2015.12.02-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-027200Бүс106° 33' 41.35" E46° 32' 40.00" N
NE-027200Бүс106° 33' 41.38" E46° 30' 51.67" N
NE-027200Бүс106° 33' 1.30" E46° 30' 51.67" N
NE-027200Бүс106° 33' 1.30" E46° 30' 11.66" N
NE-027200Бүс106° 33' 41.39" E46° 30' 11.67" N
NE-027200Бүс106° 33' 41.41" E46° 28' 41.64" N
NE-027200Бүс106° 21' 48.98" E46° 28' 41.64" N
NE-027200Бүс106° 21' 48.98" E46° 21' 25.00" N
NE-027200Бүс106° 15' 27.70" E46° 21' 25.00" N
NE-027200Бүс106° 15' 27.70" E46° 29' 53.38" N
NE-027200Бүс106° 17' 16.29" E46° 28' 58.65" N
NE-027200Бүс106° 21' 26.31" E46° 31' 56.66" N
NE-027200Бүс106° 20' 47.70" E46° 32' 40.00" N
NE-027200Бүс106° 33' 41.35" E46° 32' 40.00" N
NE-027217Өндөр108° 13' 50.18" E45° 13' 30.21" N
NE-027217Өндөр108° 15' 1.54" E45° 13' 30.21" N
NE-027217Өндөр108° 15' 1.54" E45° 12' 1.59" N
NE-027217Өндөр108° 18' 1.61" E45° 12' 1.58" N
NE-027217Өндөр108° 18' 1.61" E45° 13' 30.21" N
NE-027217Өндөр108° 20' 11.53" E45° 13' 30.21" N
NE-027217Өндөр108° 20' 11.53" E45° 8' 20.00" N
NE-027217Өндөр108° 21' 12.09" E45° 8' 20.00" N
NE-027217Өндөр108° 21' 12.09" E45° 4' 39.26" N
NE-027217Өндөр108° 13' 50.17" E45° 4' 39.26" N
NE-027217Өндөр108° 13' 50.17" E45° 7' 9.39" N
NE-027217Өндөр108° 15' 1.52" E45° 7' 36.57" N
NE-027217Өндөр108° 14' 16.53" E45° 9' 1.57" N
NE-027217Өндөр108° 13' 50.18" E45° 8' 56.17" N
NE-027217Өндөр108° 13' 50.18" E45° 13' 30.21" N
NE-027220Шар93° 54' 30.48" E46° 6' 25.22" N
NE-027220Шар93° 54' 30.48" E46° 6' 56.74" N
NE-027220Шар94° 0' 0.00" E46° 6' 56.74" N
NE-027220Шар94° 0' 0.00" E45° 59' 1.86" N
NE-027220Шар93° 54' 52.40" E46° 1' 53.66" N
NE-027220Шар93° 54' 52.40" E46° 2' 4.10" N
NE-027220Шар93° 54' 37.38" E46° 2' 4.10" N
NE-027220Шар93° 54' 37.38" E46° 2' 24.24" N
NE-027220Шар93° 54' 44.83" E46° 2' 24.24" N
NE-027220Шар93° 54' 44.83" E46° 2' 59.59" N
NE-027220Шар93° 55' 26.98" E46° 2' 59.59" N
NE-027220Шар93° 55' 26.98" E46° 3' 22.70" N
NE-027220Шар93° 55' 50.95" E46° 3' 22.70" N
NE-027220Шар93° 55' 50.95" E46° 3' 56.67" N
NE-027220Шар93° 56' 9.48" E46° 3' 56.67" N
NE-027220Шар93° 56' 9.48" E46° 4' 5.49" N
NE-027220Шар93° 56' 44.58" E46° 4' 5.49" N
NE-027220Шар93° 56' 44.58" E46° 4' 16.15" N
NE-027220Шар93° 57' 11.59" E46° 4' 16.15" N
NE-027220Шар93° 57' 11.59" E46° 4' 44.29" N
NE-027220Шар93° 56' 43.45" E46° 4' 44.29" N
NE-027220Шар93° 56' 43.45" E46° 4' 33.49" N
NE-027220Шар93° 56' 7.91" E46° 4' 33.49" N
NE-027220Шар93° 56' 7.91" E46° 4' 24.67" N
NE-027220Шар93° 55' 49.72" E46° 4' 24.67" N
NE-027220Шар93° 55' 49.72" E46° 4' 16.29" N
NE-027220Шар93° 55' 26.41" E46° 4' 16.29" N
NE-027220Шар93° 55' 26.41" E46° 4' 22.68" N
NE-027220Шар93° 55' 12.72" E46° 4' 22.68" N
NE-027220Шар93° 55' 12.72" E46° 4' 39.35" N
NE-027220Шар93° 54' 49.06" E46° 4' 39.35" N
NE-027220Шар93° 54' 49.06" E46° 5' 45.77" N
NE-027220Шар93° 53' 56.34" E46° 5' 45.77" N
NE-027220Шар93° 53' 56.34" E46° 4' 36.86" N
NE-027220Шар93° 54' 46.57" E46° 4' 36.86" N
