“Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийг үндэслэн мөн хуулийн 4.3-т заасан хилийн заагийн дотор олгогдсон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхийг хүсвэл 2015.05.18-ны дотор Уул уурхайн хэлтэст өргөдлөө ирүүлнэ үү.

Өргөдөл гаргах загварыг энд дарж татаж авна уу.

Өргөдлийн маягтыг энд дарж татаж авна уу.