2015 оны 01 сарын 29-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
25012Дэлгэр-197° 18' 6.25" E46° 12' 7.55" N
25012Дэлгэр-197° 18' 6.25" E46° 11' 51.55" N
25012Дэлгэр-197° 20' 5.90" E46° 11' 51.55" N
25012Дэлгэр-197° 20' 5.90" E46° 9' 50.00" N
25012Дэлгэр-197° 13' 44.26" E46° 9' 50.00" N
25012Дэлгэр-197° 13' 44.26" E46° 11' 51.55" N
25012Дэлгэр-197° 17' 44.26" E46° 11' 51.55" N
25012Дэлгэр-197° 17' 44.26" E46° 12' 7.55" N
25012Дэлгэр-197° 18' 6.25" E46° 12' 7.55" N
25013Шанд96° 45' 3.00" E44° 46' 18.00" N
25013Шанд96° 57' 100.00" E44° 46' 18.00" N
25013Шанд96° 57' 100.00" E44° 44' 5.00" N
25013Шанд96° 51' 56.00" E44° 44' 5.00" N
25013Шанд96° 51' 56.00" E44° 42' 44.00" N
25013Шанд96° 45' 3.00" E44° 42' 44.00" N
25013Шанд96° 45' 3.00" E44° 46' 18.00" N
25014Заагийн99° 54' 40.47" E46° 12' 41.56" N
25014Заагийн99° 52' 20.46" E46° 12' 41.56" N
25014Заагийн99° 52' 20.46" E46° 13' 46.58" N
25014Заагийн99° 52' 40.47" E46° 13' 46.58" N
25014Заагийн99° 52' 40.47" E46° 13' 31.55" N
25014Заагийн99° 53' 20.47" E46° 13' 31.55" N
25014Заагийн99° 53' 20.47" E46° 13' 46.56" N
25014Заагийн99° 54' 40.47" E46° 13' 46.57" N
25014Заагийн99° 54' 40.47" E46° 12' 41.56" N
25015Урд борц93° 59' 59.54" E49° 15' 1.75" N
25015Урд борц93° 55' 44.49" E49° 15' 1.75" N
25015Урд борц93° 55' 44.50" E49° 17' 52.57" N
25015Урд борц93° 56' 50.95" E49° 18' 1.73" N
25015Урд борц93° 57' 29.51" E49° 18' 1.73" N
25015Урд борц93° 57' 29.51" E49° 18' 7.05" N
25015Урд борц93° 59' 58.73" E49° 18' 27.63" N
25015Урд борц93° 59' 59.54" E49° 18' 28.79" N
25015Урд борц93° 59' 59.54" E49° 15' 1.75" N
25016Хаг93° 0' 0.00" E49° 33' 31.57" N
25016Хаг93° 6' 0.00" E49° 31' 43.57" N
25016Хаг93° 6' 0.00" E49° 27' 30.00" N
25016Хаг93° 0' 0.00" E49° 27' 30.00" N
25016Хаг93° 0' 0.00" E49° 33' 31.57" N
25017Хойд борц93° 53' 29.44" E49° 22' 8.36" N
25017Хойд борц93° 52' 49.52" E49° 22' 36.44" N
25017Хойд борц93° 52' 49.52" E49° 25' 0.00" N
25017Хойд борц93° 57' 100.00" E49° 25' 0.00" N
25017Хойд борц93° 57' 100.00" E49° 22' 8.36" N
25017Хойд борц93° 55' 49.45" E49° 22' 8.36" N
25017Хойд борц93° 55' 2.56" E49° 23' 6.97" N
25017Хойд борц93° 54' 7.31" E49° 22' 8.36" N
25017Хойд борц93° 53' 29.44" E49° 22' 8.36" N
25018Хөвийн өндөр99° 47' 20.47" E46° 20' 21.56" N
25018Хөвийн өндөр99° 47' 20.47" E46° 20' 1.57" N
25018Хөвийн өндөр99° 51' 13.47" E46° 20' 1.57" N
25018Хөвийн өндөр99° 51' 13.47" E46° 18' 39.07" N
25018Хөвийн өндөр99° 50' 30.48" E46° 18' 39.07" N
25018Хөвийн өндөр99° 50' 30.48" E46° 18' 31.56" N
25018Хөвийн өндөр99° 50' 0.47" E46° 18' 31.56" N
25018Хөвийн өндөр99° 50' 0.47" E46° 18' 33.13" N
25018Хөвийн өндөр99° 48' 0.94" E46° 18' 33.13" N
25018Хөвийн өндөр99° 48' 0.94" E46° 18' 31.56" N
