Засгийн газрын 2015 оны  289-р тогтоол болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийн солбицлыг хас ч, төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг  мэдээлж байна.

Үүнд:

  • Төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицол / shape file /
  • Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн хэлэлцэх шатанд байгаа өргөдлийн талбайн  солбицол / shape file /
  • Шүүхийн маргаантай талбайн солбицол / shape file /
  • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл  хүссэн өргөдлийн талбайн солбицол / shape file / тус тус мэдээлж байна.
  • Шүүхийн маргаантай нэг талбай нэмэгдэв /shape file/

Кадастрын  хэлтэс