2015.03.04 -нд хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025253Тариат96° 7' 55.20" E44° 51' 26.00" N
NE-025253Тариат96° 9' 15.84" E44° 50' 5.63" N
NE-025253Тариат96° 11' 53.00" E44° 50' 15.43" N
NE-025253Тариат96° 11' 53.00" E44° 48' 51.46" N
NE-025253Тариат96° 8' 0.14" E44° 48' 51.46" N
NE-025253Тариат96° 8' 0.14" E44° 49' 41.47" N
NE-025253Тариат96° 5' 0.00" E44° 49' 41.47" N
NE-025253Тариат96° 5' 0.00" E44° 51' 26.00" N
NE-025256Модот96° 30' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025256Модот96° 37' 0.82" E46° 20' 0.00" N
NE-025256Модот96° 37' 0.82" E46° 16' 59.61" N
NE-025256Модот96° 36' 0.83" E46° 16' 58.12" N
NE-025256Модот96° 36' 0.83" E46° 17' 1.55" N
NE-025256Модот96° 35' 4.78" E46° 17' 1.55" N
NE-025256Модот96° 35' 4.78" E46° 17' 45.50" N
NE-025256Модот96° 31' 18.77" E46° 17' 45.50" N
NE-025256Модот96° 31' 18.77" E46° 17' 7.93" N
NE-025256Модот96° 30' 0.00" E46° 17' 14.81" N
NE-025256Модот96° 30' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025257Гурвалжинт91° 55' 59.00" E49° 13' 11.70" N
NE-025257Гурвалжинт91° 56' 7.70" E49° 13' 11.70" N
NE-025257Гурвалжинт91° 56' 19.15" E49° 12' 46.70" N
NE-025257Гурвалжинт91° 57' 9.10" E49° 13' 11.70" N
NE-025257Гурвалжинт91° 58' 59.10" E49° 13' 11.70" N
NE-025257Гурвалжинт91° 58' 59.10" E49° 10' 1.70" N
NE-025257Гурвалжинт91° 55' 59.00" E49° 10' 1.70" N
NE-025257Гурвалжинт91° 55' 59.00" E49° 13' 11.70" N
NE-025258Дулаан уул90° 5' 15.00" E49° 23' 8.00" N
NE-025258Дулаан уул90° 12' 50.00" E49° 23' 8.00" N
NE-025258Дулаан уул90° 12' 50.00" E49° 21' 52.00" N
NE-025258Дулаан уул90° 15' 58.00" E49° 21' 52.00" N
NE-025258Дулаан уул90° 15' 58.00" E49° 20' 2.00" N
NE-025258Дулаан уул90° 5' 15.00" E49° 20' 2.00" N
NE-025258Дулаан уул90° 5' 15.00" E49° 23' 8.00" N
NE-025263Наран95° 50' 50.00" E48° 12' 11.60" N
NE-025263Наран95° 50' 50.00" E48° 7' 32.00" N
NE-025263Наран95° 48' 22.92" E48° 7' 32.00" N
NE-025263Наран95° 48' 39.97" E48° 8' 31.67" N
NE-025263Наран95° 47' 35.15" E48° 8' 36.87" N
NE-025263Наран95° 47' 29.96" E48° 10' 1.67" N
NE-025263Наран95° 44' 59.95" E48° 10' 1.67" N
NE-025263Наран95° 44' 59.95" E48° 11' 31.66" N
NE-025263Наран95° 44' 30.00" E48° 12' 11.60" N
NE-025263Наран95° 50' 50.00" E48° 12' 11.60" N
NE-025268Дэрст96° 55' 44.13" E44° 46' 17.95" N
NE-025268Дэрст97° 0' 0.00" E44° 46' 17.95" N
NE-025268Дэрст97° 0' 0.00" E44° 42' 44.00" N
