2015.09.15-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026256Өвөлжөөт113° 31' 33.00" E49° 29' 30.00" N
NE-026256Өвөлжөөт113° 35' 9.00" E49° 29' 30.00" N
NE-026256Өвөлжөөт113° 35' 9.00" E49° 27' 55.00" N
NE-026256Өвөлжөөт113° 31' 33.00" E49° 27' 55.00" N
NE-026256Өвөлжөөт113° 31' 33.00" E49° 29' 30.00" N
NE-026260Ингэт111° 35' 42.00" E47° 57' 31.80" N
NE-026260Ингэт111° 36' 48.46" E47° 57' 31.80" N
NE-026260Ингэт111° 36' 48.46" E47° 57' 12.83" N
NE-026260Ингэт111° 37' 0.00" E47° 57' 12.80" N
NE-026260Ингэт111° 37' 0.00" E47° 55' 40.80" N
NE-026260Ингэт111° 34' 15.60" E47° 55' 40.80" N
NE-026260Ингэт111° 34' 15.60" E47° 56' 56.40" N
NE-026260Ингэт111° 35' 42.00" E47° 56' 56.40" N
NE-026260Ингэт111° 35' 42.00" E47° 57' 31.80" N
NE-026259Сансар107° 44' 26.48" E47° 18' 42.91" N
NE-026259Сансар107° 49' 25.00" E47° 18' 42.91" N
NE-026259Сансар107° 49' 25.00" E47° 17' 1.72" N
NE-026259Сансар107° 44' 26.48" E47° 17' 1.72" N
NE-026259Сансар107° 44' 26.48" E47° 18' 42.91" N
NE-026264Ар худагтай107° 14' 7.48" E47° 16' 24.98" N
NE-026264Ар худагтай107° 22' 50.00" E47° 16' 24.98" N
NE-026264Ар худагтай107° 22' 50.00" E47° 14' 5.48" N
NE-026264Ар худагтай107° 14' 39.94" E47° 14' 5.48" N
NE-026264Ар худагтай107° 14' 7.48" E47° 16' 24.98" N
NE-026267Өл105° 0' 10.00" E42° 59' 50.00" N
NE-026267Өл105° 9' 29.00" E42° 59' 50.00" N
NE-026267Өл105° 9' 29.00" E42° 55' 50.00" N
NE-026267Өл105° 0' 10.00" E42° 55' 50.00" N
NE-026267Өл105° 0' 10.00" E42° 59' 50.00" N
NE-026271Хоолой110° 49' 14.73" E47° 24' 51.88" N
NE-026271Хоолой110° 41' 35.89" E47° 24' 51.88" N
NE-026271Хоолой110° 41' 35.89" E47° 28' 0.35" N
NE-026271Хоолой110° 49' 14.73" E47° 28' 0.35" N
NE-026271Хоолой110° 49' 14.73" E47° 24' 51.88" N
NE-026278Хадагтайн хөндий109° 13' 1.83" E47° 35' 46.77" N
NE-026278Хадагтайн хөндий109° 13' 1.83" E47° 36' 25.01" N
NE-026278Хадагтайн хөндий109° 13' 36.05" E47° 36' 12.11" N
NE-026278Хадагтайн хөндий109° 13' 54.55" E47° 36' 16.11" N
NE-026278Хадагтайн хөндий109° 14' 6.60" E47° 36' 24.61" N
NE-026278Хадагтайн хөндий109° 14' 15.85" E47° 36' 42.21" N
NE-026278Хадагтайн хөндий109° 17' 49.00" E47° 36' 42.21" N
NE-026278Хадагтайн хөндий109° 17' 49.00" E47° 35' 23.00" N
NE-026278Хадагтайн хөндий109° 13' 1.83" E47° 35' 23.00" N
