2015.05.07-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
градминсекградминсек
NE-025875Өгөөмөр922759.09462942.46
NE-025875Өгөөмөр922744.47462941.6
NE-025875Өгөөмөр922635.81462938.31
NE-025875Өгөөмөр922632.5462942.75
NE-025875Өгөөмөр922419.08463114.92
NE-025875Өгөөмөр922234.7463230.4
NE-025875Өгөөмөр922154.9246328.86
NE-025875Өгөөмөр922231.2463230.01
NE-025875Өгөөмөр922032.6746341.45
NE-025875Өгөөмөр922959.4546341.45
NE-025875Өгөөмөр922959.45463332.16
NE-025875Өгөөмөр92295.16463228.39
NE-025875Өгөөмөр92293.26463225.17
NE-025875Өгөөмөр922657.0746312.69
NE-025876Олонбулаг953938461131.95
NE-025876Олонбулаг953938461248
NE-025876Олонбулаг954317461248
NE-025876Олонбулаг954317461131.95