Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн цахимаар дугаар олгох үйл ажиллагаа 2015 оны 9 дүгээр сарын 28-ний өдрөөс үргэлжлэн явагдахыг мэдэгдье!

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР

КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС