2015.10.13-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026535Тал110° 55' 39.55" E44° 28' 20.75" N
NE-026535Тал111° 0' 23.88" E44° 28' 20.75" N
NE-026535Тал111° 0' 23.88" E44° 25' 58.58" N
NE-026535Тал110° 55' 39.55" E44° 25' 58.58" N
NE-026535Тал110° 55' 39.55" E44° 28' 20.75" N
NE-026541Их уушиг105° 56' 33.00" E47° 56' 37.00" N
NE-026541Их уушиг106° 1' 0.00" E47° 56' 37.00" N
NE-026541Их уушиг106° 1' 0.00" E47° 53' 40.00" N
NE-026541Их уушиг105° 56' 33.00" E47° 53' 40.00" N
NE-026541Их уушиг105° 56' 33.00" E47° 56' 37.00" N
NE-026542Бэрх107° 57' 55.84" E47° 35' 42.56" N
NE-026542Бэрх107° 57' 55.84" E47° 36' 36.22" N
NE-026542Бэрх108° 0' 32.53" E47° 36' 58.57" N
NE-026542Бэрх108° 0' 32.53" E47° 35' 42.56" N
NE-026542Бэрх107° 57' 55.84" E47° 35' 42.56" N
NE-026545Ундарга110° 52' 56.14" E47° 46' 0.89" N
NE-026545Ундарга110° 57' 17.90" E47° 46' 0.89" N
NE-026545Ундарга110° 57' 17.90" E47° 42' 56.72" N
NE-026545Ундарга110° 52' 56.14" E47° 42' 56.72" N
NE-026545Ундарга110° 52' 56.14" E47° 46' 0.89" N
NE-026532Арцүнхэг113° 30' 0.12" E49° 0' 1.95" N
NE-026532Арцүнхэг113° 26' 13.53" E49° 0' 1.95" N
NE-026532Арцүнхэг113° 26' 13.53" E49° 1' 24.55" N
NE-026532Арцүнхэг113° 30' 0.12" E49° 1' 24.55" N
NE-026532Арцүнхэг113° 30' 0.12" E49° 0' 1.95" N
NE-026544Майхан110° 38' 1.83" E47° 35' 0.00" N
NE-026544Майхан110° 38' 1.83" E47° 35' 3.75" N
NE-026544Майхан110° 41' 6.83" E47° 35' 46.76" N
NE-026544Майхан110° 41' 1.84" E47° 37' 36.76" N
NE-026544Майхан110° 38' 1.84" E47° 38' 56.76" N
NE-026544Майхан110° 38' 1.78" E47° 38' 56.67" N
NE-026544Майхан110° 38' 1.51" E47° 38' 56.78" N
NE-026544Майхан110° 38' 1.51" E47° 40' 39.78" N
NE-026544Майхан110° 45' 30.00" E47° 40' 39.78" N
NE-026544Майхан110° 45' 30.00" E47° 33' 40.00" N
NE-026544Майхан110° 48' 0.00" E47° 33' 40.00" N
NE-026544Майхан110° 48' 0.00" E47° 31' 40.00" N
NE-026544Майхан110° 43' 0.00" E47° 31' 40.00" N
NE-026544Майхан110° 43' 0.00" E47° 35' 0.00" N
NE-026544Майхан110° 38' 1.83" E47° 35' 0.00" N
NE-026530Балбар113° 42' 52.10" E49° 40' 2.00" N
NE-026530Балбар113° 45' 32.12" E49° 40' 2.00" N
NE-026530Балбар113° 43' 33.70" E49° 39' 13.00" N
NE-026530Балбар113° 36' 35.89" E49° 39' 13.00" N
NE-026530Балбар113° 36' 35.89" E49° 41' 2.00" N
NE-026530Балбар113° 39' 2.10" E49° 41' 2.00" N
NE-026530Балбар113° 39' 2.10" E49° 42' 10.99" N
NE-026530Балбар113° 45' 32.01" E49° 41' 51.05" N
NE-026530Балбар113° 48' 5.18" E49° 44' 31.00" N
NE-026530Балбар113° 48' 46.28" E49° 44' 31.00" N
NE-026530Балбар113° 48' 46.28" E49° 41' 22.34" N
NE-026530Балбар113° 46' 12.09" E49° 40' 18.54" N
NE-026530Балбар113° 46' 12.09" E49° 41' 2.00" N