NE-026278Хадагтайн хөндий109° 13' 1.83" E47° 35' 26.76" N
NE-026278Хадагтайн хөндий109° 13' 21.64" E47° 35' 26.76" N
NE-026278Хадагтайн хөндий109° 13' 21.64" E47° 35' 46.77" N
NE-026278Хадагтайн хөндий109° 13' 1.83" E47° 35' 46.77" N
NE-026255Гашуун114° 20' 3.00" E50° 5' 36.82" N
NE-026255Гашуун114° 29' 17.77" E50° 5' 25.60" N
NE-026255Гашуун114° 29' 17.77" E50° 3' 46.17" N
NE-026255Гашуун114° 28' 35.17" E50° 3' 10.15" N
NE-026255Гашуун114° 23' 56.29" E50° 3' 10.15" N
NE-026255Гашуун114° 20' 19.50" E50° 5' 26.44" N
NE-026255Гашуун114° 20' 15.24" E50° 5' 33.05" N
NE-026255Гашуун114° 20' 9.68" E50° 5' 32.62" N
NE-026255Гашуун114° 20' 3.00" E50° 5' 36.82" N
NE-026265Хамар ус107° 47' 26.47" E47° 15' 1.72" N
NE-026265Хамар ус107° 49' 9.34" E47° 15' 1.72" N
NE-026265Хамар ус107° 47' 26.47" E47° 11' 48.70" N
NE-026265Хамар ус107° 47' 26.45" E47° 12' 31.73" N
NE-026265Хамар ус107° 46' 11.46" E47° 12' 31.73" N
NE-026265Хамар ус107° 46' 11.46" E47° 13' 31.73" N
NE-026265Хамар ус107° 47' 26.47" E47° 13' 31.73" N
NE-026265Хамар ус107° 47' 26.47" E47° 15' 1.72" N
NE-026269Өнгөт109° 45' 36.00" E44° 51' 19.99" N
NE-026269Өнгөт109° 53' 25.00" E44° 51' 19.99" N
NE-026269Өнгөт109° 53' 25.00" E44° 49' 0.01" N
NE-026269Өнгөт109° 52' 59.81" E44° 49' 0.01" N
NE-026269Өнгөт109° 52' 59.81" E44° 44' 10.58" N
NE-026269Өнгөт109° 53' 26.79" E44° 44' 10.56" N
NE-026269Өнгөт109° 53' 26.79" E44° 41' 40.56" N
NE-026269Өнгөт109° 53' 43.71" E44° 41' 47.64" N
NE-026269Өнгөт109° 53' 43.65" E44° 41' 46.93" N
NE-026269Өнгөт109° 51' 4.60" E44° 40' 40.57" N
NE-026269Өнгөт109° 52' 9.49" E44° 37' 8.36" N
NE-026269Өнгөт109° 51' 8.54" E44° 37' 8.37" N
NE-026269Өнгөт109° 51' 8.32" E44° 37' 8.81" N
NE-026269Өнгөт109° 51' 21.78" E44° 37' 8.81" N
NE-026269Өнгөт109° 51' 21.78" E44° 38' 26.57" N
NE-026269Өнгөт109° 45' 36.00" E44° 38' 26.60" N
NE-026269Өнгөт109° 45' 36.00" E44° 44' 21.44" N
NE-026269Өнгөт109° 45' 58.18" E44° 44' 12.91" N
NE-026269Өнгөт109° 46' 0.30" E44° 44' 14.82" N
NE-026269Өнгөт109° 46' 8.73" E44° 44' 17.97" N
NE-026269Өнгөт109° 49' 11.62" E44° 47' 1.58" N
NE-026269Өнгөт109° 45' 36.00" E44° 46' 27.28" N
NE-026269Өнгөт109° 45' 36.00" E44° 51' 19.99" N
NE-026280Эрдэнэ овоо111° 10' 12.80" E43° 57' 8.00" N
NE-026280Эрдэнэ овоо111° 10' 12.80" E44° 0' 0.00" N