NE-025268Дэрст96° 55' 44.13" E44° 42' 44.00" N
NE-025268Дэрст96° 55' 44.13" E44° 46' 17.95" N
NE-025271Хэц90° 0' 0.00" E48° 56' 53.00" N
NE-025271Хэц90° 0' 40.00" E48° 56' 53.00" N
NE-025271Хэц90° 0' 40.00" E48° 54' 30.00" N
NE-025271Хэц90° 0' 0.00" E48° 54' 30.00" N
NE-025271Хэц90° 0' 0.00" E48° 56' 53.00" N
NE-025259Пүрэв97° 44' 44.00" E46° 14' 30.00" N
NE-025259Пүрэв97° 50' 20.00" E46° 14' 30.00" N
NE-025259Пүрэв97° 50' 20.00" E46° 8' 32.00" N
NE-025259Пүрэв97° 47' 1.00" E46° 8' 32.00" N
NE-025259Пүрэв97° 47' 1.00" E46° 9' 2.00" N
NE-025259Пүрэв97° 46' 16.00" E46° 9' 2.00" N
NE-025259Пүрэв97° 46' 16.00" E46° 10' 22.00" N
NE-025259Пүрэв97° 44' 44.00" E46° 10' 22.00" N
NE-025259Пүрэв97° 44' 44.00" E46° 14' 30.00" N
NE-025269Шар тохой96° 24' 23.49" E46° 17' 5.17" N
NE-025269Шар тохой96° 24' 23.49" E46° 19' 51.71" N
NE-025269Шар тохой96° 27' 2.96" E46° 19' 51.71" N
NE-025269Шар тохой96° 27' 2.96" E46° 17' 5.17" N
NE-025269Шар тохой96° 24' 23.49" E46° 17' 5.17" N
NE-025262Тоорой99° 25' 3.00" E43° 17' 57.00" N
NE-025262Тоорой99° 25' 3.00" E43° 20' 1.00" N
NE-025262Тоорой99° 26' 45.99" E43° 20' 1.00" N
NE-025262Тоорой99° 27' 30.00" E43° 19' 13.00" N
NE-025262Тоорой99° 27' 30.00" E43° 17' 57.00" N
NE-025262Тоорой99° 25' 3.00" E43° 17' 57.00" N
NE-025272Тал94° 2' 59.56" E49° 6' 1.75" N
NE-025272Тал94° 2' 59.58" E49° 4' 58.19" N
NE-025272Тал93° 58' 35.54" E49° 3' 36.74" N
NE-025272Тал93° 52' 32.52" E49° 1' 16.74" N
NE-025272Тал93° 50' 38.52" E49° 0' 19.74" N
NE-025272Тал93° 48' 40.00" E49° 0' 11.69" N
NE-025272Тал93° 48' 40.00" E49° 3' 23.94" N
NE-025272Тал93° 52' 47.79" E49° 4' 2.61" N
NE-025272Тал93° 58' 49.47" E49° 5' 36.76" N
NE-025272Тал93° 58' 48.49" E49° 5' 37.95" N
NE-025272Тал93° 58' 51.24" E49° 5' 38.68" N
NE-025272Тал93° 56' 5.54" E49° 9' 0.00" N
NE-025272Тал94° 7' 0.00" E49° 9' 0.00" N
NE-025272Тал94° 7' 0.00" E49° 6' 1.75" N
NE-025272Тал94° 2' 59.56" E49° 6' 1.75" N
NE-025260Талбай 42890° 10' 58.95" E49° 8' 1.72" N
NE-025260Талбай 42890° 13' 52.00" E49° 8' 1.72" N
NE-025260Талбай 42890° 13' 52.00" E49° 5' 32.00" N
NE-025260Талбай 42890° 10' 58.95" E49° 5' 32.00" N
NE-025260Талбай 42890° 10' 58.95" E49° 8' 1.72" N
NE-025261Уран101° 18' 40.60" E45° 40' 0.00" N
NE-025261Уран101° 20' 32.90" E45° 40' 0.00" N
NE-025261Уран101° 20' 18.70" E45° 37' 53.90" N
NE-025261Уран101° 17' 10.60" E45° 36' 39.20" N
NE-025261Уран101° 17' 10.50" E45° 37' 50.70" N
