УУШТЛ-ийн хатуу түлшний шинжилгээний үнэ, тариф

Төрөл

Тодорхойлогдох үзүүлэлтүүд

Үнэ төг.

Нүүрсний техникийн шинжилгээ

1

Дээж авах

55,000

2

Дээж бэлтгэх

11,500

3

Чийг

9,000

4

Үнслэг

15,000

5

Дэгдэмхий бодисын гарц

15,000

6

Хүхэр

15,000

7

Илчлэг

25,000

Техникийн шинжилгээний багц үнэ

69,500

Нүүрсний коксжих шинж чанарын шинжилгээ

8

Хагас коксжуулалтын бүтээгдэхүүний гарц

120,000

9

Барьцалдах чанар

45,000

10

Хөөлтийн зэрэг

25,000

11

Грей-Кингийн коксжилтын төрөл

96,000

12

Дилатометрийн коксжилт

96,000

13

Пластометрийн Y-индекс

96,000

Нүүрсний технологийн үзүүлэлтийн шинжилгээ

14

Гадаргуун талбай, нүх сүв

96,000

15

Элементийн шинжилгээ C, H, N O

120,000

16

Харьцангуй нягт

25,000

17

Үнсний хайлах температур

79,000

18

Флотациар баяжигдах чанар

100,000

19

Микроэлементүүд

100,000

20

Шигшүүрийн шинжилгээ

225,000

21

Эзлэхүүн жин

25,000

22

Батбөх

15,000

23

Үлдэгдэл нүүрстөрөгч

5,000

24

Холбогчгүй брикетлэх туршилт

95,000

25

Мөнгөн ус  Hg

70,000

26

Хүнцэл As

87,500

27

Фосфор P

87,500

28

Хлор Cl

95,000

29

Фтор F

97,500

30

Макроэлементүүд

100,000

31

Петрографцын бичиглэл

120,000

32

Исэлдэлтийн зэрэг

58,000

33

Витринитийн зэрэг

67,500

34

Битум тодорхойлох

45,000

Баяжуулалтын туршилт

Үнийн саналаар

УУГТТЛ-ийн газрын тосны бүтээгдэхүүний шинжилгээ, туршилтын нэр төрөл, үнэ

Үзүүлэлтийн нэр

Бүтээгдэхүүний төрөл

Үнэ /төгрөг/

1

Октан тоо тодорхойлох

Автобензин

20,000

2

Бензолын агуулга тодорхойлох

Автобензин

10,000

3

Хар тугалга тодорхойлох

Автобензин

30,000

4

Найрлагын бүрэлдэхүүн тодорхойлох

Автобензин

20,000

5

Ханасан уурын даралтыг тодорхойлох

Автобензин

15,000

6

Бодит давирхайн хэмжээ тодорхойлох

Автобензин

25,000

7

Индукцийн үеийг тодорхойлох

Автобензин

30,000

8

Хүхрийн хэмжээ тодорхойлох

Автобензин

50,000

9

Зэс хавтгайн туршилт

Автобензин

10,000

10

Механик хольцийн хэмжээ тодорхойлох

Автобензин

8,000

11

Усны хэмжээ тодорхойлох

Автобензин

15,000

12

Өнгө, тунгалаг байдлыг тодорхойлох

Автобензин

8,000

13

Хувийн жин

Автобензин

10,000

14

Найрлагын бүрэлдэхүүн тодорхойлох

Дизелийн түлш

20,000

15

Бодит давирхайн хэмжээ тодорхойлох

Дизелийн түлш

25,000

16

Хүхрийн хэмжээ тодорхойлох

Дизелийн түлш

50,000

17

Зэс хавтгайн туршилт

Дизелийн түлш

10,000

18

Механик хольцийн хэмжээ тодорхойлох

Дизелийн түлш

8,000

19

Өнгө, тунгалаг байдлыг тодорхойлох

Дизелийн түлш

8,000

20

Хувийн жин

Дизелийн түлш

10,000

21

Цетаны тоо тодорхойлох

Дизелийн түлш

20,000

22

Кинематик зууралдлага

Дизелийн түлш

20,000

23

Булингартах температур тодорхойлох

