2015.03.17 -нд хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025397Бодолд92° 6' 59.18" E49° 27' 1.75" N
NE-025397Бодолд92° 6' 59.18" E49° 25' 29.02" N
NE-025397Бодолд92° 5' 39.18" E49° 25' 41.75" N
NE-025397Бодолд92° 5' 39.18" E49° 24' 2.00" N
NE-025397Бодолд92° 3' 22.00" E49° 24' 2.00" N
NE-025397Бодолд92° 3' 22.00" E49° 28' 56.32" N
NE-025397Бодолд92° 6' 26.88" E49° 27' 49.50" N
NE-025397Бодолд92° 7' 6.78" E49° 27' 47.27" N
NE-025397Бодолд92° 7' 6.78" E49° 27' 1.75" N
NE-025397Бодолд92° 6' 59.18" E49° 27' 1.75" N
NE-025402Баянцагаан99° 10' 0.79" E45° 10' 1.35" N
NE-025402Баянцагаан99° 21' 28.50" E45° 10' 1.35" N
NE-025402Баянцагаан99° 21' 28.50" E45° 10' 59.51" N
NE-025402Баянцагаан99° 25' 0.16" E45° 10' 59.51" N
NE-025402Баянцагаан99° 25' 0.16" E45° 9' 0.65" N
NE-025402Баянцагаан99° 14' 37.63" E45° 9' 38.64" N
NE-025402Баянцагаан99° 10' 39.36" E45° 4' 46.64" N
NE-025402Баянцагаан99° 10' 0.79" E45° 4' 46.64" N
NE-025402Баянцагаан99° 10' 0.79" E45° 10' 1.35" N
NE-025410Орд103° 25' 0.85" E46° 27' 1.63" N
NE-025410Орд103° 25' 0.76" E46° 33' 31.69" N
NE-025410Орд103° 33' 30.85" E46° 33' 31.67" N
NE-025410Орд103° 33' 30.93" E46° 27' 1.66" N
NE-025410Орд103° 25' 0.85" E46° 27' 1.63" N
NE-025413Хартолгой95° 31' 3.00" E48° 47' 25.00" N
NE-025413Хартолгой95° 25' 29.85" E48° 47' 25.00" N
NE-025413Хартолгой95° 25' 29.85" E48° 52' 17.00" N
NE-025413Хартолгой95° 31' 3.00" E48° 52' 17.00" N
NE-025413Хартолгой95° 31' 3.00" E48° 47' 25.00" N
NE-025394Мушгай103° 50' 58.00" E44° 24' 56.00" N
NE-025394Мушгай103° 52' 21.00" E44° 24' 56.00" N
NE-025394Мушгай103° 52' 21.00" E44° 20' 8.00" N
NE-025394Мушгай103° 50' 58.00" E44° 20' 8.00" N
NE-025394Мушгай103° 50' 58.00" E44° 24' 56.00" N
NE-025403Орлогын гол91° 42' 45.40" E49° 17' 1.75" N
NE-025403Орлогын гол91° 42' 34.00" E49° 18' 57.70" N
NE-025403Орлогын гол91° 42' 6.00" E49° 20' 1.72" N
NE-025403Орлогын гол91° 45' 9.36" E49° 20' 1.72" N
NE-025403Орлогын гол91° 45' 9.36" E49° 17' 1.75" N
NE-025403Орлогын гол91° 42' 45.40" E49° 17' 1.75" N
NE-025407Цэл91° 40' 54.84" E49° 24' 46.73" N
NE-025407Цэл91° 40' 59.15" E49° 24' 46.73" N
NE-025407Цэл91° 40' 59.15" E49° 23' 31.73" N
NE-025407Цэл91° 40' 40.73" E49° 23' 31.73" N
NE-025407Цэл91° 40' 54.84" E49° 24' 46.73" N
NE-025395Цагаан толгой98° 42' 0.75" E45° 10' 59.27" N
NE-025395Цагаан толгой98° 56' 23.39" E45° 10' 59.27" N
NE-025395Цагаан толгой98° 56' 23.39" E45° 10' 0.00" N
NE-025395Цагаан толгой98° 42' 0.75" E45° 10' 0.00" N
NE-025395Цагаан толгой98° 42' 0.75" E45° 10' 59.27" N
NE-025400Баян91° 37' 30.00" E49° 39' 10.00" N
NE-025400Баян91° 40' 46.00" E49° 39' 10.00" N
NE-025400Баян91° 40' 46.00" E49° 38' 10.00" N
NE-025400Баян91° 37' 30.00" E49° 38' 10.00" N
NE-025400Баян91° 37' 30.00" E49° 39' 10.00" N
NE-025405Овгор94° 44' 55.00" E48° 6' 14.00" N
NE-025405Овгор94° 54' 56.00" E48° 6' 14.00" N
NE-025405Овгор94° 54' 56.00" E48° 2' 20.00" N
NE-025405Овгор94° 44' 55.00" E48° 4' 1.00" N
NE-025405Овгор94° 44' 55.00" E48° 6' 14.00" N
NE-025393Сагсай-289° 4' 54.16" E48° 49' 57.68" N