NE-026280Эрдэнэ овоо111° 25' 0.00" E44° 0' 0.00" N
NE-026280Эрдэнэ овоо111° 25' 0.00" E43° 57' 8.00" N
NE-026280Эрдэнэ овоо111° 10' 12.80" E43° 57' 8.00" N
NE-026258Өлзийтийн хөндий104° 48' 9.89" E48° 48' 31.81" N
NE-026258Өлзийтийн хөндий104° 53' 31.00" E48° 48' 31.81" N
NE-026258Өлзийтийн хөндий104° 53' 31.00" E48° 43' 8.00" N
NE-026258Өлзийтийн хөндий104° 47' 1.00" E48° 43' 8.00" N
NE-026258Өлзийтийн хөндий104° 47' 1.00" E48° 44' 21.85" N
NE-026258Өлзийтийн хөндий104° 46' 13.09" E48° 44' 21.85" N
NE-026258Өлзийтийн хөндий104° 46' 13.83" E48° 44' 22.46" N
NE-026258Өлзийтийн хөндий104° 46' 14.45" E48° 44' 23.03" N
NE-026258Өлзийтийн хөндий104° 46' 14.91" E48° 44' 23.52" N
NE-026258Өлзийтийн хөндий104° 46' 15.36" E48° 44' 24.08" N
NE-026258Өлзийтийн хөндий104° 46' 15.66" E48° 44' 24.50" N
NE-026258Өлзийтийн хөндий104° 46' 39.17" E48° 44' 43.87" N
NE-026258Өлзийтийн хөндий104° 48' 9.89" E48° 48' 31.81" N
NE-026261Дэрт106° 15' 41.30" E45° 20' 0.00" N
NE-026261Дэрт106° 25' 1.32" E45° 20' 0.00" N
NE-026261Дэрт106° 25' 1.32" E45° 11' 1.56" N
NE-026261Дэрт106° 15' 41.30" E45° 11' 1.56" N
NE-026261Дэрт106° 15' 41.30" E45° 20' 0.00" N
NE-026276Галсан-уул110° 57' 18.00" E47° 46' 36.00" N
NE-026276Галсан-уул110° 59' 36.00" E47° 46' 36.00" N
NE-026276Галсан-уул110° 59' 36.00" E47° 40' 52.00" N
NE-026276Галсан-уул110° 57' 18.00" E47° 40' 52.00" N
NE-026276Галсан-уул110° 57' 18.00" E47° 46' 36.00" N
NE-026282Мөнх112° 46' 30.00" E46° 59' 0.00" N
NE-026282Мөнх112° 35' 50.00" E46° 59' 0.00" N
NE-026282Мөнх112° 35' 50.00" E47° 0' 0.00" N
NE-026282Мөнх112° 46' 30.00" E47° 0' 0.00" N
NE-026282Мөнх112° 46' 30.00" E46° 59' 0.00" N
NE-026268Хамар толгой105° 9' 16.54" E47° 54' 35.83" N
NE-026268Хамар толгой105° 11' 55.58" E47° 48' 24.23" N
NE-026268Хамар толгой105° 11' 56.79" E47° 48' 19.69" N
NE-026268Хамар толгой105° 11' 44.39" E47° 47' 55.26" N
NE-026268Хамар толгой105° 3' 12.03" E47° 47' 55.26" N
NE-026268Хамар толгой105° 3' 12.03" E47° 53' 11.79" N
NE-026268Хамар толгой105° 6' 21.09" E47° 53' 11.78" N
NE-026268Хамар толгой105° 6' 21.09" E47° 54' 35.83" N
NE-026268Хамар толгой105° 9' 16.54" E47° 54' 35.83" N
NE-026277Загал115° 15' 2.31" E49° 6' 12.01" N
NE-026277Загал115° 19' 31.22" E49° 6' 12.01" N
NE-026277Загал115° 19' 31.22" E49° 3' 0.60" N
