2015.04.07-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025637Од94° 25' 39.78" E48° 45' 26.00" N
NE-025637Од94° 27' 42.61" E48° 45' 26.00" N
NE-025637Од94° 27' 42.61" E48° 43' 31.00" N
NE-025637Од94° 26' 59.63" E48° 43' 31.00" N
NE-025637Од94° 26' 59.63" E48° 44' 39.56" N
NE-025637Од94° 25' 39.78" E48° 44' 39.56" N
NE-025637Од94° 25' 39.78" E48° 45' 26.00" N
NE-025642Хулсан овоо-296° 43' 14.00" E45° 9' 20.00" N
NE-025642Хулсан овоо-296° 48' 27.00" E45° 9' 20.00" N
NE-025642Хулсан овоо-296° 48' 27.00" E45° 7' 30.00" N
NE-025642Хулсан овоо-296° 43' 14.00" E45° 7' 30.00" N
NE-025642Хулсан овоо-296° 43' 14.00" E45° 9' 20.00" N
NE-025647Бага хайрхан95° 9' 59.82" E48° 17' 31.67" N
NE-025647Бага хайрхан95° 15' 0.00" E48° 17' 31.67" N
NE-025647Бага хайрхан95° 15' 0.00" E48° 12' 51.67" N
NE-025647Бага хайрхан95° 9' 59.82" E48° 17' 31.67" N
NE-025652Урт92° 0' 0.00" E48° 17' 48.00" N
NE-025652Урт92° 4' 50.00" E48° 17' 48.00" N
NE-025652Урт92° 4' 50.00" E48° 17' 0.00" N
NE-025652Урт92° 0' 0.00" E48° 17' 0.00" N
NE-025652Урт92° 0' 0.00" E48° 17' 48.00" N
NE-025635Шар мандал103° 50' 19.37" E47° 53' 24.54" N
NE-025635Шар мандал103° 50' 19.37" E47° 57' 19.25" N
NE-025635Шар мандал103° 52' 7.78" E47° 55' 17.27" N
NE-025635Шар мандал103° 54' 50.65" E47° 55' 18.82" N
NE-025635Шар мандал103° 51' 58.40" E47° 53' 50.09" N
NE-025635Шар мандал103° 50' 19.37" E47° 53' 24.54" N
NE-025638Өндөртолгой103° 51' 14.53" E46° 53' 41.68" N
NE-025638Өндөртолгой103° 55' 0.90" E46° 53' 41.68" N
NE-025638Өндөртолгой103° 55' 0.89" E46° 50' 1.69" N
NE-025638Өндөртолгой103° 51' 38.42" E46° 50' 0.00" N
NE-025638Өндөртолгой103° 51' 40.64" E46° 50' 7.47" N
NE-025638Өндөртолгой103° 50' 26.47" E46° 52' 29.09" N
NE-025638Өндөртолгой103° 51' 14.53" E46° 53' 41.68" N
NE-025646Зүүн гол94° 50' 34.87" E49° 11' 12.74" N
NE-025646Зүүн гол94° 45' 50.00" E49° 11' 12.74" N
NE-025646Зүүн гол94° 45' 50.00" E49° 15' 42.43" N
NE-025646Зүүн гол94° 46' 57.93" E49° 15' 42.43" N
NE-025646Зүүн гол94° 46' 57.93" E49° 16' 58.25" N
NE-025646Зүүн гол94° 50' 12.64" E49° 16' 58.25" N
NE-025646Зүүн гол94° 50' 34.87" E49° 12' 46.87" N
NE-025646Зүүн гол94° 50' 29.87" E49° 12' 46.68" N
NE-025646Зүүн гол94° 50' 34.87" E49° 12' 38.15" N
NE-025646Зүүн гол94° 50' 34.87" E49° 11' 12.74" N
NE-025634Од96° 34' 0.23" E46° 31' 3.90" N
NE-025634Од96° 41' 44.00" E46° 31' 3.90" N
NE-025634Од96° 41' 44.00" E46° 27' 45.56" N
NE-025634Од96° 34' 0.23" E46° 27' 45.56" N
NE-025634Од96° 34' 0.23" E46° 31' 3.90" N
NE-025636Дөргөн92° 29' 58.91" E48° 37' 1.70" N
NE-025636Дөргөн92° 21' 30.00" E48° 37' 1.70" N
NE-025636Дөргөн92° 21' 30.00" E48° 40' 0.00" N
NE-025636Дөргөн92° 29' 58.91" E48° 40' 0.00" N
NE-025636Дөргөн92° 29' 58.91" E48° 37' 1.70" N
NE-025645Баяннуур93° 53' 20.00" E49° 55' 39.00" N
NE-025645Баяннуур94° 4' 27.00" E49° 55' 39.00" N
NE-025645Баяннуур94° 4' 27.00" E49° 53' 6.00" N
NE-025645Баяннуур93° 53' 20.00" E49° 53' 6.00" N
NE-025645Баяннуур93° 53' 20.00" E49° 55' 39.00" N
NE-025648Их уул99° 18' 30.41" E45° 15' 2.45" N
NE-025648Их уул99° 22' 50.40" E45° 15' 2.45" N
NE-025648Их уул99° 22' 50.42" E45° 14' 15.00" N
NE-025648Их уул99° 20' 58.00" E45° 14' 15.00" N
NE-025648Их уул99° 20' 58.00" E45° 13' 48.00" N
NE-025648Их уул99° 18' 30.41" E45° 13' 48.00" N
NE-025648Их уул99° 18' 30.41" E45° 15' 2.45" N
NE-025651Шар гол99° 42' 0.46" E46° 20' 1.57" N
NE-025651Шар гол99° 42' 0.46" E46° 20' 21.57" N
NE-025651Шар гол99° 44' 0.94" E46° 20' 21.57" N
NE-025651Шар гол99° 44' 0.94" E46° 20' 1.57" N
NE-025651Шар гол99° 42' 0.46" E46° 20' 1.57" N
NE-025653Үент сант91° 59' 13.96" E47° 15' 50.75" N
NE-025653Үент сант91° 52' 1.00" E47° 15' 50.75" N
NE-025653Үент сант91° 52' 1.00" E47° 20' 0.00" N
NE-025653Үент сант91° 59' 13.96" E47° 20' 0.00" N
NE-025653Үент сант91° 59' 13.96" E47° 15' 50.75" N
NE-025640Хүрмэн уул-3103° 27' 9.00" E42° 48' 29.37" N
NE-025640Хүрмэн уул-3103° 28' 52.70" E42° 48' 29.37" N
NE-025640Хүрмэн уул-3103° 28' 52.70" E42° 47' 41.00" N
NE-025640Хүрмэн уул-3103° 27' 9.00" E42° 47' 41.00" N
NE-025640Хүрмэн уул-3103° 27' 9.00" E42° 48' 29.37" N
NE-025641Цагаан хоолой93° 30' 50.00" E49° 48' 15.00" N
NE-025641Цагаан хоолой93° 35' 12.00" E49° 48' 15.00" N
NE-025641Цагаан хоолой93° 35' 12.00" E49° 45' 51.00" N
NE-025641Цагаан хоолой93° 30' 50.00" E49° 45' 51.00" N
NE-025641Цагаан хоолой93° 30' 50.00" E49° 48' 15.00" N
NE-025643Хаг-288° 41' 38.81" E49° 6' 4.00" N
NE-025643Хаг-288° 41' 38.80" E49° 3' 21.29" N
NE-025643Хаг-288° 39' 53.32" E49° 4' 39.08" N
NE-025643Хаг-288° 39' 10.23" E49° 4' 53.24" N
NE-025643Хаг-288° 37' 58.78" E49° 5' 2.42" N
NE-025643Хаг-288° 37' 58.78" E49° 5' 16.72" N
NE-025643Хаг-288° 31' 7.06" E49° 5' 55.31" N
NE-025643Хаг-288° 29' 59.41" E49° 6' 4.00" N
NE-025643Хаг-288° 41' 38.81" E49° 6' 4.00" N
NE-025644Хайрхан94° 29' 59.70" E49° 13' 22.83" N
NE-025644Хайрхан94° 21' 5.46" E49° 13' 22.83" N
NE-025644Хайрхан94° 20' 47.76" E49° 14' 44.20" N
NE-025644Хайрхан94° 20' 26.69" E49° 15' 21.76" N
NE-025644Хайрхан94° 29' 59.70" E49° 15' 21.76" N
NE-025644Хайрхан94° 29' 59.70" E49° 13' 22.83" N
NE-025649Цахир96° 57' 35.00" E46° 38' 17.00" N
NE-025649Цахир96° 56' 10.02" E46° 38' 35.27" N
NE-025649Цахир96° 57' 58.21" E46° 40' 1.56" N
NE-025649Цахир97° 0' 0.21" E46° 40' 1.56" N
NE-025649Цахир97° 0' 0.21" E46° 38' 17.00" N
NE-025649Цахир96° 57' 35.00" E46° 38' 17.00" N
NE-025650Овгор94° 30' 1.00" E48° 24' 39.40" N
NE-025650Овгор94° 37' 20.00" E48° 24' 39.40" N
NE-025650Овгор94° 37' 20.00" E48° 18' 1.68" N
NE-025650Овгор94° 35' 39.70" E48° 18' 1.68" N
NE-025650Овгор94° 32' 49.68" E48° 19' 21.70" N
NE-025650Овгор94° 30' 1.00" E48° 16' 33.00" N
NE-025650Овгор94° 30' 1.00" E48° 24' 39.40" N
NE-025639Богд98° 33' 58.00" E46° 7' 11.55" N
NE-025639Богд98° 30' 0.41" E46° 7' 11.55" N
NE-025639Богд98° 30' 0.41" E46° 15' 1.50" N
NE-025639Богд98° 33' 58.00" E46° 15' 1.50" N
NE-025639Богд98° 33' 58.00" E46° 7' 11.55" N