NE-027220Шар93° 54' 46.57" E46° 4' 21.50" N
NE-027220Шар93° 55' 9.07" E46° 4' 21.50" N
NE-027220Шар93° 55' 9.07" E46° 4' 1.14" N
NE-027220Шар93° 54' 34.72" E46° 4' 1.14" N
NE-027220Шар93° 54' 34.72" E46° 3' 18.38" N
NE-027220Шар93° 53' 28.81" E46° 3' 18.38" N
NE-027220Шар93° 53' 28.81" E46° 6' 56.74" N
NE-027220Шар93° 54' 11.27" E46° 6' 56.74" N
NE-027220Шар93° 54' 11.27" E46° 6' 25.22" N
NE-027220Шар93° 54' 30.48" E46° 6' 25.22" N
NE-027201Улаан чулуу96° 38' 51.17" E46° 38' 15.53" N
NE-027201Улаан чулуу96° 38' 51.17" E46° 36' 45.54" N
NE-027201Улаан чулуу96° 50' 0.15" E46° 36' 45.54" N
NE-027201Улаан чулуу96° 50' 0.15" E46° 31' 3.90" N
NE-027201Улаан чулуу96° 34' 0.17" E46° 31' 3.90" N
NE-027201Улаан чулуу96° 34' 0.17" E46° 32' 20.50" N
NE-027201Улаан чулуу96° 32' 33.16" E46° 32' 20.50" N
NE-027201Улаан чулуу96° 32' 33.16" E46° 35' 21.54" N
NE-027201Улаан чулуу96° 31' 17.86" E46° 36' 20.02" N
NE-027201Улаан чулуу96° 31' 17.86" E46° 38' 15.53" N
NE-027201Улаан чулуу96° 38' 51.17" E46° 38' 15.53" N
NE-027202Цагаан овоо103° 35' 48.00" E47° 51' 33.32" N
NE-027202Цагаан овоо103° 34' 14.75" E47° 51' 13.85" N
NE-027202Цагаан овоо103° 35' 0.75" E47° 52' 32.72" N
NE-027202Цагаан овоо103° 32' 5.57" E47° 55' 27.90" N
NE-027202Цагаан овоо103° 35' 48.00" E47° 55' 27.90" N
NE-027202Цагаан овоо103° 35' 48.00" E47° 51' 33.32" N
NE-027205Цагаан110° 6' 41.62" E46° 11' 53.36" N
NE-027205Цагаан110° 8' 36.89" E46° 11' 33.69" N
NE-027205Цагаан110° 12' 8.80" E46° 10' 41.27" N
NE-027205Цагаан110° 12' 11.60" E46° 10' 21.66" N
NE-027205Цагаан110° 12' 48.00" E46° 10' 21.66" N
NE-027205Цагаан110° 12' 48.00" E46° 6' 1.64" N
NE-027205Цагаан110° 9' 51.83" E46° 6' 1.64" N
NE-027205Цагаан110° 9' 51.83" E46° 8' 58.65" N
NE-027205Цагаан110° 6' 41.62" E46° 8' 58.65" N
NE-027205Цагаан110° 6' 41.62" E46° 11' 53.36" N
NE-027206Тугал уул110° 48' 20.00" E46° 52' 2.00" N
NE-027206Тугал уул110° 48' 20.00" E46° 54' 3.00" N
NE-027206Тугал уул110° 57' 1.00" E46° 54' 3.00" N
NE-027206Тугал уул110° 57' 1.00" E46° 52' 2.00" N
NE-027206Тугал уул110° 48' 20.00" E46° 52' 2.00" N
NE-027209Сувраа94° 0' 0.00" E45° 59' 1.86" N
NE-027209Сувраа94° 0' 0.00" E45° 59' 3.00" N
NE-027209Сувраа94° 3' 51.99" E45° 59' 3.00" N
NE-027209Сувраа94° 3' 51.99" E46° 1' 20.38" N
NE-027209Сувраа94° 4' 59.74" E46° 1' 20.38" N
NE-027209Сувраа94° 4' 59.74" E45° 55' 25.76" N
NE-027209Сувраа94° 2' 2.63" E45° 55' 25.76" N
NE-027209Сувраа94° 2' 0.29" E45° 55' 32.49" N
NE-027209Сувраа94° 1' 38.18" E45° 55' 59.50" N
NE-027209Сувраа94° 1' 35.03" E45° 55' 59.97" N
NE-027209Сувраа94° 1' 21.86" E45° 58' 0.24" N
NE-027209Сувраа94° 1' 21.86" E45° 58' 19.12" N
NE-027209Сувраа94° 1' 16.47" E45° 58' 19.12" N
NE-027209Сувраа94° 0' 0.00" E45° 59' 1.86" N
NE-027214Овоот-2107° 18' 53.06" E47° 14' 4.39" N
NE-027214Овоот-2107° 21' 11.02" E47° 14' 4.39" N
NE-027214Овоот-2107° 21' 11.02" E47° 13' 7.75" N
NE-027214Овоот-2107° 18' 53.06" E47° 13' 7.75" N
