2015.10.27-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026725Манлай107° 10' 1.49" E43° 40' 1.44" N
NE-026725Манлай107° 2' 1.51" E43° 40' 1.44" N
NE-026725Манлай107° 2' 1.51" E43° 45' 31.44" N
NE-026725Манлай107° 10' 1.49" E43° 45' 31.44" N
NE-026725Манлай107° 10' 1.49" E43° 40' 1.44" N
NE-026734Хар овоо104° 27' 4.22" E42° 40' 1.27" N
NE-026734Хар овоо104° 34' 20.82" E42° 40' 1.27" N
NE-026734Хар овоо104° 34' 20.82" E42° 34' 30.20" N
NE-026734Хар овоо104° 27' 4.22" E42° 34' 30.20" N
NE-026734Хар овоо104° 27' 4.22" E42° 40' 1.27" N
NE-026738Дугших105° 9' 0.00" E44° 26' 20.00" N
NE-026738Дугших105° 16' 38.26" E44° 26' 20.00" N
NE-026738Дугших105° 16' 38.26" E44° 23' 51.47" N
NE-026738Дугших105° 9' 0.00" E44° 23' 51.47" N
NE-026738Дугших105° 9' 0.00" E44° 26' 20.00" N
NE-026728Хонгор морьт110° 37' 22.00" E44° 38' 0.00" N
NE-026728Хонгор морьт110° 37' 22.00" E44° 40' 0.00" N
NE-026728Хонгор морьт110° 41' 0.00" E44° 40' 0.00" N
NE-026728Хонгор морьт110° 41' 0.00" E44° 38' 0.00" N
NE-026728Хонгор морьт110° 37' 22.00" E44° 38' 0.00" N
NE-026730Бум110° 12' 1.78" E47° 37' 59.74" N
NE-026730Бум110° 15' 20.29" E47° 37' 59.74" N
NE-026730Бум110° 15' 20.29" E47° 35' 29.03" N
NE-026730Бум110° 7' 5.65" E47° 35' 29.03" N
NE-026730Бум110° 7' 5.65" E47° 39' 41.43" N
NE-026730Бум110° 9' 29.28" E47° 41' 31.77" N
NE-026730Бум110° 9' 36.53" E47° 41' 31.77" N
NE-026730Бум110° 9' 36.53" E47° 41' 1.77" N
NE-026730Бум110° 9' 36.77" E47° 41' 1.77" N
NE-026730Бум110° 9' 36.77" E47° 41' 1.75" N
NE-026730Бум110° 12' 1.78" E47° 41' 1.75" N
NE-026730Бум110° 12' 1.78" E47° 37' 59.74" N
NE-026737Бэрх113° 46' 20.00" E49° 0' 0.00" N
NE-026737Бэрх113° 49' 0.00" E49° 0' 0.00" N
NE-026737Бэрх113° 49' 0.00" E48° 57' 2.06" N
NE-026737Бэрх113° 46' 20.00" E48° 57' 2.06" N
NE-026737Бэрх113° 46' 20.00" E49° 0' 0.00" N
NE-026713Янт109° 20' 30.00" E44° 49' 0.00" N
NE-026713Янт109° 24' 50.00" E44° 49' 0.00" N
NE-026713Янт109° 24' 50.00" E44° 46' 0.00" N
NE-026713Янт109° 20' 30.00" E44° 46' 0.00" N
NE-026713Янт109° 20' 30.00" E44° 49' 0.00" N
NE-026714Баян113° 7' 53.51" E48° 50' 45.00" N
NE-026714Баян113° 14' 32.05" E48° 50' 45.00" N
NE-026714Баян113° 14' 32.05" E48° 49' 35.45" N
NE-026714Баян113° 7' 53.51" E48° 50' 4.02" N
NE-026714Баян113° 7' 53.51" E48° 50' 45.00" N
NE-026722Сааль толгой107° 28' 1.35" E47° 17' 18.00" N
NE-026722Сааль толгой107° 24' 22.42" E47° 17' 18.00" N
NE-026722Сааль толгой107° 24' 22.42" E47° 18' 21.72" N
NE-026722Сааль толгой107° 24' 46.41" E47° 18' 21.72" N
NE-026722Сааль толгой107° 24' 46.41" E47° 18' 30.24" N