NE-025261Уран101° 18' 40.60" E45° 37' 50.70" N
NE-025261Уран101° 18' 40.60" E45° 40' 0.00" N
NE-025266Баяжих101° 14' 1.00" E45° 34' 6.00" N
NE-025266Баяжих101° 15' 55.00" E45° 34' 6.00" N
NE-025266Баяжих101° 15' 18.00" E45° 32' 51.00" N
NE-025266Баяжих101° 14' 1.00" E45° 32' 51.00" N
NE-025266Баяжих101° 14' 1.00" E45° 34' 6.00" N
NE-025254Жалга103° 55' 0.00" E48° 5' 37.31" N
NE-025254Жалга103° 55' 0.00" E48° 12' 0.00" N
NE-025254Жалга104° 1' 0.90" E48° 12' 0.00" N
NE-025254Жалга104° 1' 0.90" E48° 5' 56.94" N
NE-025254Жалга104° 0' 44.46" E48° 5' 37.31" N
NE-025254Жалга103° 55' 0.00" E48° 5' 37.31" N
NE-025255Цагаан102° 12' 30.00" E42° 37' 2.00" N
NE-025255Цагаан102° 4' 59.00" E42° 37' 2.00" N
NE-025255Цагаан102° 4' 59.00" E42° 40' 0.00" N
NE-025255Цагаан102° 12' 30.00" E42° 40' 0.00" N
NE-025255Цагаан102° 12' 30.00" E42° 37' 2.00" N
NE-025264Хадат оргил95° 10' 4.84" E47° 55' 1.99" N
NE-025264Хадат оргил95° 15' 0.00" E47° 55' 2.70" N
NE-025264Хадат оргил95° 15' 0.00" E47° 52' 15.48" N
NE-025264Хадат оргил95° 10' 4.84" E47° 52' 15.48" N
NE-025264Хадат оргил95° 10' 4.84" E47° 55' 1.99" N
NE-025267Тээл101° 23' 40.00" E45° 37' 53.00" N
NE-025267Тээл101° 23' 40.00" E45° 40' 0.00" N
NE-025267Тээл101° 25' 0.00" E45° 40' 0.00" N
NE-025267Тээл101° 25' 0.00" E45° 37' 53.00" N
NE-025267Тээл101° 23' 40.00" E45° 37' 53.00" N
NE-025265Нарт-1103° 30' 0.84" E47° 52' 51.77" N
NE-025265Нарт-1103° 48' 12.35" E47° 52' 51.77" N
NE-025265Нарт-1103° 46' 42.82" E47° 52' 28.67" N
NE-025265Нарт-1103° 39' 15.95" E47° 52' 23.67" N
NE-025265Нарт-1103° 39' 17.48" E47° 52' 17.07" N
NE-025265Нарт-1103° 32' 11.00" E47° 50' 48.00" N
NE-025265Нарт-1103° 30' 0.84" E47° 50' 32.63" N
NE-025265Нарт-1103° 30' 0.84" E47° 52' 51.77" N
NE-025270Цагаан чулуут97° 9' 5.04" E45° 58' 55.92" N
NE-025270Цагаан чулуут97° 9' 5.04" E46° 1' 51.96" N
NE-025270Цагаан чулуут97° 10' 5.30" E46° 1' 19.90" N
NE-025270Цагаан чулуут97° 12' 23.80" E46° 0' 40.70" N
NE-025270Цагаан чулуут97° 15' 56.45" E46° 0' 19.15" N
NE-025270Цагаан чулуут97° 18' 28.80" E45° 59' 53.60" N
NE-025270Цагаан чулуут97° 18' 21.40" E45° 59' 43.90" N
NE-025270Цагаан чулуут97° 20' 33.49" E45° 58' 50.43" N
NE-025270Цагаан чулуут97° 20' 33.49" E45° 58' 40.07" N
NE-025270Цагаан чулуут97° 17' 31.08" E45° 58' 40.07" N
NE-025270Цагаан чулуут97° 17' 31.08" E45° 58' 55.92" N
NE-025270Цагаан чулуут97° 9' 5.04" E45° 58' 55.92" N