2015.12.01-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-027175Дунд цэрд109° 30' 1.74" E43° 30' 0.00" N
NE-027175Дунд цэрд109° 32' 0.00" E43° 30' 0.00" N
NE-027175Дунд цэрд109° 32' 0.00" E43° 32' 20.00" N
NE-027175Дунд цэрд109° 33' 30.00" E43° 32' 20.00" N
NE-027175Дунд цэрд109° 33' 30.00" E43° 30' 0.00" N
NE-027175Дунд цэрд109° 36' 30.00" E43° 30' 0.00" N
NE-027175Дунд цэрд109° 36' 30.00" E43° 32' 20.00" N
NE-027175Дунд цэрд109° 39' 0.00" E43° 32' 20.00" N
NE-027175Дунд цэрд109° 39' 0.00" E43° 28' 30.00" N
NE-027175Дунд цэрд109° 30' 1.74" E43° 28' 30.00" N
NE-027175Дунд цэрд109° 30' 1.74" E43° 30' 0.00" N
NE-027177Шанд110° 7' 1.89" E45° 1' 36.58" N
NE-027177Шанд110° 12' 40.00" E45° 1' 36.58" N
NE-027177Шанд110° 12' 40.00" E44° 58' 50.00" N
NE-027177Шанд110° 14' 49.84" E44° 58' 50.00" N
NE-027177Шанд110° 14' 49.84" E44° 55' 1.09" N
NE-027177Шанд110° 11' 20.90" E44° 55' 1.09" N
NE-027177Шанд110° 11' 20.90" E44° 55' 57.56" N
NE-027177Шанд110° 7' 1.89" E44° 55' 57.56" N
NE-027177Шанд110° 7' 1.89" E45° 1' 36.58" N
NE-027180Сүмбэт105° 52' 50.16" E48° 46' 19.35" N
NE-027180Сүмбэт105° 54' 56.09" E48° 46' 19.35" N
NE-027180Сүмбэт105° 54' 56.09" E48° 45' 1.83" N
NE-027180Сүмбэт105° 52' 33.12" E48° 45' 1.83" N
NE-027180Сүмбэт105° 52' 33.12" E48° 45' 50.83" N
NE-027180Сүмбэт105° 52' 50.16" E48° 46' 19.35" N
NE-027188Нарийн харгант106° 3' 17.22" E49° 22' 0.00" N
NE-027188Нарийн харгант106° 9' 0.17" E49° 22' 0.00" N
NE-027188Нарийн харгант106° 9' 0.17" E49° 19' 30.00" N
NE-027188Нарийн харгант106° 3' 53.60" E49° 19' 30.00" N
NE-027188Нарийн харгант106° 3' 17.22" E49° 19' 41.92" N
NE-027188Нарийн харгант106° 3' 17.22" E49° 22' 0.00" N
NE-027194Цахиурт108° 52' 7.00" E44° 51' 43.00" N
NE-027194Цахиурт108° 54' 30.00" E44° 51' 43.00" N
NE-027194Цахиурт108° 54' 30.00" E44° 51' 11.55" N
NE-027194Цахиурт108° 53' 21.68" E44° 51' 11.55" N
NE-027194Цахиурт108° 53' 21.68" E44° 51' 16.55" N
NE-027194Цахиурт108° 52' 41.68" E44° 51' 16.55" N
NE-027194Цахиурт108° 52' 41.68" E44° 51' 11.55" N
NE-027194Цахиурт108° 52' 31.68" E44° 51' 11.55" N
NE-027194Цахиурт108° 52' 31.68" E44° 50' 48.00" N
NE-027194Цахиурт108° 52' 7.00" E44° 50' 48.00" N
NE-027194Цахиурт108° 52' 7.00" E44° 51' 43.00" N
NE-027197Адуун чулуун110° 50' 19.12" E47° 26' 30.96" N
NE-027197Адуун чулуун110° 50' 19.12" E47° 28' 55.69" N
NE-027197Адуун чулуун110° 50' 32.33" E47° 29' 17.03" N
NE-027197Адуун чулуун110° 50' 33.95" E47° 29' 31.63" N
NE-027197Адуун чулуун110° 50' 18.35" E47° 30' 1.79" N
NE-027197Адуун чулуун110° 50' 15.81" E47° 30' 27.61" N
NE-027197Адуун чулуун110° 49' 49.63" E47° 31' 0.15" N