NE-026722Сааль толгой107° 25' 3.86" E47° 18' 7.04" N
NE-026722Сааль толгой107° 26' 1.34" E47° 18' 18.91" N
NE-026722Сааль толгой107° 26' 1.34" E47° 18' 1.72" N
NE-026722Сааль толгой107° 27' 1.41" E47° 18' 1.72" N
NE-026722Сааль толгой107° 27' 1.41" E47° 18' 31.21" N
NE-026722Сааль толгой107° 28' 1.35" E47° 18' 43.48" N
NE-026722Сааль толгой107° 28' 1.35" E47° 17' 18.00" N
NE-026723Гурван овоо111° 0' 1.46" E45° 54' 59.01" N
NE-026723Гурван овоо111° 1' 12.32" E45° 56' 13.24" N
NE-026723Гурван овоо111° 0' 23.90" E45° 57' 20.36" N
NE-026723Гурван овоо111° 1' 21.96" E45° 58' 41.64" N
NE-026723Гурван овоо110° 59' 54.15" E45° 58' 33.66" N
NE-026723Гурван овоо111° 1' 33.80" E46° 0' 17.95" N
NE-026723Гурван овоо111° 4' 35.43" E46° 0' 10.28" N
NE-026723Гурван овоо111° 4' 31.97" E46° 0' 1.64" N
NE-026723Гурван овоо111° 5' 3.59" E46° 0' 1.64" N
NE-026723Гурван овоо111° 6' 29.28" E45° 58' 2.62" N
NE-026723Гурван овоо111° 9' 53.42" E45° 57' 53.87" N
NE-026723Гурван овоо111° 11' 46.53" E45° 59' 51.83" N
NE-026723Гурван овоо111° 10' 15.87" E46° 1' 57.97" N
NE-026723Гурван овоо111° 12' 1.99" E46° 3' 1.64" N
NE-026723Гурван овоо111° 11' 43.55" E46° 3' 30.41" N
NE-026723Гурван овоо111° 12' 8.66" E46° 3' 56.57" N
NE-026723Гурван овоо111° 14' 59.59" E46° 3' 49.14" N
NE-026723Гурван овоо111° 14' 59.59" E45° 54' 59.01" N
NE-026723Гурван овоо111° 0' 1.46" E45° 54' 59.01" N
NE-026729Алтанширээ110° 44' 41.92" E45° 37' 21.63" N
NE-026729Алтанширээ110° 44' 41.92" E45° 40' 1.66" N
NE-026729Алтанширээ110° 44' 31.94" E45° 40' 1.66" N
NE-026729Алтанширээ110° 44' 31.94" E45° 44' 31.62" N
NE-026729Алтанширээ110° 44' 41.94" E45° 44' 31.62" N
NE-026729Алтанширээ110° 44' 41.94" E45° 44' 37.62" N
NE-026729Алтанширээ110° 47' 48.92" E45° 44' 37.62" N
NE-026729Алтанширээ110° 47' 48.92" E45° 44' 8.15" N
NE-026729Алтанширээ110° 47' 21.93" E45° 44' 21.63" N
NE-026729Алтанширээ110° 45' 41.90" E45° 42' 41.63" N
NE-026729Алтанширээ110° 46' 51.95" E45° 42' 11.56" N
NE-026729Алтанширээ110° 47' 48.92" E45° 43' 14.93" N
NE-026729Алтанширээ110° 47' 48.92" E45° 39' 59.98" N
NE-026729Алтанширээ110° 52' 1.59" E45° 39' 59.98" N
NE-026729Алтанширээ110° 52' 1.59" E45° 39' 59.34" N
NE-026729Алтанширээ110° 51' 21.04" E45° 39' 41.64" N
NE-026729Алтанширээ110° 47' 11.92" E45° 39' 41.63" N
NE-026729Алтанширээ110° 47' 11.92" E45° 37' 21.63" N
NE-026729Алтанширээ110° 44' 41.92" E45° 37' 21.63" N
NE-026733Хошуу109° 50' 1.57" E43° 49' 49.87" N
NE-026733Хошуу109° 50' 1.57" E43° 53' 31.51" N
NE-026733Хошуу109° 55' 21.50" E43° 53' 31.51" N
