2019 оны Геологи хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг хянах төгрөгийн ам.доллартай харьцах дундаж ханш

2020.01.06

Сарууд

Тухайн сарын дундаж ханш /төгрөгөөр/

1

2019.01 сар

2649.68

2

2019.02 сар

2633.37

3

2019.03 сар

2632.51

4

2019.04 сар

2634.93

5

2019.05 сар

2645.16

6

2019.06 сар

2654.47

7

2019.07 сар

2661.55

8

2019.08 сар

2670.54

9

2019.09 сар

2669.68

10

2019.10 сар

2678.01

11

2019.11 сар

2705.26

12

2019.12 сар

2727.34

Жилийн дундаж ханш

2663.541667

Эх сурвалж:  http://mongolbank.mn/dblistofficialaveragemonthlydynamic.aspx