Шинээр хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбоотой үйлчилгээний төлбөрийг ТӨРИЙН САН -900018003 тоот дансанд тушаана.  Үүнд:

Цахим системд нэвтрэх эрх:

/Гүйлгээний утга хэсэгт цахим системд  нэвтрэх эрх олгох он, сар, өдөр, компанийн нэр, регистрийн дугаарыг тодорхой бичсэн байх/

Долоо хоног нэвтрэх эрх-500 000 төгрөг

Нэг сар нэвтрэх эрх-2 000 000 төгрөг

/Төлбөрийн баримтыг АМГ-ын 101 тоот өрөөнд бүртгэнэ/

Цахимаар нэвтэрч өргөдөл гаргах дугаар авсан аж ахуйн нэгж нь:

/Гүйлгээний утга хэсэгт компанийн нэр, регистрийн дугаарыг тодорхой бичсэн байх/

Өргөдлийн үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг өргөдөл тус бүрээр төлнө.

VPN төхөөрөмжийн үнэ 280 000 төгрөгийг “Аксэнсэ Айти Суппорт” ХХК-ийн Хас банк дахь 5000010281 тоот дансанд төлнө.