NE-027214Овоот-2107° 18' 53.06" E47° 14' 4.39" N
NE-027219Айрагт109° 40' 1.82" E46° 1' 45.65" N
NE-027219Айрагт109° 40' 1.82" E45° 57' 1.63" N
NE-027219Айрагт109° 32' 18.10" E45° 57' 1.63" N
NE-027219Айрагт109° 32' 18.10" E46° 1' 1.65" N
NE-027219Айрагт109° 32' 18.25" E46° 1' 1.65" N
NE-027219Айрагт109° 32' 18.25" E46° 1' 1.64" N
NE-027219Айрагт109° 32' 52.46" E46° 1' 1.64" N
NE-027219Айрагт109° 32' 52.46" E46° 1' 12.94" N
NE-027219Айрагт109° 33' 19.76" E46° 1' 12.94" N
NE-027219Айрагт109° 33' 19.77" E46° 1' 45.65" N
NE-027219Айрагт109° 40' 1.82" E46° 1' 45.65" N
NE-027203Баян-Өндөр105° 26' 8.95" E46° 34' 1.72" N
NE-027203Баян-Өндөр105° 24' 51.94" E46° 35' 34.85" N
NE-027203Баян-Өндөр105° 26' 36.04" E46° 37' 37.56" N
NE-027203Баян-Өндөр105° 25' 0.48" E46° 39' 32.99" N
NE-027203Баян-Өндөр105° 25' 13.08" E46° 40' 0.00" N
NE-027203Баян-Өндөр105° 25' 16.89" E46° 40' 8.15" N
NE-027203Баян-Өндөр105° 25' 58.05" E46° 40' 56.69" N
NE-027203Баян-Өндөр105° 26' 57.32" E46° 41' 43.63" N
NE-027203Баян-Өндөр105° 29' 1.11" E46° 41' 43.12" N
NE-027203Баян-Өндөр105° 29' 1.09" E46° 39' 21.71" N
NE-027203Баян-Өндөр105° 30' 0.01" E46° 39' 21.70" N
NE-027203Баян-Өндөр105° 30' 0.01" E46° 34' 1.72" N
NE-027203Баян-Өндөр105° 26' 8.95" E46° 34' 1.72" N
NE-027210Замт111° 30' 35.00" E47° 41' 28.00" N
NE-027210Замт111° 33' 51.98" E47° 41' 28.00" N
NE-027210Замт111° 33' 51.98" E47° 40' 0.00" N
NE-027210Замт111° 38' 24.62" E47° 40' 0.00" N
NE-027210Замт111° 38' 24.62" E47° 37' 52.00" N
NE-027210Замт111° 30' 35.00" E47° 37' 52.00" N
NE-027210Замт111° 30' 35.00" E47° 41' 28.00" N
NE-027211Гурзага-2115° 13' 46.34" E48° 59' 1.18" N
NE-027211Гурзага-2115° 7' 2.31" E48° 59' 1.18" N
NE-027211Гурзага-2115° 7' 2.31" E49° 2' 59.94" N
NE-027211Гурзага-2115° 13' 46.34" E49° 2' 59.94" N
NE-027211Гурзага-2115° 13' 46.34" E48° 59' 1.18" N
NE-027213Батноров-2111° 37' 0.50" E47° 52' 42.00" N
NE-027213Батноров-2111° 37' 0.50" E47° 54' 42.00" N
NE-027213Батноров-2111° 41' 35.50" E47° 54' 42.00" N
NE-027213Батноров-2111° 41' 35.50" E47° 52' 42.00" N
NE-027213Батноров-2111° 37' 0.50" E47° 52' 42.00" N
NE-027207Хамар толгой110° 25' 31.47" E45° 52' 1.83" N
NE-027207Хамар толгой110° 29' 4.72" E45° 52' 1.83" N
NE-027207Хамар толгой110° 29' 4.72" E45° 49' 21.02" N
NE-027207Хамар толгой110° 25' 31.47" E45° 49' 21.02" N
NE-027207Хамар толгой110° 25' 31.47" E45° 52' 1.83" N
NE-027216Бүдүүний хяр105° 12' 52.00" E42° 56' 32.00" N
NE-027216Бүдүүний хяр105° 15' 0.00" E42° 56' 32.00" N
NE-027216Бүдүүний хяр105° 15' 0.00" E42° 55' 51.00" N
NE-027216Бүдүүний хяр105° 12' 52.00" E42° 55' 51.00" N
NE-027216Бүдүүний хяр105° 12' 52.00" E42° 56' 32.00" N
NE-027215Эрдэнэт96° 0' 0.01" E48° 5' 1.68" N
NE-027215Эрдэнэт96° 1' 58.03" E48° 5' 1.68" N
NE-027215Эрдэнэт96° 1' 58.03" E48° 3' 41.67" N
NE-027215Эрдэнэт96° 8' 54.00" E48° 3' 41.68" N
NE-027215Эрдэнэт96° 8' 54.00" E48° 0' 10.00" N
NE-027215Эрдэнэт96° 0' 0.01" E48° 0' 10.00" N
NE-027215Эрдэнэт96° 0' 0.01" E48° 5' 1.68" N
NE-027218Цагаан114° 48' 42.30" E48° 39' 20.08" N
NE-027218Цагаан114° 47' 39.30" E48° 39' 20.08" N
NE-027218Цагаан114° 47' 39.30" E48° 40' 3.97" N
NE-027218Цагаан114° 48' 4.29" E48° 40' 3.97" N
NE-027218Цагаан114° 48' 4.29" E48° 40' 13.90" N
NE-027218Цагаан114° 48' 42.30" E48° 40' 10.64" N
NE-027218Цагаан114° 48' 42.30" E48° 39' 20.08" N
NE-027199Ногоон мод112° 55' 13.91" E49° 21' 32.65" N
NE-027199Ногоон мод112° 56' 37.41" E49° 21' 32.65" N
NE-027199Ногоон мод112° 56' 37.41" E49° 20' 39.75" N
NE-027199Ногоон мод112° 54' 23.49" E49° 20' 39.75" N
NE-027199Ногоон мод112° 54' 24.39" E49° 20' 39.91" N
NE-027199Ногоон мод112° 54' 25.96" E49° 20' 40.39" N
NE-027199Ногоон мод112° 54' 27.37" E49° 20' 41.04" N
NE-027199Ногоон мод112° 54' 28.60" E49° 20' 41.84" N
NE-027199Ногоон мод112° 54' 29.58" E49° 20' 42.76" N
NE-027199Ногоон мод112° 54' 30.31" E49° 20' 43.78" N
NE-027199Ногоон мод112° 54' 30.76" E49° 20' 44.87" N
NE-027199Ногоон мод112° 54' 30.91" E49° 20' 46.00" N
NE-027199Ногоон мод112° 54' 30.76" E49° 20' 47.13" N
NE-027199Ногоон мод112° 54' 30.69" E49° 20' 47.30" N
NE-027199Ногоон мод112° 55' 13.91" E49° 21' 32.65" N
NE-027222Туулайт113° 1' 54.00" E49° 24' 36.00" N
NE-027222Туулайт113° 3' 48.90" E49° 24' 36.00" N
NE-027222Туулайт113° 4' 7.15" E49° 23' 52.57" N
NE-027222Туулайт113° 3' 29.31" E49° 23' 18.78" N
NE-027222Туулайт113° 1' 54.00" E49° 23' 25.44" N
NE-027222Туулайт113° 1' 54.00" E49° 24' 36.00" N
NE-027204Сумтын хоолойн адаг113° 31' 15.02" E49° 26' 52.00" N
NE-027204Сумтын хоолойн адаг113° 31' 15.02" E49° 27' 54.00" N
NE-027204Сумтын хоолойн адаг113° 32' 43.02" E49° 27' 54.00" N
NE-027204Сумтын хоолойн адаг113° 32' 43.02" E49° 26' 52.00" N
NE-027204Сумтын хоолойн адаг113° 31' 15.02" E49° 26' 52.00" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 27.07" E47° 6' 15.79" N
NE-027208Шарга морьт107° 27' 28.44" E47° 6' 15.79" N
NE-027208Шарга морьт107° 27' 28.44" E47° 7' 26.00" N
NE-027208Шарга морьт107° 31' 41.00" E47° 7' 26.00" N
NE-027208Шарга морьт107° 31' 41.00" E47° 12' 38.00" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 19.35" E47° 12' 38.00" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 20.14" E47° 12' 37.14" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 21.55" E47° 12' 35.43" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 25.49" E47° 12' 32.14" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 33.32" E47° 12' 25.59" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 33.70" E47° 12' 25.40" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 33.97" E47° 12' 25.09" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 36.99" E47° 12' 23.14" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 43.89" E47° 12' 19.43" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 45.34" E47° 12' 18.81" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 46.12" E47° 12' 18.36" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 50.32" E47° 12' 16.59" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 52.53" E47° 12' 15.20" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 53.95" E47° 12' 14.29" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 55.59" E47° 12' 12.12" N
