2015 оны 02 сарын 10-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Талбайн нэрӨргөдлийн дугаарУртрагӨргөрөг
Байдраг өлзийтNE-02508096° 40' 4.00" E46° 18' 36.00" N
Байдраг өлзийтNE-02508096° 43' 2.00" E46° 18' 36.00" N
Байдраг өлзийтNE-02508096° 43' 2.00" E46° 16' 55.00" N
Байдраг өлзийтNE-02508096° 40' 4.00" E46° 16' 55.00" N
Байдраг өлзийтNE-02508096° 40' 4.00" E46° 18' 36.00" N
УргамалNE-02508194° 8' 8.93" E48° 38' 47.68" N
УргамалNE-02508194° 8' 8.93" E48° 45' 14.49" N
УргамалNE-02508194° 15' 31.36" E48° 45' 14.49" N
УргамалNE-02508194° 15' 31.36" E48° 38' 47.68" N
УргамалNE-02508194° 8' 8.93" E48° 38' 47.68" N
ХөвNE-02508299° 50' 30.48" E46° 18' 40.00" N
ХөвNE-02508299° 50' 30.48" E46° 18' 31.56" N
ХөвNE-02508299° 50' 0.47" E46° 18' 31.56" N
ХөвNE-02508299° 50' 0.47" E46° 18' 33.13" N
ХөвNE-02508299° 48' 0.94" E46° 18' 33.13" N
ХөвNE-02508299° 48' 0.94" E46° 18' 31.56" N
ХөвNE-02508299° 48' 0.47" E46° 18' 31.56" N
ХөвNE-02508299° 48' 0.47" E46° 18' 23.13" N
ХөвNE-02508299° 44' 0.94" E46° 18' 23.13" N
ХөвNE-02508299° 44' 0.94" E46° 20' 21.57" N
ХөвNE-02508299° 47' 20.00" E46° 20' 21.56" N
ХөвNE-02508299° 47' 20.00" E46° 18' 40.00" N
ХөвNE-02508299° 50' 30.48" E46° 18' 40.00" N
Бага буурал уулNE-02508394° 29' 100.00" E47° 53' 0.00" N
Бага буурал уулNE-02508394° 29' 100.00" E48° 2' 0.00" N
Бага буурал уулNE-02508394° 36' 30.00" E48° 2' 0.00" N
Бага буурал уулNE-02508394° 36' 30.00" E47° 53' 0.00" N
Бага буурал уулNE-02508394° 29' 100.00" E47° 53' 0.00" N
ЖанжинNE-025084103° 58' 1.09" E42° 38' 0.00" N
ЖанжинNE-025084103° 46' 31.09" E42° 38' 0.00" N
ЖанжинNE-025084103° 46' 31.09" E42° 45' 1.25" N
ЖанжинNE-025084103° 47' 31.09" E42° 45' 1.25" N
ЖанжинNE-025084103° 47' 31.09" E42° 44' 1.26" N
ЖанжинNE-025084103° 48' 31.09" E42° 44' 1.26" N
ЖанжинNE-025084103° 48' 31.09" E42° 42' 31.26" N
ЖанжинNE-025084103° 50' 1.09" E42° 42' 31.26" N
ЖанжинNE-025084103° 50' 1.09" E42° 42' 1.25" N
ЖанжинNE-025084103° 52' 1.09" E42° 42' 1.25" N
ЖанжинNE-025084103° 52' 1.08" E42° 41' 31.26" N
ЖанжинNE-025084103° 58' 1.09" E42° 41' 31.26" N
ЖанжинNE-025084103° 58' 1.09" E42° 38' 0.00" N
Бор толгойNE-02508594° 44' 59.83" E46° 40' 1.52" N
Бор толгойNE-02508595° 15' 33.00" E46° 40' 1.52" N
Бор толгойNE-02508595° 15' 33.00" E46° 30' 1.52" N
Бор толгойNE-02508594° 59' 54.12" E46° 30' 1.52" N
Бор толгойNE-02508594° 44' 59.83" E46° 37' 38.87" N
Бор толгойNE-02508594° 44' 59.83" E46° 40' 1.52" N
Майхан уулNE-025086103° 42' 0.00" E47° 45' 1.00" N
Майхан уулNE-025086103° 50' 55.00" E47° 45' 1.00" N
Майхан уулNE-025086103° 50' 55.00" E47° 38' 47.00" N
Майхан уулNE-025086103° 42' 0.00" E47° 38' 47.00" N
Майхан уулNE-025086103° 42' 0.00" E47° 45' 1.00" N
УртNE-025087100° 0' 0.50" E46° 24' 31.58" N
УртNE-02508799° 55' 30.47" E46° 24' 31.56" N
УртNE-02508799° 55' 30.47" E46° 26' 1.55" N
УртNE-02508799° 55' 10.48" E46° 26' 1.55" N
УртNE-02508799° 55' 10.48" E46° 26' 16.56" N
УртNE-02508799° 57' 35.48" E46° 26' 16.56" N
УртNE-02508799° 57' 35.47" E46° 25' 41.55" N
УртNE-025087100° 0' 0.50" E46° 25' 41.59" N
УртNE-025087100° 0' 0.50" E46° 24' 31.58" N
ХонгилтNE-02508895° 15' 0.00" E48° 15' 50.00" N
ХонгилтNE-02508895° 28' 0.00" E48° 15' 50.00" N
ХонгилтNE-02508895° 28' 0.00" E48° 8' 34.00" N
ХонгилтNE-02508895° 15' 0.00" E48° 8' 34.00" N
