• 2017 онд хийсэн хайгуулын ажлын тайланг цахимаар ирүүлсэн боловч засварт буцаагдсан төлөвтэй байгаа тайлангуудыг 2019 оны 01 сарын     15-ны дотор засварлан илгээж баталгаажуулахыг анхаарна уу!
  • Хэрэв энэ хугацаанд тайлангаа баталгаажуулаагүй ААН-ийн 2018 оны хайгуулын ажлын тайланг хүлээн авч хянах боломжгүй ба тусгай зөвшөөрлийг АМТХ-ийн 56.1.4 дэх заалтын дагуу арга хэмжээ авч ажиллахыг мэдэгдэж байна.

ГХХ-ийн хэлтэс