2015.03.31-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025558Тайшир96° 41' 44.00" E46° 31' 3.90" N
NE-025558Тайшир96° 46' 0.15" E46° 31' 3.90" N
NE-025558Тайшир96° 46' 0.22" E46° 28' 1.54" N
NE-025558Тайшир96° 41' 44.00" E46° 28' 1.54" N
NE-025558Тайшир96° 41' 44.00" E46° 31' 3.90" N
NE-025563Сэрүүн92° 0' 0.00" E49° 14' 35.00" N
NE-025563Сэрүүн92° 0' 0.00" E49° 20' 0.00" N
NE-025563Сэрүүн92° 3' 5.40" E49° 20' 0.00" N
NE-025563Сэрүүн92° 3' 5.40" E49° 14' 35.00" N
NE-025563Сэрүүн92° 0' 0.00" E49° 14' 35.00" N
NE-025575Жалга101° 14' 1.00" E45° 31' 31.53" N
NE-025575Жалга101° 14' 38.98" E45° 31' 31.53" N
NE-025575Жалга101° 13' 53.37" E45° 30' 0.00" N
NE-025575Жалга101° 13' 48.70" E45° 30' 0.00" N
NE-025575Жалга101° 13' 48.70" E45° 31' 31.52" N
NE-025575Жалга101° 14' 1.00" E45° 31' 31.52" N
NE-025575Жалга101° 14' 1.00" E45° 31' 31.53" N
NE-025555Хар уул93° 55' 40.00" E48° 31' 51.46" N
NE-025555Хар уул94° 5' 31.05" E48° 31' 51.46" N
NE-025555Хар уул94° 5' 31.05" E48° 28' 40.00" N
NE-025555Хар уул93° 55' 40.00" E48° 28' 40.00" N
NE-025555Хар уул93° 55' 40.00" E48° 31' 51.46" N
NE-025569Таац101° 16' 11.04" E45° 34' 36.50" N
NE-025569Таац101° 15' 18.50" E45° 32' 51.00" N
NE-025569Таац101° 14' 48.00" E45° 32' 51.00" N
NE-025569Таац101° 14' 48.00" E45° 34' 6.00" N
NE-025569Таац101° 14' 13.90" E45° 34' 6.00" N
NE-025569Таац101° 14' 13.90" E45° 34' 36.50" N
NE-025569Таац101° 16' 11.04" E45° 34' 36.50" N
NE-025557Шар мухар92° 34' 8.66" E46° 37' 17.97" N
NE-025557Шар мухар92° 34' 8.66" E46° 39' 13.24" N
NE-025557Шар мухар92° 37' 29.44" E46° 39' 13.24" N
NE-025557Шар мухар92° 37' 29.44" E46° 37' 17.97" N
NE-025557Шар мухар92° 34' 8.66" E46° 37' 17.97" N
NE-025560Банзарын хоолой103° 37' 38.00" E48° 3' 46.00" N
NE-025560Банзарын хоолой103° 50' 15.00" E48° 3' 46.00" N
NE-025560Банзарын хоолой103° 50' 15.00" E48° 0' 51.00" N
NE-025560Банзарын хоолой103° 37' 38.00" E48° 0' 51.00" N
NE-025560Банзарын хоолой103° 37' 38.00" E48° 3' 46.00" N
NE-025562Баянцагаан94° 33' 12.45" E48° 52' 16.18" N
NE-025562Баянцагаан94° 46' 30.00" E48° 52' 16.18" N
NE-025562Баянцагаан94° 46' 30.00" E48° 43' 14.81" N
NE-025562Баянцагаан94° 39' 28.66" E48° 43' 14.81" N
NE-025562Баянцагаан94° 35' 20.35" E48° 49' 24.65" N
NE-025562Баянцагаан94° 33' 12.45" E48° 52' 16.18" N
NE-025565Дунд92° 45' 40.00" E49° 30' 30.00" N