NE-027197Адуун чулуун110° 49' 51.66" E47° 31' 18.40" N
NE-027197Адуун чулуун110° 49' 34.69" E47° 31' 37.00" N
NE-027197Адуун чулуун110° 51' 19.77" E47° 31' 37.00" N
NE-027197Адуун чулуун110° 52' 30.58" E47° 30' 23.77" N
NE-027197Адуун чулуун110° 50' 51.81" E47° 30' 23.77" N
NE-027197Адуун чулуун110° 50' 51.91" E47° 28' 31.71" N
NE-027197Адуун чулуун110° 54' 14.01" E47° 28' 31.71" N
NE-027197Адуун чулуун110° 53' 10.45" E47° 27' 11.27" N
NE-027197Адуун чулуун110° 52' 21.12" E47° 26' 30.96" N
NE-027197Адуун чулуун110° 50' 19.12" E47° 26' 30.96" N
NE-027174Суперпойнт107° 38' 34.41" E47° 16' 11.72" N
NE-027174Суперпойнт107° 38' 38.41" E47° 15' 16.73" N
NE-027174Суперпойнт107° 38' 43.41" E47° 15' 17.72" N
NE-027174Суперпойнт107° 38' 40.20" E47° 16' 0.99" N
NE-027174Суперпойнт107° 39' 1.41" E47° 16' 0.99" N
NE-027174Суперпойнт107° 39' 1.41" E47° 15' 1.73" N
NE-027174Суперпойнт107° 38' 30.00" E47° 15' 1.73" N
NE-027174Суперпойнт107° 38' 30.00" E47° 16' 58.00" N
NE-027174Суперпойнт107° 38' 40.27" E47° 16' 58.00" N
NE-027174Суперпойнт107° 38' 36.41" E47° 16' 47.72" N
NE-027174Суперпойнт107° 38' 34.41" E47° 16' 11.72" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 26' 43.12" E49° 25' 13.10" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 26' 43.11" E49° 24' 55.11" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 26' 13.10" E49° 24' 52.92" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 26' 13.10" E49° 25' 7.36" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 26' 11.71" E49° 25' 7.36" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 26' 11.71" E49° 25' 7.46" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 24' 23.41" E49° 25' 7.45" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 24' 45.23" E49° 25' 52.30" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 26' 18.77" E49° 25' 52.30" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 26' 18.65" E49° 25' 49.88" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 26' 26.10" E49° 25' 49.71" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 26' 25.52" E49° 25' 38.40" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 26' 32.47" E49° 25' 38.25" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 26' 31.92" E49° 25' 27.25" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 26' 43.82" E49° 25' 27.00" N
NE-027185Цагаан чулуут113° 26' 43.12" E49° 25' 13.10" N
NE-027192Хараат110° 14' 16.00" E46° 27' 46.64" N
NE-027192Хараат110° 18' 40.00" E46° 27' 46.64" N
NE-027192Хараат110° 18' 40.00" E46° 25' 15.68" N
NE-027192Хараат110° 14' 16.00" E46° 25' 15.68" N
NE-027192Хараат110° 14' 16.00" E46° 27' 46.64" N
