2015.09.29-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026351Тост уул105° 58' 7.83" E47° 10' 15.15" N
NE-026351Тост уул106° 0' 0.00" E47° 10' 14.18" N
NE-026351Тост уул106° 0' 0.00" E47° 9' 0.00" N
NE-026351Тост уул105° 55' 23.36" E47° 9' 0.00" N
NE-026351Тост уул105° 55' 23.36" E47° 12' 19.58" N
NE-026351Тост уул105° 56' 25.82" E47° 12' 19.58" N
NE-026351Тост уул105° 58' 7.83" E47° 10' 15.15" N
NE-026354Цагаан шил110° 40' 1.93" E45° 44' 1.63" N
NE-026354Цагаан шил110° 40' 1.93" E45° 40' 1.64" N
NE-026354Цагаан шил110° 35' 31.89" E45° 40' 1.64" N
NE-026354Цагаан шил110° 35' 31.89" E45° 44' 1.63" N
NE-026354Цагаан шил110° 35' 51.22" E45° 44' 30.62" N
NE-026354Цагаан шил110° 38' 49.94" E45° 44' 30.62" N
NE-026354Цагаан шил110° 38' 49.94" E45° 44' 1.63" N
NE-026354Цагаан шил110° 40' 1.93" E45° 44' 1.63" N
NE-026355Эрдэнэтолгой104° 51' 53.96" E47° 57' 3.76" N
NE-026355Эрдэнэтолгой104° 51' 53.96" E47° 56' 5.20" N
NE-026355Эрдэнэтолгой104° 48' 39.90" E47° 56' 5.20" N
NE-026355Эрдэнэтолгой104° 50' 20.62" E47° 57' 47.76" N
NE-026355Эрдэнэтолгой104° 50' 40.48" E47° 58' 3.76" N
NE-026355Эрдэнэтолгой104° 55' 1.97" E47° 58' 3.76" N
NE-026355Эрдэнэтолгой104° 55' 1.97" E47° 57' 3.76" N
NE-026355Эрдэнэтолгой104° 51' 53.96" E47° 57' 3.76" N
NE-026361Аз-1107° 14' 32.95" E43° 17' 9.26" N
NE-026361Аз-1107° 19' 42.72" E43° 17' 9.26" N
NE-026361Аз-1107° 19' 42.72" E43° 10' 1.50" N
NE-026361Аз-1107° 14' 32.95" E43° 10' 1.50" N
NE-026361Аз-1107° 14' 32.95" E43° 17' 9.26" N
NE-026343Ундрах104° 53' 0.97" E47° 37' 9.56" N
NE-026343Ундрах104° 53' 0.97" E47° 35' 51.43" N
NE-026343Ундрах104° 49' 51.38" E47° 35' 26.78" N
NE-026343Ундрах104° 48' 52.05" E47° 35' 26.78" N
NE-026343Ундрах104° 50' 5.70" E47° 36' 53.50" N
NE-026343Ундрах104° 51' 37.91" E47° 37' 9.47" N
NE-026343Ундрах104° 53' 0.97" E47° 37' 9.56" N
NE-026360Жалга107° 45' 48.51" E47° 27' 26.00" N
NE-026360Жалга107° 52' 1.43" E47° 27' 26.00" N
NE-026360Жалга107° 52' 1.43" E47° 25' 45.74" N
NE-026360Жалга107° 51' 45.86" E47° 25' 46.48" N
NE-026360Жалга107° 50' 53.95" E47° 25' 59.77" N
NE-026360Жалга107° 50' 2.68" E47° 26' 14.53" N
NE-026360Жалга107° 50' 2.52" E47° 26' 14.56" N
NE-026360Жалга107° 50' 1.77" E47° 26' 14.78" N
NE-026360Жалга107° 49' 8.09" E47° 26' 28.53" N
NE-026360Жалга107° 48' 16.27" E47° 26' 41.77" N
NE-026360Жалга107° 47' 21.81" E47° 26' 57.53" N
NE-026360Жалга107° 46' 30.27" E47° 27' 12.43" N
NE-026360Жалга107° 45' 48.51" E47° 27' 26.00" N
NE-026364Овоот107° 22' 55.00" E47° 17' 18.00" N
NE-026364Овоот107° 29' 5.00" E47° 17' 18.00" N
NE-026364Овоот107° 29' 5.00" E47° 12' 46.00" N
NE-026364Овоот107° 22' 55.00" E47° 12' 46.00" N
NE-026364Овоот107° 22' 55.00" E47° 17' 18.00" N
NE-026366Од106° 31' 5.00" E45° 8' 10.00" N
NE-026366Од106° 39' 20.00" E45° 8' 10.00" N