NE-025565Дунд92° 45' 40.00" E49° 27' 32.00" N
NE-025565Дунд92° 38' 59.00" E49° 27' 32.00" N
NE-025565Дунд92° 38' 59.00" E49° 29' 12.00" N
NE-025565Дунд92° 42' 40.00" E49° 29' 12.00" N
NE-025565Дунд92° 42' 40.00" E49° 30' 30.00" N
NE-025565Дунд92° 42' 42.52" E49° 30' 30.00" N
NE-025565Дунд92° 42' 45.53" E49° 29' 38.72" N
NE-025565Дунд92° 43' 40.67" E49° 29' 38.72" N
NE-025565Дунд92° 43' 33.78" E49° 30' 13.18" N
NE-025565Дунд92° 42' 57.74" E49° 30' 30.00" N
NE-025565Дунд92° 45' 40.00" E49° 30' 30.00" N
NE-025566Үнэгтийн худаг93° 22' 48.00" E48° 42' 36.00" N
NE-025566Үнэгтийн худаг93° 35' 59.00" E48° 42' 36.00" N
NE-025566Үнэгтийн худаг93° 35' 59.00" E48° 37' 55.70" N
NE-025566Үнэгтийн худаг93° 30' 10.40" E48° 37' 55.70" N
NE-025566Үнэгтийн худаг93° 30' 10.40" E48° 32' 37.80" N
NE-025566Үнэгтийн худаг93° 35' 59.00" E48° 32' 37.80" N
NE-025566Үнэгтийн худаг93° 35' 59.00" E48° 30' 1.90" N
NE-025566Үнэгтийн худаг93° 22' 48.00" E48° 30' 1.90" N
NE-025566Үнэгтийн худаг93° 22' 48.00" E48° 42' 36.00" N
NE-025568Нэргүй94° 27' 30.53" E48° 42' 31.01" N
NE-025568Нэргүй94° 27' 30.53" E48° 40' 1.57" N
NE-025568Нэргүй94° 24' 21.12" E48° 40' 1.57" N
NE-025568Нэргүй94° 24' 21.12" E48° 41' 39.34" N
NE-025568Нэргүй94° 25' 9.19" E48° 41' 13.11" N
NE-025568Нэргүй94° 25' 58.56" E48° 41' 38.87" N
NE-025568Нэргүй94° 25' 45.83" E48° 41' 55.83" N
NE-025568Нэргүй94° 24' 21.12" E48° 41' 45.22" N
NE-025568Нэргүй94° 24' 21.12" E48° 42' 31.01" N
NE-025568Нэргүй94° 27' 30.53" E48° 42' 31.01" N
NE-025572Бор толгой99° 40' 0.46" E46° 9' 32.00" N
NE-025572Бор толгой99° 39' 19.01" E46° 9' 32.00" N
NE-025572Бор толгой99° 39' 19.01" E46° 11' 2.20" N
NE-025572Бор толгой99° 39' 22.97" E46° 11' 2.20" N
NE-025572Бор толгой99° 40' 0.46" E46° 10' 52.42" N
NE-025572Бор толгой99° 40' 0.46" E46° 9' 32.00" N
NE-025576Баян-194° 54' 56.00" E48° 6' 14.00" N
NE-025576Баян-194° 54' 56.00" E48° 2' 5.75" N
NE-025576Баян-194° 53' 40.70" E48° 2' 31.66" N
NE-025576Баян-194° 46' 51.39" E48° 3' 20.61" N
NE-025576Баян-194° 45' 9.71" E48° 3' 41.65" N
NE-025576Баян-194° 44' 55.00" E48° 3' 27.99" N
NE-025576Баян-194° 44' 55.00" E48° 6' 14.00" N
NE-025576Баян-194° 54' 56.00" E48° 6' 14.00" N
NE-025567Зараа96° 34' 0.30" E46° 31' 1.50" N
NE-025567Зараа96° 44' 35.00" E46° 31' 1.50" N
NE-025567Зараа96° 44' 35.00" E46° 28' 4.00" N