ХонгилтNE-02508895° 15' 0.00" E48° 15' 50.00" N
Бодончийн голNE-02508992° 35' 39.00" E45° 52' 30.00" N
Бодончийн голNE-02508992° 45' 2.00" E45° 52' 30.00" N
Бодончийн голNE-02508992° 45' 2.00" E45° 49' 1.00" N
Бодончийн голNE-02508992° 35' 39.00" E45° 49' 1.00" N
Бодончийн голNE-02508992° 35' 39.00" E45° 52' 30.00" N
БадагNE-02509094° 35' 59.69" E49° 12' 21.75" N
БадагNE-02509094° 35' 59.69" E49° 10' 1.76" N
БадагNE-02509094° 33' 25.72" E49° 10' 1.76" N
БадагNE-02509094° 33' 22.18" E49° 10' 24.80" N
БадагNE-02509094° 32' 46.89" E49° 10' 19.29" N
БадагNE-02509094° 32' 31.45" E49° 10' 4.95" N
БадагNE-02509094° 32' 38.15" E49° 10' 1.75" N
БадагNE-02509094° 29' 59.69" E49° 10' 1.74" N
БадагNE-02509094° 29' 59.69" E49° 12' 21.75" N
БадагNE-02509094° 31' 36.21" E49° 12' 21.75" N
БадагNE-02509094° 31' 30.79" E49° 12' 17.29" N
БадагNE-02509094° 31' 51.75" E49° 12' 9.57" N
БадагNE-02509094° 32' 10.50" E49° 12' 17.29" N
БадагNE-02509094° 32' 4.44" E49° 12' 21.75" N
БадагNE-02509094° 32' 18.16" E49° 12' 21.75" N
БадагNE-02509094° 32' 53.50" E49° 11' 46.41" N
БадагNE-02509094° 33' 33.20" E49° 12' 12.87" N
БадагNE-02509094° 33' 19.55" E49° 12' 21.75" N
БадагNE-02509094° 35' 59.69" E49° 12' 21.75" N
ХарNE-02509194° 18' 0.00" E48° 9' 45.00" N
ХарNE-02509194° 23' 15.00" E48° 9' 45.00" N
ХарNE-02509194° 23' 15.00" E48° 8' 30.00" N
ХарNE-02509194° 18' 0.00" E48° 8' 30.00" N
ХарNE-02509194° 18' 0.00" E48° 9' 45.00" N
ШарNE-02509298° 43' 35.00" E46° 6' 8.00" N
ШарNE-02509298° 44' 55.00" E46° 6' 8.00" N
ШарNE-02509298° 44' 55.00" E46° 4' 43.00" N
ШарNE-02509298° 43' 35.00" E46° 4' 43.00" N
ШарNE-02509298° 43' 35.00" E46° 6' 8.00" N
Өлзийтийн амNE-025093102° 18' 14.00" E46° 11' 21.00" N
Өлзийтийн амNE-025093102° 18' 14.00" E46° 13' 9.00" N
Өлзийтийн амNE-025093102° 23' 0.00" E46° 13' 9.00" N
Өлзийтийн амNE-025093102° 23' 0.00" E46° 11' 21.00" N
Өлзийтийн амNE-025093102° 18' 14.00" E46° 11' 21.00" N
ТодNE-02509497° 8' 55.14" E45° 53' 17.50" N
ТодNE-02509497° 8' 55.14" E45° 55' 3.00" N
ТодNE-02509497° 15' 0.00" E45° 55' 3.00" N
ТодNE-02509497° 15' 0.00" E45° 50' 0.00" N
ТодNE-02509497° 14' 13.17" E45° 50' 0.00" N
ТодNE-02509497° 14' 13.17" E45° 50' 48.88" N
ТодNE-02509497° 14' 57.86" E45° 52' 2.67" N
ТодNE-02509497° 10' 42.19" E45° 54' 56.24" N
ТодNE-02509497° 8' 55.14" E45° 53' 17.50" N
ЦээлNE-02509597° 55' 0.30" E45° 10' 0.00" N
ЦээлNE-02509597° 58' 19.75" E45° 10' 0.00" N
ЦээлNE-02509597° 59' 24.00" E45° 9' 37.45" N
ЦээлNE-02509598° 0' 0.00" E45° 9' 24.06" N
ЦээлNE-02509598° 0' 0.00" E45° 6' 1.50" N
ЦээлNE-02509597° 55' 0.30" E45° 6' 1.50" N
ЦээлNE-02509597° 55' 0.30" E45° 10' 0.00" N
ОдNE-02509694° 8' 19.66" E48° 19' 31.65" N
ОдNE-02509694° 16' 59.66" E48° 19' 31.65" N
ОдNE-02509694° 16' 59.66" E48° 15' 37.65" N
ОдNE-02509694° 8' 19.66" E48° 15' 37.65" N
ОдNE-02509694° 8' 19.66" E48° 19' 31.65" N
Хөгшин голNE-025097102° 59' 50.69" E47° 7' 1.73" N
Хөгшин голNE-025097103° 3' 0.77" E47° 7' 1.72" N
Хөгшин голNE-025097103° 3' 0.76" E47° 4' 1.71" N
Хөгшин голNE-025097103° 1' 9.19" E47° 4' 1.73" N
Хөгшин голNE-025097102° 59' 30.70" E47° 4' 41.34" N
Хөгшин голNE-025097102° 59' 30.70" E47° 5' 53.31" N
Хөгшин голNE-025097102° 59' 55.56" E47° 6' 20.79" N
Хөгшин голNE-025097102° 59' 50.69" E47° 7' 1.73" N