Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх хэсэгт зааснаар Ашигт малтмалын газрын даргын 2009 оны 9 дүгээр сарын 9-ны өдрийн 411 дугаар тоот тушаалаар батлагдсан /хавсралт-1/ зааврын дагуу "...хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн боловсруулсан ажил бүрийн хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг дараа жилийн 4-р сарын 15-ний дотор... " Ашигт малтмалын газрын Геологийн албанд ирүүлэх болсныг мэдэгдье.

/Дээрхи заалтыг 2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/