NE-025567Зараа96° 34' 0.30" E46° 28' 4.00" N
NE-025567Зараа96° 34' 0.30" E46° 31' 1.50" N
NE-025574Чандмань97° 28' 47.00" E44° 33' 43.00" N
NE-025574Чандмань97° 25' 46.44" E44° 33' 43.00" N
NE-025574Чандмань97° 21' 23.93" E44° 35' 28.00" N
NE-025574Чандмань97° 28' 47.00" E44° 35' 28.00" N
NE-025574Чандмань97° 28' 47.00" E44° 33' 43.00" N
NE-025570Нарийн хар92° 11' 31.00" E45° 54' 28.00" N
NE-025570Нарийн хар92° 9' 55.00" E45° 54' 28.00" N
NE-025570Нарийн хар92° 9' 55.00" E45° 57' 51.04" N
NE-025570Нарийн хар92° 11' 31.00" E45° 57' 51.04" N
NE-025570Нарийн хар92° 11' 31.00" E45° 54' 28.00" N
NE-025556Өгөөмөр103° 58' 26.01" E47° 46' 5.36" N
NE-025556Өгөөмөр103° 58' 26.01" E47° 40' 0.00" N
NE-025556Өгөөмөр103° 56' 54.33" E47° 40' 0.00" N
NE-025556Өгөөмөр103° 56' 33.41" E47° 41' 12.08" N
NE-025556Өгөөмөр103° 56' 19.17" E47° 44' 14.32" N
NE-025556Өгөөмөр103° 56' 33.41" E47° 46' 5.36" N
NE-025556Өгөөмөр103° 58' 26.01" E47° 46' 5.36" N
NE-025559Үнээт92° 9' 24.75" E48° 20' 0.00" N
NE-025559Үнээт92° 9' 20.00" E48° 20' 0.00" N
NE-025559Үнээт92° 9' 20.00" E48° 26' 0.00" N
NE-025559Үнээт92° 12' 16.81" E48° 26' 0.00" N
NE-025559Үнээт92° 12' 16.81" E48° 23' 51.57" N
NE-025559Үнээт92° 11' 3.07" E48° 23' 41.90" N
NE-025559Үнээт92° 9' 51.75" E48° 20' 32.78" N
NE-025559Үнээт92° 9' 24.75" E48° 20' 0.00" N
NE-025561Нанзангийн хоолой103° 17' 29.00" E48° 3' 1.70" N
NE-025561Нанзангийн хоолой103° 28' 22.00" E48° 1' 34.01" N
NE-025561Нанзангийн хоолой103° 28' 22.00" E48° 0' 2.00" N
NE-025561Нанзангийн хоолой103° 17' 29.00" E48° 0' 2.00" N
NE-025561Нанзангийн хоолой103° 17' 29.00" E48° 3' 1.70" N
NE-025564Од96° 3' 10.14" E45° 12' 51.48" N
NE-025564Од96° 9' 57.00" E45° 12' 51.48" N
NE-025564Од96° 9' 57.00" E45° 9' 20.00" N
NE-025564Од96° 3' 10.13" E45° 9' 20.00" N
NE-025564Од96° 3' 10.14" E45° 12' 1.46" N
NE-025564Од96° 3' 10.14" E45° 12' 51.48" N
NE-025571Их хайрхан95° 3' 7.00" E48° 13' 50.00" N
NE-025571Их хайрхан95° 3' 0.00" E48° 17' 1.67" N
NE-025571Их хайрхан95° 8' 18.20" E48° 17' 1.67" N
NE-025571Их хайрхан95° 10' 7.00" E48° 13' 50.00" N
NE-025571Их хайрхан95° 3' 7.00" E48° 13' 50.00" N
NE-025573Тэмүүлэн95° 1' 39.79" E47° 50' 1.64" N
NE-025573Тэмүүлэн95° 0' 19.91" E47° 50' 1.63" N
NE-025573Тэмүүлэн95° 0' 19.91" E47° 50' 25.60" N
NE-025573Тэмүүлэн95° 1' 39.79" E47° 50' 1.64" N