Ашигт малтмалын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31,1 дэх заалтыг зөрчиж, мөн хуулийн 48 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг биелүүлээгүйгээс 33 дугаар зүйлд заасны дагуу 2012 оны хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээ хуульд заасан хэмжээнд хүрээгүй дараахи аж ахуйн нэгжүүдийн хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 03 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 88 дугаар шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна. Үүнд:

д/д

Тусгай зөв-шөөрлийн дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Эзэмшигчийн нэрс

1

16678Х

2007-07-20

Дархан-Уул

Хонгор

Хүйтний гол

Говь резерв ХХК

2

9779Х

2005-05-16

Төв

Сэргэлэн

Баруун урт

Ариун өрнөх ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС