2015.11.25-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-027119Цагаан толгой110° 47' 20.52" E44° 47' 20.41" N
NE-027119Цагаан толгой110° 41' 40.85" E44° 45' 31.24" N
NE-027119Цагаан толгой110° 41' 33.56" E44° 45' 39.33" N
NE-027119Цагаан толгой110° 41' 31.97" E44° 45' 40.88" N
NE-027119Цагаан толгой110° 41' 31.97" E44° 49' 15.13" N
NE-027119Цагаан толгой110° 43' 52.94" E44° 49' 15.13" N
NE-027119Цагаан толгой110° 43' 39.18" E44° 49' 1.37" N
NE-027119Цагаан толгой110° 42' 54.05" E44° 48' 39.09" N
NE-027119Цагаан толгой110° 42' 39.19" E44° 48' 16.23" N
NE-027119Цагаан толгой110° 42' 42.05" E44° 48' 9.37" N
NE-027119Цагаан толгой110° 42' 46.62" E44° 47' 44.23" N
NE-027119Цагаан толгой110° 43' 18.61" E44° 47' 32.24" N
NE-027119Цагаан толгой110° 44' 8.89" E44° 47' 24.81" N
NE-027119Цагаан толгой110° 45' 0.37" E44° 47' 41.07" N
NE-027119Цагаан толгой110° 45' 11.39" E44° 47' 25.69" N
NE-027119Цагаан толгой110° 47' 20.52" E44° 47' 20.41" N
NE-027130Бумт108° 30' 0.00" E47° 12' 42.03" N
NE-027130Бумт108° 30' 0.00" E47° 5' 34.59" N
NE-027130Бумт108° 21' 55.83" E47° 5' 34.59" N
NE-027130Бумт108° 21' 31.52" E47° 8' 31.72" N
NE-027130Бумт108° 21' 1.53" E47° 8' 22.90" N
NE-027130Бумт108° 21' 1.53" E47° 9' 1.73" N
NE-027130Бумт108° 23' 1.52" E47° 9' 1.73" N
NE-027130Бумт108° 23' 1.52" E47° 10' 1.73" N
NE-027130Бумт108° 24' 11.52" E47° 10' 1.73" N
NE-027130Бумт108° 24' 11.53" E47° 12' 42.03" N
NE-027130Бумт108° 30' 0.00" E47° 12' 42.03" N
NE-027123Баян112° 52' 53.54" E49° 16' 15.99" N
NE-027123Баян112° 52' 53.54" E49° 18' 46.00" N
NE-027123Баян113° 1' 55.34" E49° 18' 46.00" N
NE-027123Баян113° 1' 55.34" E49° 16' 15.99" N
NE-027123Баян112° 52' 53.54" E49° 16' 15.99" N
NE-027126Дэлгэрийн тал108° 1' 0.00" E46° 48' 0.00" N
NE-027126Дэлгэрийн тал108° 1' 0.00" E46° 48' 58.00" N
NE-027126Дэлгэрийн тал108° 9' 0.00" E46° 48' 58.00" N
NE-027126Дэлгэрийн тал108° 9' 0.00" E46° 48' 0.00" N
NE-027126Дэлгэрийн тал108° 1' 0.00" E46° 48' 0.00" N
NE-027124Хойд чулуу111° 6' 42.00" E48° 8' 28.00" N
NE-027124Хойд чулуу111° 11' 10.00" E48° 8' 28.00" N
NE-027124Хойд чулуу111° 11' 10.00" E48° 6' 12.50" N
NE-027124Хойд чулуу111° 6' 42.00" E48° 6' 12.50" N
NE-027124Хойд чулуу111° 6' 42.00" E48° 8' 28.00" N
NE-027125Элс118° 52' 36.00" E47° 24' 38.00" N
NE-027125Элс118° 55' 2.96" E47° 24' 38.00" N
NE-027125Элс118° 55' 2.96" E47° 23' 2.13" N
NE-027125Элс118° 59' 58.12" E47° 23' 2.23" N
NE-027125Элс119° 0' 16.75" E47° 20' 0.00" N
NE-027125Элс118° 52' 36.00" E47° 20' 0.00" N
NE-027125Элс118° 52' 36.00" E47° 24' 38.00" N
NE-027128Шар уул95° 6' 23.08" E49° 40' 1.80" N
NE-027128Шар уул95° 0' 58.90" E49° 40' 1.80" N
NE-027128Шар уул95° 0' 58.90" E49° 41' 30.60" N
NE-027128Шар уул94° 54' 54.91" E49° 41' 30.60" N
NE-027128Шар уул94° 54' 54.91" E49° 46' 43.99" N
NE-027128Шар уул95° 6' 23.08" E49° 46' 43.99" N
NE-027128Шар уул95° 6' 23.08" E49° 40' 1.80" N
NE-027132Сүүж105° 48' 32.76" E43° 0' 0.00" N
NE-027132Сүүж105° 51' 22.32" E43° 0' 0.00" N
NE-027132Сүүж105° 51' 22.32" E42° 56' 11.00" N
NE-027132Сүүж105° 50' 7.00" E42° 56' 11.00" N
NE-027132Сүүж105° 50' 7.00" E42° 57' 8.00" N
NE-027132Сүүж105° 48' 32.76" E42° 57' 8.00" N
NE-027132Сүүж105° 48' 32.76" E43° 0' 0.00" N
NE-027127Хөөт108° 57' 1.63" E46° 5' 11.82" N
NE-027127Хөөт108° 58' 21.50" E46° 5' 11.82" N
NE-027127Хөөт108° 58' 21.50" E46° 4' 31.67" N
NE-027127Хөөт108° 57' 1.63" E46° 4' 31.67" N
NE-027127Хөөт108° 57' 1.63" E46° 5' 11.82" N
NE-027133Бараат112° 58' 46.85" E49° 25' 16.02" N
NE-027133Бараат112° 59' 53.82" E49° 25' 16.02" N
NE-027133Бараат112° 59' 53.82" E49° 23' 33.84" N
NE-027133Бараат112° 58' 20.65" E49° 22' 10.34" N
NE-027133Бараат112° 55' 49.84" E49° 22' 10.34" N
NE-027133Бараат112° 58' 46.85" E49° 25' 16.02" N
