2015.02.25 -нд хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025175Цагаан толгой96° 34' 11.00" E45° 9' 58.00" N
NE-025175Цагаан толгой96° 34' 11.00" E45° 7' 20.00" N
NE-025175Цагаан толгой96° 31' 18.00" E45° 7' 20.00" N
NE-025175Цагаан толгой96° 31' 18.00" E45° 9' 58.00" N
NE-025181Зам98° 16' 16.25" E45° 42' 11.65" N
NE-025181Зам98° 26' 55.47" E45° 42' 11.65" N
NE-025181Зам98° 26' 55.47" E45° 40' 1.52" N
NE-025181Зам98° 16' 16.25" E45° 40' 1.52" N
NE-025181Зам98° 16' 16.25" E45° 42' 11.65" N
NE-025191Аргал94° 26' 35.00" E48° 5' 15.00" N
NE-025191Аргал94° 18' 35.00" E48° 5' 15.00" N
NE-025191Аргал94° 18' 35.00" E48° 8' 10.00" N
NE-025191Аргал94° 23' 22.00" E48° 8' 10.00" N
NE-025191Аргал94° 23' 22.00" E48° 5' 57.00" N
NE-025191Аргал94° 26' 35.00" E48° 5' 57.00" N
NE-025191Аргал94° 26' 35.00" E48° 5' 15.00" N
NE-025183Жаргалант92° 46' 47.00" E49° 33' 15.00" N
NE-025183Жаргалант93° 0' 0.00" E49° 33' 15.00" N
NE-025183Жаргалант93° 0' 0.00" E49° 27' 55.00" N
NE-025183Жаргалант92° 46' 47.00" E49° 27' 55.00" N
NE-025183Жаргалант92° 46' 47.00" E49° 33' 15.00" N
NE-025185Бигэр92° 12' 24.04" E48° 51' 46.83" N
NE-025185Бигэр92° 9' 40.35" E48° 51' 27.87" N
NE-025185Бигэр92° 8' 29.70" E48° 52' 10.95" N
NE-025185Бигэр92° 7' 20.78" E48° 53' 16.43" N
NE-025185Бигэр92° 7' 0.00" E48° 53' 19.54" N
NE-025185Бигэр92° 7' 0.00" E48° 54' 5.00" N
NE-025185Бигэр92° 16' 40.45" E48° 54' 5.00" N
NE-025185Бигэр92° 16' 40.45" E48° 52' 35.92" N
NE-025185Бигэр92° 14' 26.38" E48° 52' 19.57" N
NE-025185Бигэр92° 12' 24.04" E48° 51' 46.83" N
NE-025187Баадайн жалга90° 59' 59.05" E50° 0' 1.79" N
NE-025187Баадайн жалга91° 0' 59.05" E50° 0' 1.79" N
NE-025187Баадайн жалга91° 0' 59.05" E49° 58' 23.79" N
NE-025187Баадайн жалга90° 59' 59.09" E49° 58' 23.79" N
NE-025187Баадайн жалга90° 59' 59.05" E49° 59' 33.71" N
NE-025187Баадайн жалга90° 59' 59.05" E50° 0' 1.79" N
NE-025189Шар толгой97° 14' 26.28" E46° 9' 50.00" N
NE-025189Шар толгой97° 29' 55.21" E46° 9' 50.00" N
NE-025189Шар толгой97° 29' 55.21" E46° 5' 26.99" N
NE-025189Шар толгой97° 14' 26.28" E46° 8' 45.61" N
NE-025189Шар толгой97° 14' 26.28" E46° 9' 50.00" N
NE-025176Орлог91° 38' 27.00" E49° 18' 36.00" N
NE-025176Орлог91° 40' 2.00" E49° 18' 36.00" N
NE-025176Орлог91° 40' 2.00" E49° 15' 30.00" N
