Нэр Огноо Файл
1Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө2018-03-01 Татах
2АМГТГ-ын 2018 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2018-03-01 Татах
3Мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан сургалт2016 он Татах
4Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2017-01-26 Татах
5Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг2016.10.03 Татах
6Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ-20162016 он Татах
7Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах төлөвлөгөө2016 он Татах