2015.10.23-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026702Өмнөд112° 3' 32.65" E47° 21' 5.28" N
NE-026702Өмнөд112° 4' 28.48" E47° 21' 59.05" N
NE-026702Өмнөд112° 3' 1.03" E47° 24' 7.61" N
NE-026702Өмнөд112° 6' 30.00" E47° 24' 7.61" N
NE-026702Өмнөд112° 6' 30.00" E47° 21' 5.28" N
NE-026702Өмнөд112° 3' 32.65" E47° 21' 5.28" N
NE-026708Хөхийн хүрээ108° 55' 56.13" E45° 36' 20.45" N
NE-026708Хөхийн хүрээ108° 57' 22.11" E45° 36' 20.45" N
NE-026708Хөхийн хүрээ108° 57' 22.11" E45° 37' 11.60" N
NE-026708Хөхийн хүрээ108° 57' 25.22" E45° 37' 11.60" N
NE-026708Хөхийн хүрээ108° 57' 26.52" E45° 37' 1.62" N
NE-026708Хөхийн хүрээ109° 2' 26.59" E45° 36' 41.61" N
NE-026708Хөхийн хүрээ109° 2' 11.59" E45° 37' 1.60" N
NE-026708Хөхийн хүрээ109° 3' 21.71" E45° 37' 1.60" N
NE-026708Хөхийн хүрээ109° 3' 21.71" E45° 37' 11.60" N
NE-026708Хөхийн хүрээ109° 4' 41.71" E45° 37' 11.60" N
NE-026708Хөхийн хүрээ109° 4' 41.71" E45° 34' 11.62" N
NE-026708Хөхийн хүрээ109° 1' 54.52" E45° 34' 11.61" N
NE-026708Хөхийн хүрээ109° 0' 36.50" E45° 35' 55.01" N
NE-026708Хөхийн хүрээ108° 57' 13.22" E45° 36' 0.68" N
NE-026708Хөхийн хүрээ108° 56' 16.65" E45° 36' 0.68" N
NE-026708Хөхийн хүрээ108° 56' 16.65" E45° 36' 10.63" N
NE-026708Хөхийн хүрээ108° 55' 56.13" E45° 36' 10.63" N
NE-026708Хөхийн хүрээ108° 55' 56.13" E45° 36' 20.45" N
NE-026700Төмөртэй113° 16' 2.30" E46° 55' 31.73" N
NE-026700Төмөртэй113° 22' 2.31" E46° 55' 31.73" N
NE-026700Төмөртэй113° 22' 2.29" E46° 52' 31.74" N
NE-026700Төмөртэй113° 18' 52.12" E46° 52' 31.74" N
NE-026700Төмөртэй113° 18' 52.12" E46° 53' 26.60" N
NE-026700Төмөртэй113° 16' 2.30" E46° 53' 26.60" N
NE-026700Төмөртэй113° 16' 2.30" E46° 55' 31.73" N
NE-026701Өндөр108° 21' 37.87" E45° 16' 20.21" N
NE-026701Өндөр108° 33' 59.43" E45° 16' 20.21" N
NE-026701Өндөр108° 33' 59.43" E45° 9' 39.40" N
NE-026701Өндөр108° 21' 37.87" E45° 9' 39.40" N
NE-026701Өндөр108° 21' 37.87" E45° 16' 20.21" N
NE-026712Чулуут111° 3' 3.00" E47° 39' 38.00" N
NE-026712Чулуут111° 9' 43.00" E47° 39' 38.00" N
NE-026712Чулуут111° 9' 43.00" E47° 37' 28.00" N
NE-026712Чулуут111° 3' 3.00" E47° 37' 28.00" N
NE-026712Чулуут111° 3' 3.00" E47° 39' 38.00" N
NE-026703Харанга111° 51' 29.61" E47° 59' 38.01" N
NE-026703Харанга111° 51' 19.13" E48° 0' 49.63" N
NE-026703Харанга111° 50' 51.87" E48° 1' 24.95" N
NE-026703Харанга111° 50' 21.32" E48° 3' 11.94" N
NE-026703Харанга111° 50' 12.12" E48° 3' 54.18" N
NE-026703Харанга111° 52' 31.12" E48° 3' 45.86" N
NE-026703Харанга111° 53' 59.92" E48° 1' 37.36" N
NE-026703Харанга111° 57' 31.21" E48° 1' 24.62" N
NE-026703Харанга111° 57' 31.21" E47° 59' 38.01" N
NE-026703Харанга111° 51' 29.61" E47° 59' 38.01" N
NE-026707Дэлгэр108° 6' 2.00" E46° 28' 1.60" N
NE-026707Дэлгэр108° 9' 0.00" E46° 28' 1.60" N
NE-026707Дэлгэр108° 9' 0.00" E46° 26' 0.00" N
NE-026707Дэлгэр108° 6' 2.00" E46° 26' 0.00" N
NE-026707Дэлгэр108° 6' 2.00" E46° 28' 1.60" N
NE-026710Толбо баян104° 39' 5.00" E46° 52' 23.00" N
NE-026710Толбо баян104° 44' 49.80" E46° 52' 23.00" N
NE-026710Толбо баян104° 44' 49.80" E46° 46' 1.80" N