NE-026366Од106° 39' 20.00" E45° 3' 0.00" N
NE-026366Од106° 31' 5.00" E45° 3' 0.00" N
NE-026366Од106° 31' 5.00" E45° 8' 10.00" N
NE-026367Гуу-2106° 23' 26.00" E43° 10' 22.74" N
NE-026367Гуу-2106° 30' 1.41" E43° 10' 22.74" N
NE-026367Гуу-2106° 30' 1.41" E43° 6' 2.73" N
NE-026367Гуу-2106° 23' 26.00" E43° 6' 2.73" N
NE-026367Гуу-2106° 23' 26.00" E43° 10' 22.74" N
NE-026344Шар106° 22' 31.20" E49° 13' 8.92" N
NE-026344Шар106° 23' 13.17" E49° 13' 8.92" N
NE-026344Шар106° 23' 13.17" E49° 12' 47.45" N
NE-026344Шар106° 23' 51.83" E49° 12' 47.45" N
NE-026344Шар106° 25' 29.07" E49° 12' 28.32" N
NE-026344Шар106° 23' 25.91" E49° 11' 41.92" N
NE-026344Шар106° 23' 11.16" E49° 11' 41.92" N
NE-026344Шар106° 23' 11.16" E49° 11' 36.36" N
NE-026344Шар106° 22' 59.18" E49° 11' 31.85" N
NE-026344Шар106° 22' 59.18" E49° 10' 31.91" N
NE-026344Шар106° 22' 31.20" E49° 10' 31.91" N
NE-026344Шар106° 22' 31.20" E49° 13' 8.92" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 24' 22.42" E47° 18' 39.74" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 24' 1.41" E47° 18' 39.74" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 24' 1.39" E47° 18' 21.72" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 24' 22.42" E47° 18' 21.72" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 24' 22.42" E47° 17' 22.83" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 14' 50.77" E47° 17' 22.83" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 16' 40.39" E47° 19' 23.74" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 15' 22.67" E47° 21' 1.73" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 20' 1.42" E47° 21' 1.73" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 20' 1.44" E47° 25' 1.72" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 16' 1.42" E47° 25' 1.73" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 16' 1.41" E47° 24' 32.12" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 15' 42.82" E47° 24' 55.53" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 16' 1.30" E47° 25' 21.73" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 21' 21.82" E47° 25' 23.00" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 21' 21.87" E47° 25' 23.00" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 21' 12.47" E47° 24' 53.71" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 20' 51.28" E47° 23' 57.84" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 20' 48.46" E47° 23' 50.44" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 21' 4.04" E47° 23' 27.35" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 21' 28.51" E47° 22' 56.32" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 21' 46.54" E47° 22' 30.62" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 22' 14.43" E47° 21' 53.32" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 