2015.06.09-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026001Улаан91° 53' 45.00" E50° 7' 29.00" N
NE-026001Улаан91° 56' 20.00" E50° 7' 29.00" N
NE-026001Улаан91° 56' 20.00" E50° 0' 28.00" N
NE-026001Улаан91° 53' 45.00" E50° 0' 28.00" N
NE-026001Улаан91° 53' 45.00" E50° 7' 29.00" N
NE-026002Өндөр92° 26' 2.87" E50° 41' 47.10" N
NE-026002Өндөр92° 28' 48.79" E50° 40' 1.87" N
NE-026002Өндөр92° 21' 48.26" E50° 40' 1.87" N
NE-026002Өндөр92° 26' 2.87" E50° 41' 47.10" N
NE-026003Далт99° 33' 10.48" E46° 26' 34.84" N
NE-026003Далт99° 33' 10.48" E46° 25' 51.58" N
NE-026003Далт99° 32' 25.22" E46° 26' 15.90" N
NE-026003Далт99° 33' 10.48" E46° 26' 34.84" N
NE-026004Дулаан90° 0' 0.00" E49° 23' 8.00" N
NE-026004Дулаан90° 5' 15.00" E49° 23' 8.00" N
NE-026004Дулаан90° 5' 15.00" E49° 20' 1.74" N
NE-026004Дулаан90° 0' 0.00" E49° 20' 1.74" N
NE-026004Дулаан90° 0' 0.00" E49° 23' 8.00" N
NE-026005Эрдэнэ93° 48' 40.00" E49° 0' 11.70" N
NE-026005Эрдэнэ93° 42' 34.50" E48° 59' 46.90" N
NE-026005Эрдэнэ93° 44' 26.39" E49° 2' 8.00" N
NE-026005Эрдэнэ93° 44' 59.90" E49° 2' 49.60" N
NE-026005Эрдэнэ93° 48' 40.00" E49° 3' 23.94" N
NE-026005Эрдэнэ93° 48' 40.00" E49° 0' 11.70" N
NE-026006Гүнбулаг98° 43' 34.82" E46° 6' 27.13" N
NE-026006Гүнбулаг98° 43' 41.99" E46° 6' 41.28" N
NE-026006Гүнбулаг98° 43' 51.12" E46° 7' 16.92" N
NE-026006Гүнбулаг98° 44' 17.32" E46° 7' 18.36" N
NE-026006Гүнбулаг98° 44' 49.27" E46° 6' 9.83" N
NE-026006Гүнбулаг98° 44' 49.27" E46° 6' 8.00" N
NE-026006Гүнбулаг98° 43' 34.82" E46° 6' 8.00" N
NE-026006Гүнбулаг98° 43' 34.82" E46° 6' 27.13" N
NE-026007Малчин93° 29' 59.44" E49° 24' 1.76" N
NE-026007Малчин93° 29' 59.44" E49° 20' 1.20" N
NE-026007Малчин93° 26' 24.00" E49° 20' 1.20" N
NE-026007Малчин93° 26' 24.00" E49° 25' 6.39" N
NE-026007Малчин93° 29' 59.44" E49° 24' 1.76" N
NE-026008Завхан94° 54' 29.76" E48° 20' 4.37" N
NE-026008Завхан94° 56' 28.03" E48° 19' 47.91" N
NE-026008Завхан94° 56' 49.77" E48° 19' 11.68" N
NE-026008Завхан94° 55' 24.77" E48° 18' 21.67" N
NE-026008Завхан94° 55' 29.77" E48° 16' 31.67" N
NE-026008Завхан94° 56' 39.77" E48° 16' 1.67" N
NE-026008Завхан94° 56' 39.77" E48° 15' 21.67" N
NE-026008Завхан94° 55' 39.77" E48° 15' 11.67" N
NE-026008Завхан94° 54' 29.76" E48° 20' 1.68" N
NE-026008Завхан94° 54' 29.76" E48° 20' 4.37" N
NE-026009Сэр97° 13' 44.34" E46° 9' 50.00" N
NE-026009Сэр97° 14' 25.73" E46° 9' 50.00" N
NE-026009Сэр97° 14' 25.73" E46° 8' 45.61" N
NE-026009Сэр97° 13' 44.34" E46° 8' 45.61" N
NE-026009Сэр97° 13' 44.34" E46° 9' 50.00" N
NE-026010Тарагт91° 55' 52.88" E46° 9' 5.90" N
NE-026010Тарагт91° 55' 50.63" E46° 8' 44.13" N
NE-026010Тарагт91° 54' 27.00" E46° 8' 43.81" N
NE-026010Тарагт91° 47' 1.24" E46° 8' 43.81" N
NE-026010Тарагт91° 47' 1.24" E46° 8' 49.34" N
NE-026010Тарагт91° 45' 0.01" E46° 8' 49.33" N
NE-026010Тарагт91° 45' 0.01" E46° 11' 37.78" N
NE-026010Тарагт91° 45' 3.54" E46° 11' 43.37" N
NE-026010Тарагт91° 47' 28.01" E46° 8' 58.15" N
NE-026010Тарагт91° 47' 28.87" E46° 8' 58.20" N
NE-026010Тарагт91° 47' 28.91" E46° 8' 58.15" N
NE-026010Тарагт91° 53' 11.44" E46° 9' 18.23" N
NE-026010Тарагт91° 55' 52.88" E46° 9' 5.90" N
NE-026011Онь96° 51' 9.27" E45° 45' 46.00" N
NE-026011Онь96° 51' 9.27" E45° 46' 1.52" N
NE-026011Онь96° 52' 9.70" E45° 46' 1.52" N
NE-026011Онь96° 52' 9.70" E45° 45' 46.00" N
NE-026011Онь96° 51' 9.27" E45° 45' 46.00" N