NE-025176Орлог91° 38' 27.00" E49° 15' 30.00" N
NE-025176Орлог91° 38' 27.00" E49° 18' 36.00" N
NE-025188Морьт өндөр94° 17' 9.60" E49° 5' 26.75" N
NE-025188Морьт өндөр94° 25' 37.73" E49° 5' 26.75" N
NE-025188Морьт өндөр94° 25' 37.73" E49° 0' 41.74" N
NE-025188Морьт өндөр94° 22' 44.63" E49° 0' 41.74" N
NE-025188Морьт өндөр94° 19' 19.61" E49° 3' 38.75" N
NE-025188Морьт өндөр94° 17' 50.61" E49° 4' 33.75" N
NE-025188Морьт өндөр94° 17' 9.60" E49° 5' 26.75" N
NE-025171Хар уул93° 43' 12.00" E48° 55' 10.00" N
NE-025171Хар уул93° 53' 20.00" E48° 55' 10.00" N
NE-025171Хар уул93° 53' 20.00" E48° 43' 55.00" N
NE-025171Хар уул93° 43' 12.00" E48° 43' 55.00" N
NE-025171Хар уул93° 43' 12.00" E48° 55' 10.00" N
NE-025172Мянган91° 51' 3.50" E49° 40' 0.16" N
NE-025172Мянган91° 51' 59.13" E49° 40' 0.16" N
NE-025172Мянган91° 51' 59.13" E49° 39' 21.79" N
NE-025172Мянган91° 51' 29.12" E49° 39' 21.79" N
NE-025172Мянган91° 51' 29.12" E49° 39' 1.78" N
NE-025172Мянган91° 51' 59.12" E49° 39' 1.78" N
NE-025172Мянган91° 51' 59.12" E49° 37' 53.30" N
NE-025172Мянган91° 51' 3.50" E49° 37' 53.30" N
NE-025172Мянган91° 51' 3.50" E49° 40' 0.16" N
NE-025174Аргал94° 18' 0.00" E48° 11' 58.00" N
NE-025174Аргал94° 14' 0.00" E48° 11' 58.00" N
NE-025174Аргал94° 14' 0.00" E48° 15' 37.00" N
NE-025174Аргал94° 18' 0.00" E48° 15' 37.00" N
NE-025174Аргал94° 18' 0.00" E48° 11' 58.00" N
NE-025180Тал102° 37' 7.00" E42° 48' 23.00" N
NE-025180Тал102° 20' 1.00" E42° 48' 23.00" N
NE-025180Тал102° 20' 1.00" E42° 49' 19.48" N
NE-025180Тал102° 31' 56.79" E42° 52' 1.26" N
NE-025180Тал102° 37' 7.00" E42° 52' 1.26" N
NE-025180Тал102° 37' 7.00" E42° 48' 23.00" N
NE-025190Дөш96° 48' 27.00" E45° 9' 17.00" N
NE-025190Дөш96° 54' 21.00" E45° 9' 17.00" N
NE-025190Дөш96° 54' 21.00" E45° 7' 31.00" N
NE-025190Дөш96° 48' 27.00" E45° 7' 31.00" N
NE-025190Дөш96° 48' 27.00" E45° 9' 17.00" N
NE-025170Дунд94° 21' 19.00" E48° 13' 30.00" N
NE-025170Дунд94° 8' 20.00" E48° 13' 30.00" N
NE-025170Дунд94° 8' 20.00" E48° 15' 37.65" N
NE-025170Дунд94° 16' 59.66" E48° 15' 37.65" N
NE-025170Дунд94° 16' 59.66" E48° 19' 31.65" N
NE-025170Дунд94° 8' 20.00" E48° 19' 31.65" N
NE-025170Дунд94° 8' 20.00" E48° 20' 10.00" N
NE-025170Дунд94° 21' 19.00" E48° 20' 10.00" N