NE-027118Хөндлөн107° 0' 1.52" E43° 20' 0.00" N
NE-027118Хөндлөн107° 7' 44.32" E43° 20' 0.00" N
NE-027118Хөндлөн107° 1' 34.56" E43° 14' 54.80" N
NE-027118Хөндлөн107° 0' 1.52" E43° 14' 26.87" N
NE-027118Хөндлөн107° 0' 1.52" E43° 20' 0.00" N
NE-027129Цагаан106° 54' 7.48" E47° 4' 30.38" N
NE-027129Цагаан106° 54' 58.85" E47° 4' 38.52" N
NE-027129Цагаан106° 56' 45.55" E47° 4' 38.52" N
NE-027129Цагаан106° 56' 45.58" E47° 4' 21.74" N
NE-027129Цагаан106° 54' 7.48" E47° 4' 21.73" N
NE-027129Цагаан106° 54' 7.48" E47° 4' 30.38" N
NE-027120Цайдам106° 6' 14.73" E49° 14' 43.10" N
NE-027120Цайдам106° 8' 20.00" E49° 14' 43.10" N
NE-027120Цайдам106° 8' 20.00" E49° 11' 41.44" N
NE-027120Цайдам106° 7' 44.72" E49° 11' 45.40" N
NE-027120Цайдам106° 8' 11.19" E49° 12' 12.92" N
NE-027120Цайдам106° 7' 31.18" E49° 12' 33.91" N
NE-027120Цайдам106° 7' 0.03" E49° 11' 50.44" N
NE-027120Цайдам106° 2' 50.95" E49° 12' 18.52" N
NE-027120Цайдам106° 3' 1.19" E49° 12' 27.91" N
NE-027120Цайдам106° 2' 57.10" E49° 12' 31.77" N
NE-027120Цайдам106° 3' 41.11" E49° 13' 1.00" N
NE-027120Цайдам106° 4' 15.97" E49° 13' 1.00" N
NE-027120Цайдам106° 4' 15.97" E49° 13' 24.14" N
NE-027120Цайдам106° 6' 14.73" E49° 14' 43.10" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 19' 59.97" E47° 15' 53.27" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 22' 13.06" E47° 15' 53.27" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 23' 5.64" E47° 15' 24.28" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 23' 30.74" E47° 14' 57.56" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 23' 38.90" E47° 14' 48.06" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 24' 3.73" E47° 14' 14.17" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 24' 24.04" E47° 13' 26.39" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 24' 41.41" E47° 13' 4.83" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 25' 11.48" E47° 12' 27.12" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 25' 40.31" E47° 11' 34.66" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 26' 7.16" E47° 10' 49.23" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 26' 47.85" E47° 10' 1.52" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 27' 15.07" E47° 9' 24.02" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 26' 28.70" E47° 9' 25.83" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 24' 34.67" E47° 7' 27.15" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 22' 36.19" E47° 7' 31.69" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 22' 34.77" E47° 7' 39.08" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 22' 32.29" E47° 7' 56.01" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 21' 57.50" E47° 8' 14.46" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 21' 57.50" E47° 10' 49.23" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 19' 59.97" E47° 10' 49.23" N
NE-027121Дөрвөлжин109° 19' 59.97" E47° 15' 53.27" N
NE-027131Модот-3109° 5' 31.73" E45° 40' 1.62" N
NE-027131Модот-3109° 1' 0.00" E45° 40' 1.62" N
NE-027131Модот-3109° 1' 0.00" E45° 40' 6.43" N
NE-027131Модот-3109° 2' 54.74" E45° 40' 7.17" N
NE-027131Модот-3109° 2' 48.88" E45° 41' 53.68" N
NE-027131Модот-3109° 1' 0.00" E45° 41' 54.04" N
NE-027131Модот-3109° 1' 0.00" E45° 44' 1.62" N
NE-027131Модот-3109° 4' 31.74" E45° 44' 1.62" N
NE-027131Модот-3109° 4' 31.74" E45° 42' 1.63" N
NE-027131Модот-3109° 5' 31.73" E45° 42' 1.63" N
NE-027131Модот-3109° 5' 31.73" E45° 40' 1.62" N
NE-027122Балт108° 18' 21.60" E45° 34' 31.63" N
NE-027122Балт108° 20' 18.76" E45° 36' 28.88" N
NE-027122Балт108° 21' 32.34" E45° 34' 52.98" N
NE-027122Балт108° 24' 55.61" E45° 34' 48.16" N
NE-027122Балт108° 25' 8.26" E45° 34' 31.63" N
NE-027122Балт108° 18' 21.60" E45° 34' 31.63" N