NE-026530Балбар113° 42' 52.10" E49° 41' 2.00" N
NE-026530Балбар113° 42' 52.10" E49° 40' 2.00" N
NE-026551Дун уул113° 27' 2.43" E49° 25' 27.86" N
NE-026551Дун уул113° 27' 2.43" E49° 25' 21.91" N
NE-026551Дун уул113° 27' 12.22" E49° 25' 21.91" N
NE-026551Дун уул113° 27' 12.22" E49° 24' 57.22" N
NE-026551Дун уул113° 26' 43.12" E49° 24' 55.09" N
NE-026551Дун уул113° 26' 43.12" E49° 25' 13.10" N
NE-026551Дун уул113° 26' 49.47" E49° 25' 12.89" N
NE-026551Дун уул113° 26' 50.17" E49° 25' 26.80" N
NE-026551Дун уул113° 26' 47.69" E49° 25' 26.92" N
NE-026551Дун уул113° 26' 47.73" E49° 25' 27.86" N
NE-026551Дун уул113° 27' 2.43" E49° 25' 27.86" N
NE-026533Дугуйн хараат114° 17' 0.00" E46° 10' 0.00" N
NE-026533Дугуйн хараат114° 21' 10.29" E46° 10' 0.00" N
NE-026533Дугуйн хараат114° 21' 10.29" E46° 6' 41.65" N
NE-026533Дугуйн хараат114° 17' 48.64" E46° 6' 41.65" N
NE-026533Дугуйн хараат114° 17' 0.00" E46° 8' 0.26" N
NE-026533Дугуйн хараат114° 17' 0.00" E46° 10' 0.00" N
NE-026547Ол105° 43' 1.25" E44° 54' 16.47" N
NE-026547Ол105° 51' 30.00" E44° 54' 16.47" N
NE-026547Ол105° 51' 30.00" E44° 51' 0.00" N
NE-026547Ол105° 43' 1.25" E44° 51' 0.00" N
NE-026547Ол105° 43' 1.25" E44° 54' 16.47" N
NE-026548Баян116° 4' 36.16" E49° 20' 30.80" N
NE-026548Баян116° 7' 13.86" E49° 20' 28.01" N
NE-026548Баян116° 7' 20.71" E49° 20' 29.09" N
NE-026548Баян116° 5' 49.53" E49° 18' 36.35" N
NE-026548Баян116° 3' 22.56" E49° 13' 15.27" N
NE-026548Баян116° 2' 57.58" E49° 13' 15.27" N
NE-026548Баян116° 2' 51.91" E49° 15' 48.12" N
NE-026548Баян116° 3' 41.53" E49° 16' 29.07" N
NE-026548Баян116° 2' 47.05" E49° 17' 59.16" N
NE-026548Баян116° 2' 44.84" E49° 18' 58.74" N
NE-026548Баян116° 4' 36.30" E49° 20' 30.56" N
NE-026548Баян116° 4' 36.16" E49° 20' 30.80" N
NE-026552Буянт111° 12' 31.98" E46° 16' 6.75" N
NE-026552Буянт111° 12' 31.98" E46° 22' 31.66" N
NE-026552Буянт111° 15' 1.99" E46° 24' 16.66" N
NE-026552Буянт111° 15' 49.86" E46° 24' 16.66" N
NE-026552Буянт111° 15' 49.86" E46° 21' 47.62" N
NE-026552Буянт111° 14' 1.99" E46° 21' 11.66" N
NE-026552Буянт111° 14' 17.97" E46° 20' 55.68" N
NE-026552Буянт111° 14' 6.84" E46° 20' 56.83" N
NE-026552Буянт111° 13' 50.45" E46° 20' 55.56" N
NE-026552Буянт111° 14' 2.88" E46° 20' 14.97" N
NE-026552Буянт111° 14' 37.61" E46° 20' 0.47" N
NE-026552Буянт111° 14' 40.46" E46° 20' 18.78" N
NE-026552Буянт111° 14' 55.51" E46° 20' 28.89" N
NE-026552Буянт111° 14' 36.81" E46° 20' 37.70" N
NE-026552Буянт111° 14' 48.48" E46° 20' 46.00" N
NE-026552Буянт111° 15' 49.86" E46° 21' 2.15" N
NE-026552Буянт111° 15' 49.86" E46° 20' 3.88" N