25018Хөвийн өндөр99° 48' 0.47" E46° 18' 31.56" N
25018Хөвийн өндөр99° 48' 0.47" E46° 18' 23.13" N
25018Хөвийн өндөр99° 44' 0.94" E46° 18' 23.13" N
25018Хөвийн өндөр99° 44' 0.94" E46° 20' 1.57" N
25018Хөвийн өндөр99° 44' 0.47" E46° 20' 1.57" N
25018Хөвийн өндөр99° 42' 0.46" E46° 20' 21.57" N
25018Хөвийн өндөр99° 47' 20.47" E46° 20' 21.56" N
25019Морьт өндөр94° 18' 54.00" E49° 3' 100.00" N
25019Морьт өндөр94° 22' 30.00" E49° 3' 100.00" N
25019Морьт өндөр94° 22' 30.00" E49° 2' 0.00" N
25019Морьт өндөр94° 21' 13.00" E49° 2' 0.00" N
25019Морьт өндөр94° 18' 54.00" E49° 3' 100.00" N
25020Хар ботго99° 51' 0.46" E46° 0' 1.55" N
25020Хар ботго99° 37' 50.47" E46° 0' 1.55" N
25020Хар ботго99° 37' 50.47" E46° 8' 1.56" N
25020Хар ботго99° 42' 0.46" E46° 8' 1.56" N
25020Хар ботго99° 42' 0.46" E46° 8' 51.56" N
25020Хар ботго99° 47' 43.70" E46° 8' 51.56" N
25020Хар ботго99° 49' 0.46" E46° 8' 31.54" N
25020Хар ботго99° 49' 19.23" E46° 8' 56.57" N
25020Хар ботго99° 51' 0.46" E46° 8' 56.57" N
25020Хар ботго99° 51' 0.46" E46° 0' 1.55" N
25021Сайрын96° 19' 36.50" E45° 50' 51.50" N
25021Сайрын96° 19' 36.50" E45° 48' 31.51" N
25021Сайрын96° 15' 55.14" E45° 48' 31.51" N
25021Сайрын96° 15' 55.14" E45° 49' 1.51" N
25021Сайрын96° 15' 30.15" E45° 49' 1.51" N
25021Сайрын96° 15' 30.15" E45° 49' 21.51" N
25021Сайрын96° 15' 55.14" E45° 49' 21.51" N
25021Сайрын96° 15' 55.14" E45° 49' 52.31" N
25021Сайрын96° 16' 48.72" E45° 50' 51.50" N
25021Сайрын96° 19' 36.50" E45° 50' 51.50" N
25022Дугуй96° 37' 1.17" E46° 4' 22.50" N
25022Дугуй96° 37' 1.17" E46° 4' 25.64" N
25022Дугуй96° 40' 40.19" E46° 4' 43.47" N
25022Дугуй96° 45' 0.18" E46° 3' 53.50" N
25022Дугуй96° 45' 0.18" E46° 2' 18.49" N
25022Дугуй96° 44' 22.18" E46° 2' 18.49" N
25022Дугуй96° 44' 22.18" E46° 3' 35.50" N
25022Дугуй96° 37' 1.17" E46° 4' 22.50" N
25023Од94° 7' 100.00" E48° 13' 12.00" N
25023Од94° 7' 100.00" E48° 20' 10.00" N
25023Од94° 18' 0.00" E48° 20' 10.00" N
25023Од94° 7' 100.00" E48° 13' 12.00" N
25024Мандал94° 26' 35.00" E48° 2' 50.00" N
25024Мандал94° 26' 35.00" E48° 5' 15.00" N
25024Мандал94° 32' 100.00" E48° 5' 15.00" N
25024Мандал94° 32' 100.00" E48° 2' 50.00" N
25024Мандал94° 26' 35.00" E48° 2' 50.00" N
25025Эрдэнэ97° 42' 2.00" E45° 7' 100.00" N
25025Эрдэнэ97° 47' 3.94" E45° 6' 57.17" N
25025Эрдэнэ97° 46' 52.74" E45° 5' 51.13" N
25025Эрдэнэ97° 42' 2.00" E45° 5' 51.30" N
25025Эрдэнэ97° 42' 2.00" E45° 7' 100.00" N
25026Бөмбөгөр99° 38' 0.47" E46° 15' 31.56" N
25026Бөмбөгөр99° 39' 0.47" E46° 15' 31.56" N
25026Бөмбөгөр99° 39' 0.46" E46° 14' 31.57" N
25026Бөмбөгөр99° 38' 0.47" E46° 14' 31.57" N
25026Бөмбөгөр99° 38' 0.47" E46° 15' 31.56" N
25027Паглагар94° 40' 0.00" E48° 21' 100.00" N