NE-027208Шарга морьт107° 33' 58.56" E47° 12' 8.18" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 0.33" E47° 12' 4.02" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 3.68" E47° 11' 56.14" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 8.37" E47° 11' 45.12" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 13.41" E47° 11' 31.06" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 13.56" E47° 11' 30.72" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 13.57" E47° 11' 30.63" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 20.60" E47° 11' 13.10" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 25.42" E47° 11' 1.05" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 27.78" E47° 10' 53.24" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 28.33" E47° 10' 51.89" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 28.36" E47° 10' 51.72" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 33.43" E47° 10' 40.59" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 37.60" E47° 10' 31.45" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 45.98" E47° 10' 10.28" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 51.64" E47° 9' 56.00" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 51.83" E47° 9' 55.75" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 51.90" E47° 9' 55.37" N
NE-027208Шарга морьт107° 34' 58.02" E47° 9' 42.08" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 1.50" E47° 9' 32.55" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 6.17" E47° 9' 19.77" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 6.40" E47° 9' 19.25" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 6.42" E47° 9' 19.16" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 12.27" E47° 9' 5.46" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 15.48" E47° 8' 55.84" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 16.19" E47° 8' 54.15" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 16.59" E47° 8' 53.68" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 16.70" E47° 8' 53.24" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 17.58" E47° 8' 51.80" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 18.03" E47° 8' 50.11" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 18.95" E47° 8' 47.71" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 19.20" E47° 8' 47.42" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 19.27" E47° 8' 47.13" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 20.00" E47° 8' 45.85" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 20.63" E47° 8' 43.74" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 