NE-025393Сагсай-289° 7' 41.79" E48° 49' 57.68" N
NE-025393Сагсай-289° 7' 41.79" E48° 44' 1.69" N
NE-025393Сагсай-289° 4' 54.16" E48° 44' 1.69" N
NE-025393Сагсай-289° 4' 54.16" E48° 49' 57.68" N
NE-025401Бумба96° 56' 50.00" E47° 2' 50.00" N
NE-025401Бумба96° 49' 25.00" E47° 2' 50.00" N
NE-025401Бумба96° 49' 25.00" E47° 14' 45.00" N
NE-025401Бумба96° 56' 50.00" E47° 14' 45.00" N
NE-025401Бумба96° 56' 50.00" E47° 2' 50.00" N
NE-025404Сагсай89° 40' 20.01" E48° 54' 31.66" N
NE-025404Сагсай89° 42' 10.88" E48° 54' 31.66" N
NE-025404Сагсай89° 42' 10.88" E48° 54' 7.69" N
NE-025404Сагсай89° 40' 20.01" E48° 54' 7.69" N
NE-025404Сагсай89° 40' 20.01" E48° 54' 31.66" N
NE-025406Шарга морьт102° 38' 36.00" E42° 47' 44.00" N
NE-025406Шарга морьт102° 45' 50.00" E42° 47' 44.00" N
NE-025406Шарга морьт102° 45' 50.00" E42° 43' 5.00" N
NE-025406Шарга морьт102° 38' 36.00" E42° 43' 5.00" N
NE-025406Шарга морьт102° 38' 36.00" E42° 47' 44.00" N
NE-025411Бор толгой99° 39' 19.00" E46° 11' 2.00" N
NE-025411Бор толгой99° 40' 0.21" E46° 10' 52.20" N
NE-025411Бор толгой99° 40' 0.21" E46° 9' 32.00" N
NE-025411Бор толгой99° 39' 19.00" E46° 9' 32.00" N
NE-025411Бор толгой99° 39' 19.00" E46° 11' 2.00" N
NE-025396Наран92° 34' 1.19" E49° 27' 31.76" N
NE-025396Наран92° 58' 24.50" E49° 27' 31.76" N
NE-025396Наран92° 58' 24.50" E49° 23' 51.75" N
NE-025396Наран92° 34' 1.19" E49° 23' 51.75" N
NE-025396Наран92° 34' 1.19" E49° 27' 31.76" N
NE-025408Бэрх95° 55' 12.00" E48° 33' 48.00" N
NE-025408Бэрх95° 46' 55.30" E48° 33' 48.00" N
NE-025408Бэрх95° 46' 55.30" E48° 38' 18.40" N
NE-025408Бэрх95° 48' 26.00" E48° 37' 52.30" N
NE-025408Бэрх95° 50' 3.60" E48° 37' 37.40" N
NE-025408Бэрх95° 49' 53.30" E48° 36' 29.00" N
NE-025408Бэрх95° 55' 12.00" E48° 35' 43.50" N
NE-025408Бэрх95° 55' 12.00" E48° 33' 48.00" N
NE-025409Тамгат97° 14' 47.00" E46° 50' 0.00" N
NE-025409Тамгат97° 14' 47.00" E46° 58' 59.00" N
NE-025409Тамгат97° 22' 0.00" E46° 56' 16.50" N
NE-025409Тамгат97° 22' 0.00" E46° 50' 0.00" N
NE-025409Тамгат97° 14' 47.00" E46° 50' 0.00" N
NE-025398Шатат92° 24' 40.00" E49° 39' 20.00" N
NE-025398Шатат92° 27' 40.00" E49° 39' 20.00" N
NE-025398Шатат92° 27' 40.00" E49° 38' 8.00" N
NE-025398Шатат92° 24' 40.00" E49° 38' 8.00" N
NE-025398Шатат92° 24' 40.00" E49° 39' 20.00" N
NE-025399Цахир хоолой92° 28' 49.74" E45° 52' 49.48" N
NE-025399Цахир хоолой92° 35' 39.00" E45° 52' 49.48" N
NE-025399Цахир хоолой92° 35' 39.00" E45° 47' 40.75" N
NE-025399Цахир хоолой92° 28' 49.74" E45° 47' 40.75" N
NE-025399Цахир хоолой92° 28' 49.74" E45° 52' 49.48" N
NE-025412Элстэй94° 38' 51.20" E48° 27' 6.00" N
NE-025412Элстэй94° 35' 30.00" E48° 27' 6.00" N
NE-025412Элстэй94° 35' 30.00" E48° 29' 7.00" N
NE-025412Элстэй94° 38' 51.20" E48° 29' 7.00" N
NE-025412Элстэй94° 38' 51.20" E48° 27' 6.00" N
NE-025414Мянгад92° 1' 59.38" E48° 16' 52.83" N
NE-025414Мянгад92° 4' 35.34" E48° 16' 52.83" N
NE-025414Мянгад92° 4' 35.34" E48° 16' 12.25" N
NE-025414Мянгад92° 1' 59.38" E48° 16' 12.25" N
NE-025414Мянгад92° 1' 59.38" E48° 16' 52.83" N