25027Паглагар94° 40' 0.00" E48° 18' 40.00" N
25027Паглагар94° 37' 20.00" E48° 18' 40.00" N
25027Паглагар94° 37' 20.00" E48° 21' 100.00" N
25027Паглагар94° 40' 0.00" E48° 21' 100.00" N
25028Улаан эргийн хөндий99° 37' 50.47" E46° 0' 1.54" N
25028Улаан эргийн хөндий99° 37' 50.47" E46° 8' 1.57" N
25028Улаан эргийн хөндий99° 42' 0.46" E46° 8' 1.57" N
25028Улаан эргийн хөндий99° 42' 0.46" E46° 8' 51.57" N
25028Улаан эргийн хөндий99° 47' 43.70" E46° 8' 51.57" N
25028Улаан эргийн хөндий99° 47' 43.70" E46° 0' 1.54" N
25028Улаан эргийн хөндий99° 37' 50.47" E46° 0' 1.54" N
25029Дугуй нурамт94° 35' 59.76" E48° 17' 16.66" N
25029Дугуй нурамт94° 35' 59.77" E48° 21' 55.66" N
25029Дугуй нурамт94° 39' 59.77" E48° 21' 55.66" N
25029Дугуй нурамт94° 39' 59.76" E48° 17' 16.66" N
25029Дугуй нурамт94° 35' 59.76" E48° 17' 16.66" N
25030Хашаат95° 25' 40.00" E47° 39' 56.00" N
25030Хашаат95° 31' 100.00" E47° 39' 56.00" N
25030Хашаат95° 31' 100.00" E47° 36' 100.00" N
25030Хашаат95° 25' 40.00" E47° 36' 100.00" N
25030Хашаат95° 25' 40.00" E47° 39' 56.00" N
25031Хад92° 0' 0.00" E48° 25' 100.00" N
25031Хад92° 9' 20.00" E48° 25' 100.00" N
25031Хад92° 9' 20.00" E48° 20' 0.00" N
25031Хад92° 0' 0.00" E48° 20' 0.00" N
25031Хад92° 0' 0.00" E48° 25' 100.00" N
25032Дугуй нурамт94° 35' 50.00" E48° 22' 30.00" N
25032Дугуй нурамт94° 39' 50.00" E48° 22' 30.00" N
25032Дугуй нурамт94° 39' 50.00" E48° 17' 3.00" N
25032Дугуй нурамт94° 35' 50.00" E48° 17' 3.00" N
25032Дугуй нурамт94° 35' 50.00" E48° 22' 30.00" N
25033Тогоот уул94° 4' 100.00" E47° 42' 40.00" N
25033Тогоот уул94° 4' 100.00" E47° 45' 55.00" N
25033Тогоот уул94° 10' 100.00" E47° 45' 55.00" N
25033Тогоот уул94° 10' 100.00" E47° 42' 40.00" N
25033Тогоот уул94° 4' 100.00" E47° 42' 40.00" N
25034Ховоот92° 40' 100.00" E48° 54' 5.00" N
25034Ховоот92° 6' 100.00" E48° 54' 5.00" N
25034Ховоот92° 6' 100.00" E49° 0' 0.00" N
25034Ховоот92° 40' 100.00" E49° 0' 0.00" N
25034Ховоот92° 40' 100.00" E48° 54' 5.00" N
25035Магнай уул94° 28' 57.00" E48° 11' 59.00" N
25035Магнай уул94° 21' 19.00" E48° 11' 59.00" N
25035Магнай уул94° 21' 19.00" E48° 19' 56.00" N
25035Магнай уул94° 28' 57.00" E48° 19' 56.00" N
25035Магнай уул94° 28' 57.00" E48° 11' 59.00" N
25036Хойд дааган93° 29' 50.20" E49° 52' 2.63" N
25036Хойд дааган93° 37' 46.13" E49° 52' 2.63" N
25036Хойд дааган93° 37' 46.13" E49° 48' 18.57" N
25036Хойд дааган93° 29' 50.20" E49° 48' 18.57" N
25036Хойд дааган93° 29' 50.20" E49° 52' 2.63" N
25037Ханын худаг93° 35' 59.57" E48° 25' 45.65" N
25037Ханын худаг93° 46' 59.58" E48° 25' 45.64" N
25037Ханын худаг93° 46' 59.54" E48° 15' 1.64" N
25037Ханын худаг93° 35' 59.54" E48° 15' 1.64" N
25037Ханын худаг93° 35' 59.57" E48° 25' 45.65" N