11.15 Татах
3Төрийн нууцын тухай 1995.04.18 Татах
4Архивын тухай хууль1998.01.02 Татах
5Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай2001.02.01 Татах
6Газрын тухай 2002.06.07 Татах
7Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай 2003.05.15 Татах
8Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай2004.01.02 Татах
9Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай2005.07.01 Татах
10Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006.05.25 Татах
11Ашигт малтмалын тухай2006.07.08 Татах
12Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 2008.05.20 Татах
13Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай2009.07.16 Татах
14Цөмийн энергийн тухай2009.07.16 Татах
15Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай2010.11.25 Татах
16Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2011.06.16 Татах
17Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай2012.05.17 Татах
18Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай2014.01.09 Татах
19Газрын тосны тухай2014.07.01 Татах
20Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай2015.07.09 Татах
21Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай2009.07.16 Татах
22Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай2009.12.17 Татах
23Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай2015.07.09 Татах
24Технологи дамжуулах тухай1998.05.07 Татах