NE-026710Толбо баян104° 39' 5.00" E46° 46' 1.80" N
NE-026710Толбо баян104° 39' 5.00" E46° 52' 23.00" N
NE-026711Овоот107° 38' 0.00" E47° 26' 30.00" N
NE-026711Овоот107° 39' 15.00" E47° 26' 30.00" N
NE-026711Овоот107° 39' 15.00" E47° 24' 23.00" N
NE-026711Овоот107° 41' 55.00" E47° 24' 23.00" N
NE-026711Овоот107° 41' 55.00" E47° 24' 8.00" N
NE-026711Овоот107° 39' 14.94" E47° 24' 8.00" N
NE-026711Овоот107° 39' 14.94" E47° 22' 59.00" N
NE-026711Овоот107° 41' 55.00" E47° 22' 59.00" N
NE-026711Овоот107° 41' 55.00" E47° 22' 44.00" N
NE-026711Овоот107° 41' 1.48" E47° 22' 44.00" N
NE-026711Овоот107° 41' 1.48" E47° 22' 50.00" N
NE-026711Овоот107° 38' 0.00" E47° 22' 50.00" N
NE-026711Овоот107° 38' 0.00" E47° 26' 30.00" N
NE-026705Чулуут111° 4' 0.00" E48° 1' 45.00" N
NE-026705Чулуут111° 4' 0.00" E48° 6' 12.50" N
NE-026705Чулуут111° 8' 0.00" E48° 6' 12.50" N
NE-026705Чулуут111° 8' 0.00" E48° 1' 45.00" N
NE-026705Чулуут111° 4' 0.00" E48° 1' 45.00" N
NE-026698Улаан105° 31' 38.00" E44° 31' 0.00" N
NE-026698Улаан105° 35' 5.00" E44° 31' 0.00" N
NE-026698Улаан105° 35' 5.00" E44° 28' 10.00" N
NE-026698Улаан105° 31' 38.00" E44° 28' 10.00" N
NE-026698Улаан105° 31' 38.00" E44° 31' 0.00" N
NE-026699Өндөр уул107° 45' 0.00" E45° 51' 31.61" N
NE-026699Өндөр уул107° 45' 0.00" E45° 56' 1.61" N
NE-026699Өндөр уул107° 50' 31.49" E45° 56' 1.61" N
NE-026699Өндөр уул107° 50' 31.49" E45° 51' 31.61" N
NE-026699Өндөр уул107° 45' 0.00" E45° 51' 31.61" N
NE-026704Нэргүй96° 2' 30.14" E45° 15' 31.48" N
NE-026704Нэргүй96° 2' 30.14" E45° 12' 52.39" N
NE-026704Нэргүй96° 0' 0.15" E45° 12' 52.39" N
NE-026704Нэргүй96° 0' 0.15" E45° 17' 1.49" N
NE-026704Нэргүй96° 11' 27.00" E45° 17' 1.49" N
NE-026704Нэргүй96° 11' 27.00" E45° 15' 31.48" N
NE-026704Нэргүй96° 2' 30.14" E45° 15' 31.48" N
NE-026706Төвгөр113° 59' 43.57" E48° 3' 8.01" N
NE-026706Төвгөр114° 1' 49.64" E48° 5' 1.27" N
NE-026706Төвгөр114° 0' 26.34" E48° 7' 11.09" N
NE-026706Төвгөр113° 56' 56.72" E48° 7' 27.59" N
NE-026706Төвгөр113° 55' 55.99" E48° 9' 1.90" N
NE-026706Төвгөр114° 1' 49.73" E48° 9' 1.90" N
NE-026706Төвгөр114° 1' 54.23" E48° 3' 54.91" N
NE-026706Төвгөр114° 13' 27.25" E48° 5' 15.16" N
NE-026706Төвгөр114° 13' 27.25" E48° 3' 20.91" N
NE-026706Төвгөр114° 17' 40.40" E48° 3' 20.91" N
NE-026706Төвгөр114° 17' 40.40" E48° 2' 42.69" N
NE-026706Төвгөр114° 12' 40.53" E48° 2' 39.54" N
NE-026706Төвгөр114° 10' 18.61" E48° 2' 46.86" N
NE-026706Төвгөр114° 6' 20.00" E48° 2' 17.79" N
NE-026706Төвгөр114° 6' 20.00" E48° 2' 20.00" N
NE-026706Төвгөр114° 6' 18.22" E48° 2' 20.00" N
NE-026706Төвгөр114° 6' 18.22" E48° 2' 20.13" N
NE-026706Төвгөр113° 55' 2.80" E48° 2' 20.12" N
NE-026706Төвгөр113° 56' 14.23" E48° 3' 24.49" N
NE-026706Төвгөр113° 59' 43.57" E48° 3' 8.01" N
NE-026709Өндөр улаан овоо104° 47' 0.00" E48° 37' 30.00" N
NE-026709Өндөр улаан овоо104° 53' 10.00" E48° 37' 30.00" N
NE-026709Өндөр улаан овоо104° 53' 10.00" E48° 34' 40.00" N
NE-026709Өндөр улаан овоо104° 47' 0.00" E48° 34' 40.00" N
NE-026709Өндөр улаан овоо104° 47' 0.00" E48° 37' 30.00" N