2015.06.03-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025997Хайрхан96° 52' 9.70" E45° 46' 1.51" N
NE-025997Хайрхан96° 56' 0.00" E45° 46' 1.51" N
NE-025997Хайрхан96° 56' 0.00" E45° 43' 28.42" N
NE-025997Хайрхан96° 52' 9.70" E45° 43' 28.42" N
NE-025997Хайрхан96° 52' 9.70" E45° 46' 1.51" N
NE-025994Эрдэнэ94° 17' 48.74" E47° 24' 30.00" N
NE-025994Эрдэнэ94° 17' 0.00" E47° 24' 30.00" N
NE-025994Эрдэнэ94° 17' 0.00" E47° 26' 0.00" N
NE-025994Эрдэнэ94° 17' 48.74" E47° 26' 0.00" N
NE-025994Эрдэнэ94° 17' 48.74" E47° 24' 30.00" N
NE-025998Тариалан-291° 45' 0.00" E49° 39' 34.00" N
NE-025998Тариалан-291° 46' 7.50" E49° 39' 34.00" N
NE-025998Тариалан-291° 46' 7.50" E49° 38' 58.00" N
NE-025998Тариалан-291° 45' 0.00" E49° 38' 58.00" N
NE-025998Тариалан-291° 45' 0.00" E49° 39' 34.00" N
NE-025987Хар93° 6' 0.00" E49° 31' 43.57" N
NE-025987Хар93° 6' 0.00" E49° 27' 30.00" N
NE-025987Хар93° 0' 0.00" E49° 27' 30.00" N
NE-025987Хар93° 0' 0.00" E49° 33' 31.57" N
NE-025987Хар93° 6' 0.00" E49° 31' 43.57" N
NE-025988Баянцагаан97° 38' 44.00" E45° 14' 5.00" N
NE-025988Баянцагаан97° 41' 33.00" E45° 14' 5.00" N
NE-025988Баянцагаан97° 41' 33.00" E45° 12' 17.00" N
NE-025988Баянцагаан97° 38' 44.00" E45° 12' 17.00" N
NE-025988Баянцагаан97° 38' 44.00" E45° 14' 5.00" N
NE-025991Овгор90° 1' 12.63" E48° 51' 34.01" N
NE-025991Овгор90° 1' 12.63" E48° 56' 24.72" N
NE-025991Овгор90° 3' 50.01" E48° 56' 24.72" N
NE-025991Овгор90° 6' 37.99" E48° 54' 57.50" N
NE-025991Овгор90° 6' 37.99" E48° 51' 34.01" N
NE-025991Овгор90° 1' 12.63" E48° 51' 34.01" N
NE-025993Маргад94° 24' 50.00" E48° 5' 57.02" N
NE-025993Маргад94° 24' 50.00" E48° 11' 58.99" N
NE-025993Маргад94° 30' 59.30" E48° 11' 58.99" N
NE-025993Маргад94° 30' 59.30" E48° 2' 50.00" N
NE-025993Маргад94° 26' 35.17" E48° 2' 50.00" N
NE-025993Маргад94° 26' 35.17" E48° 5' 57.02" N
NE-025993Маргад94° 24' 50.00" E48° 5' 57.02" N
NE-025989Цагаан түнгэ91° 53' 23.17" E45° 55' 25.56" N
NE-025989Цагаан түнгэ91° 55' 18.28" E45° 56' 38.95" N
NE-025989Цагаан түнгэ91° 57' 45.34" E45° 57' 13.58" N
NE-025989Цагаан түнгэ91° 58' 46.46" E45° 58' 22.21" N
NE-025989Цагаан түнгэ91° 58' 58.70" E45° 58' 12.79" N
NE-025989Цагаан түнгэ91° 58' 59.53" E45° 58' 11.97" N
NE-025989Цагаан түнгэ91° 58' 59.59" E45° 58' 11.92" N
NE-025989Цагаан түнгэ92° 0' 0.78" E45° 59' 26.52" N
NE-025989Цагаан түнгэ92° 0' 27.53" E45° 59' 59.13" N
NE-025989Цагаан түнгэ92° 0' 27.63" E46° 0' 1.37" N
NE-025989Цагаан түнгэ92° 11' 31.00" E46° 0' 1.37" N
NE-025989Цагаан түнгэ92° 11' 31.00" E45° 59' 20.00" N
NE-025989Цагаан түнгэ92° 0' 0.00" E45° 59' 20.00" N
NE-025989Цагаан түнгэ92° 0' 0.00" E45° 54' 35.00" N
NE-025989Цагаан түнгэ91° 53' 23.17" E45° 54' 35.00" N
NE-025989Цагаан түнгэ91° 53' 23.17" E45° 55' 25.56" N
NE-025990Цагаан96° 31' 11.00" E45° 9' 55.00" N
NE-025990Цагаан96° 34' 21.00" E45° 9' 55.00" N
NE-025990Цагаан96° 34' 21.00" E45° 7' 22.00" N
NE-025990Цагаан96° 31' 11.00" E45° 7' 22.00" N
NE-025990Цагаан96° 31' 11.00" E45° 9' 55.00" N
NE-025992Эрдэнэ-194° 0' 47.27" E47° 20' 1.57" N
NE-025992Эрдэнэ-193° 56' 16.80" E47° 20' 1.57" N
NE-025992Эрдэнэ-193° 56' 16.80" E47° 32' 21.48" N
NE-025992Эрдэнэ-194° 0' 47.27" E47° 32' 21.48" N
NE-025992Эрдэнэ-194° 0' 47.27" E47° 20' 1.57" N
NE-025996Тариалан-191° 43' 59.15" E49° 38' 40.84" N
NE-025996Тариалан-191° 46' 6.55" E49° 38' 40.84" N
NE-025996Тариалан-191° 46' 38.43" E49° 37' 55.50" N
NE-025996Тариалан-191° 43' 59.15" E49° 37' 55.50" N
NE-025996Тариалан-191° 43' 59.15" E49° 38' 40.84" N
NE-025995Эрдэнэ-393° 47' 0.00" E47° 28' 29.71" N
NE-025995Эрдэнэ-393° 44' 24.69" E47° 28' 29.71" N
NE-025995Эрдэнэ-393° 41' 51.73" E47° 29' 13.02" N
NE-025995Эрдэнэ-393° 41' 0.00" E47° 29' 48.66" N
NE-025995Эрдэнэ-393° 41' 0.00" E47° 33' 0.00" N
NE-025995Эрдэнэ-393° 47' 0.00" E47° 33' 0.00" N
NE-025995Эрдэнэ-393° 47' 0.00" E47° 28' 29.71" N