Дизелийн түлш

30,000

24

Битүү тигелд дөл үүсэх хэм тодорхойлох

Дизелийн түлш

10,000

25

Меркаптаны хүхэр болон хүхэрт устөрөгчийн хэмжээ тодорхойлох

Дизелийн түлш

23,000

26

100гр түлшинд агуулагдах иодын тоо

Дизелийн түлш

18,000

27

Үнсжилт

Дизелийн түлш

10,000

28

Кокжилт

Дизелийн түлш

10,000

29

Шүүгдэх чанарын дээд температур

Дизелийн түлш

18,000

30

Задгай тигелд дөл үүсэх температур

Дизелийн түлш

20,000

31

Ароматик нүүрс устөрөгчдийн агуулга тодорхойлох

Дизелийн түлш

60,000

32

Угаагдах чанарыг ПЗВ төрлийн багажаар тодорхойлох

Тос, тосолгооны материал

18,000

33

Аналиний цэг тодорхойлох

Тос, тосолгооны материал

45,000

34

Тундас үүсэлтийн тогтвортой  байдлыг индукцийн үеэр тодорхойлох

Тос, тосолгооны материал

35,000

35

Исэлдэлтийн тогтворжилтыг тодорхойлох

Тос, тосолгооны материал

45,000

36

Деэмульсацийн хугацаа

Тос, тосолгооны материал

25,000

37

Хөөсрөлт

Тос, тосолгооны материал

18,000

38

Дусал унах температур

Түрхлэг тос

15,000

39

25 градусын хатуулгийг тодорхойлох

Түрхлэг тос

25,000

40

Исэлдэлтийн эсрэг тогтворжилтыг тодорхойлох

Түрхлэг тос

25,000

41

Тосолгооны тосны ууршилтын үеийн алдагдал

Түрхлэг тос

30,000

42

Этиленгликолийн хэмжээ

Түрхлэг тос

18,000

43

Нүүр сустөрөгчид болон хүхрийн найрлагыг тодорхойлох

Түрхлэг тос

120,000

44

Ароматик нүүрс устөрөгчдийн агуулга тодорхойлох

Түрхлэг тос

60,000

УУШТЛ-ийн хөрс, усны шинжилгээний үнэ, тариф

Төрөл

Тодорхойлогдох үзүүлэлтүүд

Үнэ төг.

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас бохирдсон ус

1

Анионууд: F-, CI-, Br-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-

25,000

2

Цианид  СN-

30,000

3

Макро, микроэлементүүд:

Элемент тус бүр 8,500

4

Усны орчин /pH/

5,500

5

Шүлтлэг

7,500

6

Ууссан хүчилтөрөгч

5,000

7

Булингар

5,000

8

Цахилгаан дамжуулах чанар

5,500

9

Нефть ба нефть бүтээгдэхүүний бохирдол, эрдэс тос

120,000

 

10

Мөнгөн ус  Hg

70,000

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрын хөрс

11

Хортой, хүнд металлууд: As, Cd, Ni, Pb, Zn, Cu

Элемент тус бүр 9,500

12

Хөрсний микроэлементүүд

Элемент тус бүр 9,500

13

Мөнгөн ус  Hg

70,000

14

Нефть ба нефть бүтээгдэхүүний бохирдол, эрдэс тос

120,000

15

Хөрсний орчин /pH/

8,500

 

16

Хөрсний органик элемент тодорхойлох С,Н,N

120,000

Үйлчилгээний төлбөрийг дараах дансанд тушаана.

Валютын төрөл

Хүлээн авагч нэр

Хүлээн авагч банк

Дансны дугаар

Төгрөг

АМГТГ.Үйлчилгээний орлого

Төрийн сан банк

100 900 000 752

Үйлчилгээний төлбөрөө тушаахдаа гүйлгээний утгыг тодорхой бичнэ үү.

  • Байгууллагын нэр /Регистрийн дугаар/
  • Үйлчилгээний төрөл
  • Утасны дугаар