NE-026277Загал115° 15' 2.31" E49° 3' 0.60" N
NE-026277Загал115° 15' 2.31" E49° 6' 12.01" N
NE-026281Халхгол118° 29' 48.92" E47° 38' 44.11" N
NE-026281Халхгол118° 23' 24.36" E47° 41' 47.26" N
NE-026281Халхгол118° 23' 44.17" E47° 53' 53.34" N
NE-026281Халхгол118° 26' 28.70" E47° 53' 22.35" N
NE-026281Халхгол118° 27' 23.77" E47° 52' 1.45" N
NE-026281Халхгол118° 27' 38.93" E47° 51' 28.56" N
NE-026281Халхгол118° 27' 48.24" E47° 51' 25.51" N
NE-026281Халхгол118° 29' 48.85" E47° 48' 28.34" N
NE-026281Халхгол118° 29' 48.92" E47° 38' 44.11" N
NE-026266Ширээгийн хөндий104° 19' 1.00" E45° 2' 39.54" N
NE-026266Ширээгийн хөндий104° 21' 39.97" E45° 2' 39.54" N
NE-026266Ширээгийн хөндий104° 21' 39.97" E45° 0' 51.57" N
NE-026266Ширээгийн хөндий104° 19' 35.96" E45° 0' 51.57" N
NE-026266Ширээгийн хөндий104° 19' 35.96" E45° 0' 34.56" N
NE-026266Ширээгийн хөндий104° 19' 1.00" E45° 0' 34.56" N
NE-026266Ширээгийн хөндий104° 19' 1.00" E45° 2' 39.54" N
NE-026257Буянт111° 7' 0.74" E46° 13' 16.69" N
NE-026257Буянт111° 3' 17.27" E46° 13' 16.69" N
NE-026257Буянт111° 3' 17.27" E46° 14' 39.37" N
NE-026257Буянт111° 7' 0.74" E46° 14' 39.37" N
NE-026257Буянт111° 7' 0.74" E46° 13' 16.69" N
NE-026263Гашуун худаг104° 37' 30.18" E45° 3' 14.60" N
NE-026263Гашуун худаг104° 28' 20.00" E45° 3' 14.60" N
NE-026263Гашуун худаг104° 28' 20.00" E45° 6' 57.33" N
NE-026263Гашуун худаг104° 37' 30.18" E45° 6' 57.33" N
NE-026263Гашуун худаг104° 37' 30.18" E45° 3' 14.60" N
NE-026270Дөрөвт111° 14' 1.93" E47° 44' 17.00" N
NE-026270Дөрөвт111° 18' 0.75" E47° 44' 17.00" N
NE-026270Дөрөвт111° 18' 0.75" E47° 43' 55.17" N
NE-026270Дөрөвт111° 18' 41.46" E47° 43' 55.17" N
NE-026270Дөрөвт111° 18' 41.91" E47° 43' 39.79" N
NE-026270Дөрөвт111° 18' 41.91" E47° 43' 39.76" N
NE-026270Дөрөвт111° 22' 1.92" E47° 43' 39.76" N
NE-026270Дөрөвт111° 22' 1.92" E47° 43' 51.76" N
NE-026270Дөрөвт111° 24' 31.91" E47° 43' 51.76" N
NE-026270Дөрөвт111° 24' 31.91" E47° 44' 17.00" N
NE-026270Дөрөвт111° 30' 35.00" E47° 44' 17.00" N
NE-026270Дөрөвт111° 30' 35.00" E47° 40' 1.76" N
NE-026270Дөрөвт111° 14' 1.91" E47° 40' 1.76" N
NE-026270Дөрөвт111° 14' 1.93" E47° 44' 17.00" N
NE-026272Бүрэг104° 32' 2.50" E48° 26' 13.99" N
NE-026272Бүрэг104° 32' 2.50" E48° 25' 59.85" N
NE-026272Бүрэг104° 31' 37.04" E48° 25' 59.85" N
