Шинээр ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг олгох төрөөс тогтоосон талбайг уртрагийн 104 градусаар зааглан хуваасан. Эхний ээлжинд нутаг дэвсгэрийн баруун хэсэгт олгогдох бөгөөд 104 градусыг дамнасан өргөдлийн талбайн хувьд талбайн ихэнххэсэг нь 104 градусын баруун талд орж байвал хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийг хүлээн авах боломжтой болно.