NE-026552Буянт111° 16' 5.38" E46° 20' 3.88" N
NE-026552Буянт111° 13' 40.88" E46° 16' 33.94" N
NE-026552Буянт111° 13' 33.33" E46° 16' 38.63" N
NE-026552Буянт111° 13' 25.58" E46° 16' 36.85" N
NE-026552Буянт111° 12' 52.78" E46° 16' 19.31" N
NE-026552Буянт111° 13' 4.91" E46° 16' 20.52" N
NE-026552Буянт111° 13' 0.69" E46° 16' 6.75" N
NE-026552Буянт111° 12' 31.98" E46° 16' 6.75" N
NE-026553Буянт110° 54' 10.00" E46° 18' 43.00" N
NE-026553Буянт111° 1' 1.63" E46° 18' 43.00" N
NE-026553Буянт111° 1' 1.63" E46° 15' 30.00" N
NE-026553Буянт110° 54' 10.00" E46° 15' 30.00" N
NE-026553Буянт110° 54' 10.00" E46° 18' 43.00" N
NE-026531Өвгөн шувуут107° 47' 27.50" E47° 25' 2.40" N
NE-026531Өвгөн шувуут107° 43' 2.30" E47° 25' 2.40" N
NE-026531Өвгөн шувуут107° 43' 2.30" E47° 26' 9.50" N
NE-026531Өвгөн шувуут107° 47' 27.50" E47° 26' 9.50" N
NE-026531Өвгөн шувуут107° 47' 27.50" E47° 25' 2.40" N
NE-026539Мандал115° 10' 2.35" E48° 0' 35.89" N
NE-026539Мандал115° 8' 24.35" E48° 0' 35.89" N
NE-026539Мандал115° 8' 32.89" E48° 0' 49.68" N
NE-026539Мандал115° 7' 23.70" E48° 1' 35.89" N
NE-026539Мандал115° 7' 23.70" E48° 3' 28.00" N
NE-026539Мандал115° 10' 2.35" E48° 3' 28.00" N
NE-026539Мандал115° 10' 2.35" E48° 0' 35.89" N
NE-026540Шанд108° 17' 51.63" E44° 26' 31.68" N
NE-026540Шанд108° 20' 1.56" E44° 26' 31.68" N
NE-026540Шанд108° 20' 1.56" E44° 27' 34.54" N
NE-026540Шанд108° 23' 18.89" E44° 27' 34.54" N
NE-026540Шанд108° 23' 18.89" E44° 25' 6.52" N
NE-026540Шанд108° 22' 1.63" E44° 25' 6.52" N
NE-026540Шанд108° 22' 1.63" E44° 23' 39.49" N
NE-026540Шанд108° 17' 51.63" E44° 23' 39.49" N
NE-026540Шанд108° 17' 51.63" E44° 26' 31.68" N
NE-026536Бахнжаргалан108° 32' 33.68" E47° 6' 4.00" N
NE-026536Бахнжаргалан108° 39' 35.80" E47° 6' 4.00" N
NE-026536Бахнжаргалан108° 39' 35.80" E47° 0' 25.00" N
NE-026536Бахнжаргалан108° 32' 33.68" E47° 0' 25.00" N
NE-026536Бахнжаргалан108° 32' 33.68" E47° 6' 4.00" N
NE-026537Улаан хад110° 14' 21.87" E46° 24' 32.17" N
NE-026537Улаан хад110° 12' 16.63" E46° 24' 32.17" N
NE-026537Улаан хад110° 12' 16.63" E46° 24' 53.67" N
NE-026537Улаан хад110° 11' 17.77" E46° 24' 53.67" N
NE-026537Улаан хад110° 11' 17.77" E46° 25' 15.62" N
NE-026537Улаан хад110° 15' 39.30" E46° 25' 15.66" N
NE-026537Улаан хад110° 15' 39.30" E46° 24' 32.17" N
NE-026537Улаан хад110° 15' 31.86" E46° 24' 32.17" N
NE-026537Улаан хад110° 15' 31.86" E46° 24' 41.65" N
NE-026537Улаан хад110° 14' 21.87" E46° 24' 41.46" N
NE-026537Улаан хад110° 14' 21.87" E46° 24' 32.17" N
NE-026543Цагаан цавын худаг109° 45' 36.00" E44° 38' 26.60" N
NE-026543Цагаан цавын худаг109° 42' 31.80" E44° 38' 26.60" N