22' 36.00" E47° 21' 24.17" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 23' 19.39" E47° 20' 27.09" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 23' 33.76" E47° 20' 7.73" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 23' 37.95" E47° 20' 1.21" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 23' 41.45" E47° 19' 56.59" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 24' 22.42" E47° 19' 2.13" N
NE-026345Хоолтын баруун салаа107° 24' 22.42" E47° 18' 39.74" N
NE-026349Майхан105° 8' 34.70" E47° 58' 32.59" N
NE-026349Майхан105° 11' 9.82" E47° 58' 37.18" N
NE-026349Майхан105° 9' 31.01" E47° 57' 48.76" N
NE-026349Майхан105° 11' 12.27" E47° 56' 14.56" N
NE-026349Майхан105° 11' 12.27" E47° 55' 49.98" N
NE-026349Майхан105° 10' 29.76" E47° 55' 48.98" N
NE-026349Майхан105° 8' 34.70" E47° 57' 3.58" N
NE-026349Майхан105° 8' 34.70" E47° 58' 32.59" N
NE-026368Өлзийт117° 30' 0.00" E47° 31' 6.40" N
NE-026368Өлзийт117° 40' 37.10" E47° 31' 6.40" N
NE-026368Өлзийт117° 41' 27.34" E47° 29' 35.72" N
NE-026368Өлзийт117° 39' 15.75" E47° 27' 47.14" N
NE-026368Өлзийт117° 40' 28.65" E47° 25' 21.52" N
NE-026368Өлзийт117° 42' 33.65" E47° 25' 21.52" N
NE-026368Өлзийт117° 42' 31.54" E47° 22' 44.39" N
NE-026368Өлзийт117° 30' 0.00" E47° 22' 44.39" N
NE-026368Өлзийт117° 30' 0.00" E47° 31' 6.40" N
NE-026346Адзорын ам106° 43' 0.17" E47° 1' 31.27" N
NE-026346Адзорын ам106° 43' 41.29" E47° 2' 17.56" N
NE-026346Адзорын ам106° 43' 41.29" E47° 1' 1.73" N
NE-026346Адзорын ам106° 45' 52.00" E47° 1' 1.73" N
NE-026346Адзорын ам106° 45' 52.00" E46° 58' 44.00" N
NE-026346Адзорын ам106° 44' 2.18" E46° 58' 48.00" N
NE-026346Адзорын ам106° 44' 40.04" E46° 59' 26.68" N
NE-026346Адзорын ам106° 43' 0.17" E47° 1' 31.27" N
NE-026347Цагаан дэрс106° 0' 4.00" E45° 10' 59.00" N
NE-026347Цагаан дэрс106° 2' 58.00" E45° 10' 59.00" N
NE-026347Цагаан дэрс106° 2' 58.00" E45° 9' 3.00" N
NE-026347Цагаан дэрс106° 0' 4.00" E45° 9' 3.00" N
NE-026347Цагаан дэрс106° 0' 4.00" E45° 10' 59.00" N
NE-026348Баян108° 27' 1.55" E46° 52' 1.70" N
NE-026348Баян108° 30' 1.55" E46° 52' 31.70" N
NE-026348Баян108° 30' 1.55" E46° 49' 32.69" N
NE-026348Баян108° 18' 51.49" E46° 49' 32.69" N
NE-026348Баян108° 18' 51.49" E46° 54' 21.68" N
NE-026348Баян108° 20' 1.59" E46° 54' 21.68" N
NE-026348Баян108° 20' 1.59" E46° 54' 56.67" N
NE-026348Баян108° 27' 1.55" E46° 52' 1.70" N
NE-026356жаргалант-1107° 52' 21.49" E45° 47' 21.61" N
NE-026356жаргалант-1107° 52' 21.49" E45° 45' 33.03" N
NE-026356жаргалант-1107° 51' 31.55" E45° 45' 33.03" N
NE-026356жаргалант-1107° 51' 31.55" E45° 50' 55.00" N
NE-026356жаргалант-1107° 57' 1.00" E45° 50' 55.00" N
NE-026356жаргалант-1107° 57' 1.00" E45° 49' 31.60" N
NE-026356жаргалант-1107° 56' 1.48" E45° 49' 31.60" N
NE-026356жаргалант-1107° 56' 1.48" E45° 48' 25.58" N