NE-027181Төгрөг110° 37' 42.15" E44° 31' 59.94" N
NE-027181Төгрөг110° 42' 19.00" E44° 31' 59.94" N
NE-027181Төгрөг110° 42' 19.00" E44° 29' 12.69" N
NE-027181Төгрөг110° 42' 1.09" E44° 29' 12.69" N
NE-027181Төгрөг110° 38' 41.20" E44° 29' 20.74" N
NE-027181Төгрөг110° 37' 11.06" E44° 31' 26.59" N
NE-027181Төгрөг110° 37' 42.15" E44° 31' 59.94" N
NE-027182Горзон-194° 3' 52.00" E46° 5' 29.00" N
NE-027182Горзон-194° 4' 59.74" E46° 5' 29.00" N
NE-027182Горзон-194° 4' 59.74" E46° 1' 33.59" N
NE-027182Горзон-194° 3' 53.88" E46° 1' 33.59" N
NE-027182Горзон-194° 3' 53.88" E46° 1' 20.38" N
NE-027182Горзон-194° 4' 59.74" E46° 1' 20.38" N
NE-027182Горзон-194° 4' 59.74" E45° 55' 25.76" N
NE-027182Горзон-194° 2' 2.63" E45° 55' 25.76" N
NE-027182Горзон-194° 2' 0.29" E45° 55' 32.49" N
NE-027182Горзон-194° 1' 38.18" E45° 55' 59.50" N
NE-027182Горзон-194° 1' 35.04" E45° 55' 59.97" N
NE-027182Горзон-194° 1' 21.86" E45° 58' 0.24" N
NE-027182Горзон-194° 1' 21.86" E45° 58' 19.12" N
NE-027182Горзон-194° 1' 16.47" E45° 58' 19.12" N
NE-027182Горзон-194° 0' 15.00" E45° 58' 53.46" N
NE-027182Горзон-194° 0' 15.00" E45° 59' 3.00" N
NE-027182Горзон-194° 3' 52.00" E45° 59' 3.00" N
NE-027182Горзон-194° 3' 52.00" E46° 5' 29.00" N
NE-027191Цэнгэг111° 2' 25.80" E47° 47' 50.86" N
NE-027191Цэнгэг111° 4' 37.19" E47° 47' 50.86" N
NE-027191Цэнгэг111° 5' 1.50" E47° 47' 34.87" N
NE-027191Цэнгэг111° 5' 1.50" E47° 45' 50.86" N
NE-027191Цэнгэг111° 2' 25.80" E47° 45' 50.86" N
NE-027191Цэнгэг111° 2' 25.80" E47° 47' 50.86" N
NE-027193Гашуун булаг108° 15' 1.61" E45° 45' 7.61" N
NE-027193Гашуун булаг108° 15' 1.61" E45° 45' 33.61" N
NE-027193Гашуун булаг108° 15' 36.53" E45° 45' 33.61" N
NE-027193Гашуун булаг108° 15' 36.53" E45° 45' 7.61" N
NE-027193Гашуун булаг108° 15' 1.61" E45° 45' 7.61" N
NE-027179Модот109° 11' 1.71" E45° 40' 1.62" N
NE-027179Модот109° 20' 1.57" E45° 40' 1.62" N
NE-027179Модот109° 20' 1.57" E45° 37' 1.62" N
NE-027179Модот109° 11' 1.71" E45° 37' 1.62" N
NE-027179Модот109° 11' 1.71" E45° 40' 1.62" N
NE-027183Өвөр шанд106° 2' 51.24" E49° 24' 57.91" N
NE-027183Өвөр шанд106° 3' 47.32" E49° 24' 57.91" N
NE-027183Өвөр шанд106° 3' 47.32" E49° 24' 21.99" N
NE-027183Өвөр шанд106° 3' 20.05" E49° 24' 21.99" N
NE-027183Өвөр шанд106° 2' 51.24" E49° 24' 34.01" N
NE-027183Өвөр шанд106° 2' 51.24" E49° 24' 57.91" N
NE-027184Батноровын хонхор111° 19' 1.94" E47° 52' 31.00" N
NE-027184Батноровын хонхор111° 19' 1.94" E47° 51' 31.77" N
NE-027184Батноровын хонхор111° 20' 1.94" E47° 51' 31.77" N
NE-027184Батноровын хонхор111° 20' 1.94" E47° 52' 31.00" N
NE-027184Батноровын хонхор111° 21' 50.00" E47° 52' 31.00" N
NE-027184Батноровын хонхор111° 21' 50.00" E47° 49' 35.00" N
NE-027184Батноровын хонхор111° 15' 55.00" E47° 49' 35.00" N
NE-027184Батноровын хонхор111° 15' 55.00" E47° 52' 31.00" N
NE-027184Батноровын хонхор111° 19' 1.94" E47° 52' 31.00" N
NE-027195Тайшир96° 30' 50.16" E46° 38' 15.53" N
NE-027195Тайшир96° 38' 51.17" E46° 38' 15.53" N
NE-027195Тайшир96° 38' 51.17" E46° 36' 45.53" N
NE-027195Тайшир96° 49' 59.00" E46° 36' 45.54" N
NE-027195Тайшир96° 49' 59.00" E46° 31' 4.00" N
NE-027195Тайшир96° 34' 0.17" E46° 31' 4.00" N
NE-027195Тайшир96° 34' 0.17" E46° 32' 20.50" N
NE-027195Тайшир96° 31' 5.00" E46° 32' 20.50" N
NE-027195Тайшир96° 31' 5.00" E46° 31' 4.00" N
NE-027195Тайшир96° 30' 50.16" E46° 31' 4.00" N
NE-027195Тайшир96° 30' 50.16" E46° 32' 20.52" N
NE-027195Тайшир96° 32' 33.15" E46° 32' 20.52" N
NE-027195Тайшир96° 32' 33.16" E46° 35' 21.53" N
NE-027195Тайшир96° 30' 50.16" E46° 36' 41.53" N
NE-027195Тайшир96° 30' 50.16" E46° 38' 15.53" N
NE-027176Шохойт107° 34' 54.33" E47° 14' 16.00" N
NE-027176Шохойт107° 35' 41.40" E47° 14' 16.00" N
NE-027176Шохойт107° 35' 41.40" E47° 12' 50.00" N
NE-027176Шохойт107° 35' 0.00" E47° 12' 50.00" N
NE-027176Шохойт107° 35' 0.00" E47° 11' 41.72" N
NE-027176Шохойт107° 35' 38.45" E47° 11' 41.72" N
NE-027176Шохойт107° 35' 38.45" E47° 11' 51.71" N
NE-027176Шохойт107° 36' 6.46" E47° 11' 51.71" N
NE-027176Шохойт107° 36' 6.46" E47° 12' 11.71" N
NE-027176Шохойт107° 36' 23.46" E47° 12' 11.71" N
NE-027176Шохойт107° 36' 23.46" E47° 11' 51.71" N
NE-027176Шохойт107° 36' 43.45" E47° 11' 51.71" N
NE-027176Шохойт107° 36' 43.45" E47° 11' 31.72" N
NE-027176Шохойт107° 35' 2.30" E47° 11' 31.72" N
NE-027176Шохойт107° 34' 59.41" E47° 11' 38.94" N
NE-027176Шохойт107° 34' 54.33" E47° 11' 53.12" N
NE-027176Шохойт107° 34' 54.33" E47° 14' 16.00" N
NE-027187Харгуйт114° 39' 48.56" E49° 15' 32.07" N
NE-027187Харгуйт114° 43' 57.26" E49° 15' 32.07" N
NE-027187Харгуйт114° 43' 57.26" E49° 14' 42.00" N
NE-027187Харгуйт114° 39' 44.71" E49° 14' 42.00" N
NE-027187Харгуйт114° 39' 48.56" E49° 15' 32.07" N
NE-027190Хүрээ уул111° 11' 1.93" E47° 22' 1.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 14' 27.78" E47° 22' 1.61" N
NE-027190Хүрээ уул111° 14' 13.76" E47° 21' 40.02" N
NE-027190Хүрээ уул111° 14' 15.96" E47° 21' 1.02" N
NE-027190Хүрээ уул111° 14' 20.36" E47° 20' 8.03" N
NE-027190Хүрээ уул111° 14' 31.76" E47° 19' 3.02" N
NE-027190Хүрээ уул111° 15' 5.36" E47° 17' 47.02" N
NE-027190Хүрээ уул111° 16' 4.32" E47° 17' 6.02" N
NE-027190Хүрээ уул111° 16' 49.45" E47° 17' 41.03" N
NE-027190Хүрээ уул111° 17' 3.22" E47° 18' 39.03" N
NE-027190Хүрээ уул111° 17' 1.86" E47° 20' 3.03" N
NE-027190Хүрээ уул111° 16' 50.75" E47° 20' 58.03" N
NE-027190Хүрээ уул111° 16' 57.95" E47° 21' 58.03" N
NE-027190Хүрээ уул111° 16' 53.73" E47° 22' 1.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 21' 41.49" E47° 22' 1.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 21' 41.49" E47° 20' 51.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 24' 1.49" E47° 20' 51.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 24' 1.49" E47° 22' 1.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 24' 36.93" E47° 22' 1.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 24' 36.93" E47° 20' 49.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 26' 11.94" E47° 20' 49.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 26' 11.94" E47° 22' 1.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 27' 4.10" E47° 22' 1.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 27' 4.10" E47° 21' 46.97" N
NE-027190Хүрээ уул111° 26' 37.50" E47° 20' 47.67" N
NE-027190Хүрээ уул111° 25' 59.41" E47° 20' 1.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 25' 0.94" E47° 20' 1.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 25' 9.94" E47° 19' 28.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 25' 37.24" E47° 19' 29.87" N
NE-027190Хүрээ уул111° 25' 19.16" E47° 19' 0.35" N
NE-027190Хүрээ уул111° 24' 43.22" E47° 18' 3.21" N
NE-027190Хүрээ уул111° 24' 7.91" E47° 17' 10.97" N
NE-027190Хүрээ уул111° 23' 44.40" E47° 16' 16.42" N
NE-027190Хүрээ уул111° 24' 37.40" E47° 15' 35.65" N
NE-027190Хүрээ уул111° 24' 18.47" E47° 14' 58.92" N
NE-027190Хүрээ уул111° 23' 45.76" E47° 14' 27.89" N
NE-027190Хүрээ уул111° 22' 33.90" E47° 14' 12.19" N
NE-027190Хүрээ уул111° 21' 16.78" E47° 14' 32.92" N
NE-027190Хүрээ уул111° 20' 31.49" E47° 14' 41.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 21' 11.49" E47° 14' 41.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 21' 11.49" E47° 16' 41.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 15' 1.52" E47° 16' 41.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 15' 1.52" E47° 14' 41.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 19' 27.79" E47° 14' 41.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 19' 9.36" E47° 14' 36.71" N
NE-027190Хүрээ уул111° 18' 52.21" E47° 14' 23.90" N
NE-027190Хүрээ уул111° 16' 29.89" E47° 14' 31.75" N
NE-027190Хүрээ уул111° 14' 31.76" E47° 12' 35.11" N
NE-027190Хүрээ уул111° 11' 4.42" E47° 12' 46.40" N
NE-027190Хүрээ уул111° 11' 1.93" E47° 12' 49.96" N
NE-027190Хүрээ уул111° 11' 1.93" E47° 22' 1.75" N
NE-027198Хустай106° 55' 52.00" E49° 40' 50.00" N