NE-026543Цагаан цавын худаг109° 42' 31.80" E44° 41' 1.46" N
NE-026543Цагаан цавын худаг109° 45' 36.00" E44° 41' 1.46" N
NE-026543Цагаан цавын худаг109° 45' 36.00" E44° 38' 26.60" N
NE-026549Билчир103° 47' 0.85" E47° 45' 1.78" N
NE-026549Билчир103° 42' 14.00" E47° 45' 1.78" N
NE-026549Билчир103° 42' 14.00" E47° 49' 52.60" N
NE-026549Билчир103° 47' 0.85" E47° 50' 40.24" N
NE-026549Билчир103° 47' 0.85" E47° 45' 1.78" N
NE-026550Говь угтаал107° 30' 1.56" E45° 54' 51.62" N
NE-026550Говь угтаал107° 31' 50.60" E45° 54' 51.62" N
NE-026550Говь угтаал107° 32' 1.51" E45° 54' 11.62" N
NE-026550Говь угтаал107° 35' 1.53" E45° 54' 41.62" N
NE-026550Говь угтаал107° 37' 1.50" E45° 54' 41.61" N
NE-026550Говь угтаал107° 37' 1.50" E45° 55' 1.61" N
NE-026550Говь угтаал107° 37' 53.46" E45° 55' 10.27" N
NE-026550Говь угтаал107° 38' 22.50" E45° 54' 42.09" N
NE-026550Говь угтаал107° 38' 22.50" E45° 52' 51.61" N
NE-026550Говь угтаал107° 31' 49.50" E45° 52' 51.61" N
NE-026550Говь угтаал107° 31' 49.50" E45° 52' 51.62" N
NE-026550Говь угтаал107° 30' 1.56" E45° 52' 51.62" N
NE-026550Говь угтаал107° 30' 1.56" E45° 54' 51.62" N
NE-026554Өлөнт106° 27' 26.23" E48° 52' 21.87" N
NE-026554Өлөнт106° 25' 51.19" E48° 52' 21.87" N
NE-026554Өлөнт106° 25' 51.19" E48° 53' 13.46" N
NE-026554Өлөнт106° 26' 18.22" E48° 53' 43.04" N
NE-026554Өлөнт106° 26' 18.22" E48° 53' 21.86" N
NE-026554Өлөнт106° 27' 26.23" E48° 53' 21.86" N
NE-026554Өлөнт106° 27' 26.23" E48° 53' 1.85" N
NE-026554Өлөнт106° 27' 1.23" E48° 53' 1.85" N
NE-026554Өлөнт106° 27' 1.23" E48° 52' 43.86" N
NE-026554Өлөнт106° 27' 26.23" E48° 52' 43.86" N
NE-026554Өлөнт106° 27' 26.23" E48° 52' 21.87" N
NE-026534Хангай107° 14' 7.50" E47° 16' 24.98" N
NE-026534Хангай107° 13' 53.98" E47° 17' 23.93" N
NE-026534Хангай107° 14' 50.78" E47° 17' 22.84" N
NE-026534Хангай107° 14' 50.78" E47° 17' 22.83" N
NE-026534Хангай107° 19' 4.14" E47° 17' 22.83" N
NE-026534Хангай107° 19' 4.14" E47° 16' 24.98" N
NE-026534Хангай107° 14' 7.50" E47° 16' 24.98" N
NE-026538Шар тал булаг104° 25' 7.23" E46° 32' 16.67" N
NE-026538Шар тал булаг104° 30' 22.00" E46° 32' 16.67" N
NE-026538Шар тал булаг104° 30' 22.00" E46° 30' 41.60" N
NE-026538Шар тал булаг104° 25' 7.23" E46° 29' 25.43" N
NE-026538Шар тал булаг104° 25' 7.23" E46° 32' 16.67" N
NE-026546Тал109° 15' 1.75" E44° 55' 15.60" N
NE-026546Тал109° 15' 1.76" E44° 58' 25.66" N
NE-026546Тал109° 15' 51.62" E44° 58' 41.57" N
NE-026546Тал109° 15' 1.76" E44° 58' 58.22" N
NE-026546Тал109° 15' 1.76" E45° 0' 1.59" N
NE-026546Тал109° 20' 13.93" E45° 0' 1.59" N
NE-026546Тал109° 20' 13.93" E44° 55' 15.60" N
NE-026546Тал109° 15' 1.75" E44° 55' 15.60" N