NE-026733Хошуу109° 55' 21.50" E43° 49' 49.87" N
NE-026733Хошуу109° 50' 1.57" E43° 49' 49.87" N
NE-026736Бор өндөр104° 15' 43.00" E46° 21' 35.00" N
NE-026736Бор өндөр104° 30' 0.00" E46° 21' 35.00" N
NE-026736Бор өндөр104° 30' 0.00" E46° 20' 0.10" N
NE-026736Бор өндөр104° 15' 43.00" E46° 20' 0.10" N
NE-026736Бор өндөр104° 15' 43.00" E46° 21' 35.00" N
NE-026715Хэт110° 12' 48.00" E46° 10' 11.00" N
NE-026715Хэт110° 18' 0.00" E46° 10' 11.00" N
NE-026715Хэт110° 18' 0.00" E46° 3' 24.00" N
NE-026715Хэт110° 12' 48.00" E46° 3' 24.00" N
NE-026715Хэт110° 12' 48.00" E46° 10' 11.00" N
NE-026718Хүрэн107° 2' 1.50" E43° 40' 1.44" N
NE-026718Хүрэн107° 2' 1.50" E43° 45' 31.44" N
NE-026718Хүрэн107° 10' 1.51" E43° 45' 31.44" N
NE-026718Хүрэн107° 10' 1.49" E43° 40' 1.44" N
NE-026718Хүрэн107° 2' 1.50" E43° 40' 1.44" N
NE-026721Өлзийт106° 1' 44.90" E45° 11' 1.32" N
NE-026721Өлзийт106° 1' 44.90" E45° 11' 40.00" N
NE-026721Өлзийт106° 2' 33.70" E45° 11' 40.00" N
NE-026721Өлзийт106° 2' 33.70" E45° 11' 30.00" N
NE-026721Өлзийт106° 2' 10.58" E45° 11' 30.00" N
NE-026721Өлзийт106° 2' 10.58" E45° 11' 26.80" N
NE-026721Өлзийт106° 2' 33.70" E45° 11' 26.80" N
NE-026721Өлзийт106° 2' 33.70" E45° 11' 24.02" N
NE-026721Өлзийт106° 1' 59.26" E45° 11' 22.16" N
NE-026721Өлзийт106° 1' 47.26" E45° 11' 1.32" N
NE-026721Өлзийт106° 1' 44.90" E45° 11' 1.32" N
NE-026724Сайхан109° 26' 43.00" E44° 50' 0.00" N
NE-026724Сайхан109° 26' 43.00" E44° 56' 0.00" N
NE-026724Сайхан109° 30' 0.00" E44° 56' 0.00" N
NE-026724Сайхан109° 30' 0.00" E44° 50' 0.00" N
NE-026724Сайхан109° 26' 43.00" E44° 50' 0.00" N
NE-026735Чулуут109° 22' 11.57" E44° 30' 56.81" N
NE-026735Чулуут109° 17' 11.58" E44° 30' 56.81" N
NE-026735Чулуут109° 17' 11.58" E44° 33' 31.56" N
NE-026735Чулуут109° 22' 11.57" E44° 33' 31.56" N
NE-026735Чулуут109° 22' 11.57" E44° 30' 56.81" N
NE-026740Алаг овоо109° 45' 1.82" E43° 51' 24.30" N
NE-026740Алаг овоо109° 57' 14.96" E43° 51' 24.30" N
NE-026740Алаг овоо109° 57' 14.96" E43° 50' 12.09" N
NE-026740Алаг овоо109° 55' 49.46" E43° 50' 15.12" N
NE-026740Алаг овоо109° 54' 1.92" E43° 48' 16.89" N
NE-026740Алаг овоо109° 54' 30.67" E43° 47' 37.13" N
NE-026740Алаг овоо109° 45' 1.82" E43° 47' 37.13" N
NE-026740Алаг овоо109° 45' 1.82" E43° 51' 24.30" N
NE-026726Өнө96° 3' 10.00" E45° 12' 51.00" N
NE-026726Өнө96° 9' 56.00" E45° 12' 51.00" N
NE-026726Өнө96° 9' 56.00" E45° 9' 20.00" N
NE-026726Өнө96° 3' 10.00" E45° 9' 20.00" N
NE-026726Өнө96° 3' 10.00" E45° 12' 51.00" N
NE-026727Холбоо107° 49' 25.00" E47° 18' 42.90" N
NE-026727Холбоо107° 51' 1.42" E47° 18' 42.90" N