NE-025170Дунд94° 21' 19.00" E48° 13' 30.00" N
NE-025173Таван толгойт92° 21' 30.00" E48° 25' 30.00" N
NE-025173Таван толгойт92° 21' 30.00" E48° 31' 0.00" N
NE-025173Таван толгойт92° 22' 15.83" E48° 31' 0.00" N
NE-025173Таван толгойт92° 23' 27.59" E48° 30' 1.77" N
NE-025173Таван толгойт92° 24' 37.32" E48° 31' 0.00" N
NE-025173Таван толгойт92° 25' 0.00" E48° 31' 0.00" N
NE-025173Таван толгойт92° 25' 0.00" E48° 25' 30.00" N
NE-025173Таван толгойт92° 21' 30.00" E48° 25' 30.00" N
NE-025178Шийрт96° 45' 2.00" E49° 30' 0.00" N
NE-025178Шийрт96° 50' 0.00" E49° 30' 0.00" N
NE-025178Шийрт96° 50' 0.00" E49° 23' 40.00" N
NE-025178Шийрт96° 45' 2.00" E49° 23' 40.00" N
NE-025178Шийрт96° 45' 2.00" E49° 30' 0.00" N
NE-025186Цагаан97° 3' 48.76" E45° 52' 11.28" N
NE-025186Цагаан97° 6' 10.00" E45° 52' 11.28" N
NE-025186Цагаан97° 6' 10.00" E45° 52' 10.00" N
NE-025186Цагаан97° 8' 55.14" E45° 52' 10.00" N
NE-025186Цагаан97° 8' 55.14" E45° 50' 0.00" N
NE-025186Цагаан97° 7' 25.67" E45° 50' 0.00" N
NE-025186Цагаан97° 6' 6.71" E45° 51' 4.63" N
NE-025186Цагаан97° 3' 48.76" E45° 52' 11.28" N
NE-025177Сэнж96° 12' 39.57" E44° 49' 12.52" N
NE-025177Сэнж96° 13' 40.15" E44° 49' 12.52" N
NE-025177Сэнж96° 13' 40.15" E44° 46' 41.47" N
NE-025177Сэнж96° 12' 39.57" E44° 46' 41.47" N
NE-025177Сэнж96° 12' 39.57" E44° 49' 12.52" N
NE-025179Эрдэнэ99° 26' 0.00" E45° 13' 18.00" N
NE-025179Эрдэнэ99° 30' 0.00" E45° 13' 18.00" N
NE-025179Эрдэнэ99° 30' 0.00" E45° 10' 0.00" N
NE-025179Эрдэнэ99° 26' 0.00" E45° 10' 0.00" N
NE-025179Эрдэнэ99° 26' 0.00" E45° 13' 18.00" N
NE-025182Шар нохойт99° 36' 48.46" E45° 2' 38.60" N
NE-025182Шар нохойт99° 37' 57.18" E45° 2' 38.60" N
NE-025182Шар нохойт99° 37' 57.18" E45° 0' 19.65" N
NE-025182Шар нохойт99° 36' 48.46" E45° 0' 19.65" N
NE-025182Шар нохойт99° 36' 48.46" E45° 2' 38.60" N
NE-025184Бигэр97° 6' 10.00" E45° 56' 51.00" N
NE-025184Бигэр97° 6' 10.00" E46° 1' 52.00" N
NE-025184Бигэр97° 9' 5.00" E46° 1' 52.00" N
NE-025184Бигэр97° 9' 5.00" E45° 56' 51.00" N
NE-025184Бигэр97° 6' 10.00" E45° 56' 51.00" N
NE-025169Хадат95° 7' 53.00" E47° 50' 59.00" N
NE-025169Хадат95° 13' 11.00" E47° 50' 59.00" N
NE-025169Хадат95° 13' 11.00" E47° 49' 15.00" N
NE-025169Хадат95° 7' 53.00" E47° 49' 15.00" N
NE-025169Хадат95° 7' 53.00" E47° 50' 59.00" N