NE-026356жаргалант-1107° 55' 1.56" E45° 48' 1.61" N
NE-026356жаргалант-1107° 56' 36.48" E45° 47' 4.66" N
NE-026356жаргалант-1107° 56' 36.48" E45° 46' 19.61" N
NE-026356жаргалант-1107° 57' 1.00" E45° 46' 19.61" N
NE-026356жаргалант-1107° 57' 1.00" E45° 45' 33.03" N
NE-026356жаргалант-1107° 54' 1.54" E45° 45' 33.03" N
NE-026356жаргалант-1107° 54' 1.54" E45° 47' 21.61" N
NE-026356жаргалант-1107° 52' 21.49" E45° 47' 21.61" N
NE-026357Бор108° 2' 1.62" E45° 19' 11.55" N
NE-026357Бор108° 6' 29.00" E45° 19' 11.55" N
NE-026357Бор108° 6' 29.00" E45° 14' 42.00" N
NE-026357Бор108° 0' 0.00" E45° 14' 42.00" N
NE-026357Бор108° 0' 0.00" E45° 16' 43.45" N
NE-026357Бор108° 3' 31.56" E45° 17' 26.57" N
NE-026357Бор108° 2' 1.62" E45° 19' 11.55" N
NE-026358Хөх105° 15' 1.10" E47° 54' 1.80" N
NE-026358Хөх105° 15' 1.10" E47° 55' 38.76" N
NE-026358Хөх105° 15' 41.00" E47° 55' 38.76" N
NE-026358Хөх105° 17' 21.90" E47° 54' 1.80" N
NE-026358Хөх105° 15' 1.10" E47° 54' 1.80" N
NE-026362Тариат104° 24' 32.00" E46° 50' 11.60" N
NE-026362Тариат104° 27' 32.00" E46° 50' 11.60" N
NE-026362Тариат104° 27' 32.00" E46° 48' 21.00" N
NE-026362Тариат104° 24' 32.00" E46° 48' 21.00" N
NE-026362Тариат104° 24' 32.00" E46° 50' 11.60" N
NE-026363Үнэгт109° 36' 21.63" E45° 45' 1.63" N
NE-026363Үнэгт109° 36' 21.63" E45° 50' 19.65" N
NE-026363Үнэгт109° 41' 25.87" E45° 50' 19.65" N
NE-026363Үнэгт109° 41' 25.87" E45° 45' 1.63" N
NE-026363Үнэгт109° 36' 21.63" E45° 45' 1.63" N
NE-026352Цагаанчулуу107° 13' 7.80" E46° 54' 23.35" N
NE-026352Цагаанчулуу107° 10' 7.00" E46° 54' 23.35" N
NE-026352Цагаанчулуу107° 10' 7.00" E46° 56' 1.69" N
NE-026352Цагаанчулуу107° 13' 7.80" E46° 56' 1.69" N
NE-026352Цагаанчулуу107° 13' 7.80" E46° 54' 23.35" N
NE-026359Шар104° 49' 41.00" E48° 42' 2.85" N
NE-026359Шар104° 49' 41.00" E48° 43' 8.00" N
NE-026359Шар104° 53' 31.00" E48° 43' 8.00" N
NE-026359Шар104° 53' 30.99" E48° 40' 1.85" N
NE-026359Шар104° 53' 10.99" E48° 40' 1.85" N
NE-026359Шар104° 53' 10.99" E48° 42' 2.85" N
NE-026359Шар104° 49' 41.00" E48° 42' 2.85" N
NE-026350Дунд110° 10' 37.00" E44° 49' 20.00" N
NE-026350Дунд110° 11' 52.00" E44° 49' 20.00" N
NE-026350Дунд110° 11' 52.00" E44° 48' 15.00" N
NE-026350Дунд110° 10' 37.00" E44° 48' 15.00" N
NE-026350Дунд110° 10' 37.00" E44° 49' 20.00" N
NE-026353Сайрын ам107° 44' 55.00" E47° 30' 0.00" N
NE-026353Сайрын ам107° 46' 10.00" E47° 30' 0.00" N
NE-026353Сайрын ам107° 46' 10.00" E47° 28' 10.00" N
NE-026353Сайрын ам107° 44' 55.00" E47° 28' 10.00" N
NE-026353Сайрын ам107° 44' 55.00" E47° 30' 0.00" N
NE-026365Шандын эх104° 57' 18.25" E48° 48' 45.49" N
NE-026365Шандын эх104° 55' 1.01" E48° 48' 45.49" N
NE-026365Шандын эх104° 55' 1.01" E48° 49' 46.54" N
NE-026365Шандын эх104° 57' 18.25" E48° 49' 46.54" N
NE-026365Шандын эх104° 57' 18.25" E48° 48' 45.49" N