NE-026727Холбоо107° 51' 1.42" E47° 18' 31.71" N
NE-026727Холбоо107° 49' 57.43" E47° 16' 31.73" N
NE-026727Холбоо107° 49' 25.00" E47° 16' 31.73" N
NE-026727Холбоо107° 49' 25.00" E47° 18' 42.90" N
NE-026741Баян111° 31' 36.99" E48° 8' 19.81" N
NE-026741Баян111° 31' 36.99" E48° 6' 21.84" N
NE-026741Баян111° 29' 1.87" E48° 6' 21.84" N
NE-026741Баян111° 29' 1.87" E48° 8' 19.81" N
NE-026741Баян111° 31' 36.99" E48° 8' 19.81" N
NE-026716Дэл овоот111° 10' 12.80" E43° 57' 8.00" N
NE-026716Дэл овоот111° 17' 45.00" E43° 57' 8.00" N
NE-026716Дэл овоот111° 17' 45.00" E43° 57' 5.53" N
NE-026716Дэл овоот111° 13' 10.45" E43° 55' 43.00" N
NE-026716Дэл овоот111° 10' 12.80" E43° 57' 5.54" N
NE-026716Дэл овоот111° 10' 12.80" E43° 57' 8.00" N
NE-026719Дөрөвт107° 40' 19.44" E47° 19' 26.72" N
NE-026719Дөрөвт107° 42' 1.48" E47° 19' 26.72" N
NE-026719Дөрөвт107° 42' 1.48" E47° 18' 27.73" N
NE-026719Дөрөвт107° 40' 19.44" E47° 18' 27.73" N
NE-026719Дөрөвт107° 40' 19.44" E47° 19' 26.72" N
NE-026720Оюу109° 57' 1.80" E43° 54' 34.03" N
NE-026720Оюу109° 59' 12.90" E43° 54' 34.03" N
NE-026720Оюу109° 59' 12.90" E43° 50' 14.26" N
NE-026720Оюу109° 57' 1.80" E43° 50' 14.26" N
NE-026720Оюу109° 57' 1.80" E43° 54' 34.03" N
NE-026739Зотгол110° 11' 26.45" E47° 43' 1.78" N
NE-026739Зотгол110° 12' 54.22" E47° 44' 9.20" N
NE-026739Зотгол110° 15' 33.53" E47° 44' 46.19" N
NE-026739Зотгол110° 15' 5.57" E47° 44' 18.14" N
NE-026739Зотгол110° 15' 5.57" E47° 42' 52.00" N
NE-026739Зотгол110° 12' 1.78" E47° 42' 52.00" N
NE-026739Зотгол110° 12' 1.78" E47° 43' 1.76" N
NE-026739Зотгол110° 12' 1.52" E47° 43' 1.76" N
NE-026739Зотгол110° 12' 1.52" E47° 43' 1.78" N
NE-026739Зотгол110° 11' 26.45" E47° 43' 1.78" N
NE-026731Их баян104° 51' 0.00" E45° 19' 0.00" N
NE-026731Их баян104° 59' 59.00" E45° 19' 0.00" N
NE-026731Их баян104° 59' 59.00" E45° 13' 20.00" N
NE-026731Их баян104° 51' 0.00" E45° 13' 20.00" N
NE-026731Их баян104° 51' 0.00" E45° 19' 0.00" N
NE-026717Оорцог106° 41' 0.00" E45° 4' 1.55" N
NE-026717Оорцог106° 50' 39.70" E45° 4' 1.55" N
NE-026717Оорцог106° 50' 39.70" E44° 54' 38.10" N
NE-026717Оорцог106° 41' 0.00" E44° 54' 38.10" N
NE-026717Оорцог106° 41' 0.00" E45° 4' 1.55" N
NE-026732Хэц110° 50' 52.08" E44° 17' 5.50" N
NE-026732Хэц110° 50' 52.08" E44° 21' 56.80" N
NE-026732Хэц111° 0' 0.00" E44° 21' 56.80" N
NE-026732Хэц111° 0' 0.00" E44° 17' 5.50" N
NE-026732Хэц110° 56' 5.23" E44° 17' 5.50" N
NE-026732Хэц110° 54' 5.77" E44° 18' 6.97" N
NE-026732Хэц110° 51' 41.10" E44° 17' 23.85" N
NE-026732Хэц110° 50' 52.08" E44° 17' 5.50" N