2015 оны 6-р сарын 29 өдрийн дугаар авсан компанийн нэрс