NE-026272Бүрэг104° 31' 37.04" E48° 26' 23.84" N
NE-026272Бүрэг104° 30' 1.04" E48° 26' 23.85" N
NE-026272Бүрэг104° 30' 1.04" E48° 29' 0.84" N
NE-026272Бүрэг104° 31' 0.02" E48° 29' 0.83" N
NE-026272Бүрэг104° 31' 0.02" E48° 28' 6.82" N
NE-026272Бүрэг104° 32' 0.98" E48° 28' 6.82" N
NE-026272Бүрэг104° 32' 0.98" E48° 28' 0.85" N
NE-026272Бүрэг104° 31' 37.02" E48° 28' 0.85" N
NE-026272Бүрэг104° 31' 37.02" E48° 27' 45.84" N
NE-026272Бүрэг104° 32' 0.98" E48° 27' 45.84" N
NE-026272Бүрэг104° 32' 0.98" E48° 26' 13.99" N
NE-026272Бүрэг104° 32' 2.50" E48° 26' 13.99" N
NE-026274Өвөлжөөт111° 0' 5.00" E45° 48' 3.93" N
NE-026274Өвөлжөөт111° 1' 57.43" E45° 48' 3.93" N
NE-026274Өвөлжөөт111° 1' 57.43" E45° 44' 26.57" N
NE-026274Өвөлжөөт111° 0' 5.00" E45° 44' 26.57" N
NE-026274Өвөлжөөт111° 0' 5.00" E45° 48' 3.93" N
NE-026275Шанд107° 44' 21.47" E47° 15' 1.72" N
NE-026275Шанд107° 45' 21.47" E47° 15' 1.72" N
NE-026275Шанд107° 45' 21.46" E47° 9' 51.73" N
NE-026275Шанд107° 44' 21.47" E47° 9' 51.73" N
NE-026275Шанд107° 44' 21.47" E47° 15' 1.72" N
NE-026262Зүүн114° 24' 39.39" E49° 46' 59.00" N
NE-026262Зүүн114° 27' 52.15" E49° 46' 59.00" N
NE-026262Зүүн114° 27' 52.15" E49° 41' 6.23" N
NE-026262Зүүн114° 24' 39.39" E49° 41' 6.23" N
NE-026262Зүүн114° 26' 32.22" E49° 43' 42.03" N
NE-026262Зүүн114° 24' 39.39" E49° 44' 5.98" N
NE-026262Зүүн114° 24' 39.39" E49° 46' 59.00" N
NE-026273Шийрт106° 9' 0.17" E49° 21' 22.90" N
NE-026273Шийрт106° 11' 32.22" E49° 21' 22.90" N
NE-026273Шийрт106° 15' 9.67" E49° 21' 20.60" N
NE-026273Шийрт106° 16' 47.90" E49° 19' 24.97" N
NE-026273Шийрт106° 16' 21.21" E49° 19' 18.94" N
NE-026273Шийрт106° 16' 21.21" E49° 19' 21.91" N
NE-026273Шийрт106° 14' 41.21" E49° 19' 21.92" N
NE-026273Шийрт106° 14' 41.21" E49° 19' 0.97" N
NE-026273Шийрт106° 9' 0.17" E49° 19' 2.86" N
NE-026273Шийрт106° 9' 0.17" E49° 21' 22.90" N
NE-026279Бургаст толгой115° 16' 55.49" E49° 27' 1.27" N
NE-026279Бургаст толгой115° 20' 29.86" E49° 26' 41.94" N
NE-026279Бургаст толгой115° 20' 52.93" E49° 27' 1.27" N
NE-026279Бургаст толгой115° 20' 52.93" E49° 22' 34.00" N
NE-026279Бургаст толгой115° 15' 56.36" E49° 22' 34.00" N
NE-026279Бургаст толгой115° 15' 56.36" E49° 26' 3.02" N
NE-026279Бургаст толгой115° 15' 46.13" E49° 26' 3.02" N
NE-026279Бургаст толгой115° 16' 55.49" E49° 27' 1.27" N