21.47" E47° 8' 41.64" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 24.08" E47° 8' 38.03" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 26.88" E47° 8' 35.14" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 30.54" E47° 8' 31.35" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 32.55" E47° 8' 29.29" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 34.98" E47° 8' 26.04" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 38.33" E47° 8' 20.52" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 39.97" E47° 8' 17.82" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 41.93" E47° 8' 12.04" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 42.64" E47° 8' 10.37" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 42.66" E47° 8' 10.31" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 45.22" E47° 8' 5.36" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 49.55" E47° 7' 54.90" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 56.73" E47° 7' 37.60" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 56.99" E47° 7' 37.27" N
NE-027208Шарга морьт107° 35' 57.08" E47° 7' 36.83" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 1.21" E47° 7' 28.48" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 7.80" E47° 7' 11.95" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 13.40" E47° 6' 57.86" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 13.60" E47° 6' 57.62" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 13.65" E47° 6' 57.30" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 20.37" E47° 6' 42.57" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 21.62" E47° 6' 38.34" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 22.08" E47° 6' 37.16" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 22.13" E47° 6' 36.94" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 24.57" E47° 6' 31.31" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 26.30" E47° 6' 25.37" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 27.38" E47° 6' 21.60" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 27.08" E47° 6' 15.96" N
NE-027208Шарга морьт107° 36' 27.07" E47° 6' 15.79" N
NE-027212Аранжин113° 39' 48.60" E49° 8' 44.96" N
NE-027212Аранжин113° 42' 1.00" E49° 8' 44.96" N
NE-027212Аранжин113° 42' 1.00" E49° 4' 0.00" N
NE-027212Аранжин113° 39' 6.70" E49° 4' 0.00" N
NE-027212Аранжин113° 39' 6.70" E49° 7' 3.36" N
NE-027212Аранжин113° 39' 48.60" E49° 7' 3.36" N
NE-027212Аранжин113° 39' 48.60" E49° 8' 44.96" N
NE-027221Айраг109° 32' 18.26" E46° 1' 1.64" N
NE-027221Айраг109° 32' 52.46" E46° 1' 1.64" N
NE-027221Айраг109° 32' 52.46" E46° 1' 12.94" N
NE-027221Айраг109° 33' 19.77" E46° 1' 12.94" N
NE-027221Айраг109° 33' 19.77" E46° 2' 11.65" N
NE-027221Айраг109° 37' 0.00" E46° 2' 11.65" N
NE-027221Айраг109° 37' 0.00" E45° 58' 30.00" N
NE-027221Айраг109° 32' 18.26" E45° 58' 30.00" N
NE-027221Айраг109° 32' 18.26" E46° 1' 1.64" N