2020 онд хийсэн хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг тооцох ам.долларын дундаж ханш 2021.01.04

саруудам. долларын дундаж ханш 
1 сар2,744.38
2 сар2,756.52
3 сар2,769.03
4 сар2,783.16
5 сар2,797.25
6 сар2,816.26
7 сар2,836.41
8 сар2,849.11
9 сар2,854.17
10 сар2,853.60
11 сар2,850.04
12 сар2,849.55
Зардал тооцох дундаж дүн2,813.29

Эх сурвалж: https://www.mongolbank.mn