NE-027198Хустай106° 55' 52.00" E49° 39' 36.00" N
NE-027198Хустай106° 54' 40.00" E49° 39' 36.00" N
NE-027198Хустай106° 54' 40.00" E49° 40' 50.00" N
NE-027198Хустай106° 55' 52.00" E49° 40' 50.00" N
NE-027186Мааруул91° 45' 2.00" E47° 19' 18.00" N
NE-027186Мааруул91° 52' 1.00" E47° 19' 18.00" N
NE-027186Мааруул91° 52' 1.00" E47° 15' 35.33" N
NE-027186Мааруул91° 45' 2.00" E47° 15' 35.33" N
NE-027186Мааруул91° 46' 46.73" E47° 15' 56.42" N
NE-027186Мааруул91° 47' 54.07" E47° 16' 14.40" N
NE-027186Мааруул91° 48' 23.87" E47° 17' 7.86" N
NE-027186Мааруул91° 47' 13.33" E47° 18' 20.16" N
NE-027186Мааруул91° 45' 30.90" E47° 19' 9.80" N
NE-027186Мааруул91° 45' 2.00" E47° 19' 17.43" N
NE-027186Мааруул91° 45' 2.00" E47° 19' 18.00" N
NE-027189Шар111° 17' 12.00" E47° 24' 3.00" N
NE-027189Шар111° 30' 35.00" E47° 24' 3.00" N
NE-027189Шар111° 30' 35.00" E47° 20' 51.75" N
NE-027189Шар111° 29' 1.20" E47° 20' 51.75" N
NE-027189Шар111° 29' 17.97" E47° 21' 14.73" N
NE-027189Шар111° 28' 26.56" E47° 22' 28.31" N
NE-027189Шар111° 27' 4.10" E47° 21' 46.97" N
NE-027189Шар111° 26' 39.32" E47° 20' 51.75" N
NE-027189Шар111° 26' 11.94" E47° 20' 51.75" N
NE-027189Шар111° 26' 11.94" E47° 22' 9.76" N
NE-027189Шар111° 24' 36.93" E47° 22' 9.76" N
NE-027189Шар111° 24' 36.93" E47° 20' 51.75" N
NE-027189Шар111° 24' 1.49" E47° 20' 51.75" N
NE-027189Шар111° 24' 1.49" E47° 22' 1.75" N
NE-027189Шар111° 21' 41.50" E47° 22' 1.75" N
NE-027189Шар111° 21' 41.50" E47° 20' 51.75" N
NE-027189Шар111° 17' 12.00" E47° 20' 51.75" N
NE-027189Шар111° 17' 12.00" E47° 24' 3.00" N
NE-027178Шанд109° 15' 45.00" E47° 35' 23.00" N
NE-027178Шанд109° 17' 49.00" E47° 35' 23.00" N
NE-027178Шанд109° 17' 49.00" E47° 36' 0.00" N
NE-027178Шанд109° 20' 12.84" E47° 36' 0.00" N
NE-027178Шанд109° 20' 12.84" E47° 35' 57.83" N
NE-027178Шанд109° 20' 7.69" E47° 35' 57.61" N
NE-027178Шанд109° 19' 56.24" E47° 35' 48.41" N
NE-027178Шанд109° 19' 45.14" E47° 35' 35.51" N
NE-027178Шанд109° 19' 36.94" E47° 35' 22.51" N
NE-027178Шанд109° 19' 34.85" E47° 35' 10.78" N
NE-027178Шанд109° 19' 34.31" E47° 35' 10.60" N
NE-027178Шанд109° 19' 32.94" E47° 35' 9.96" N
NE-027178Шанд109° 19' 31.76" E47° 35' 9.16" N
NE-027178Шанд109° 19' 30.81" E47° 35' 8.23" N
NE-027178Шанд109° 19' 30.10" E47° 35' 7.21" N
NE-027178Шанд109° 19' 29.67" E47° 35' 6.12" N
NE-027178Шанд109° 19' 29.52" E47° 35' 5.00" N
NE-027178Шанд109° 19' 29.67" E47° 35' 3.87" N
NE-027178Шанд109° 19' 30.10" E47° 35' 2.78" N
NE-027178Шанд109° 19' 30.81" E47° 35' 1.76" N
NE-027178Шанд109° 19' 31.76" E47° 35' 0.83" N
NE-027178Шанд109° 19' 32.94" E47° 35' 0.03" N
NE-027178Шанд109° 19' 34.31" E47° 34' 59.39" N
NE-027178Шанд109° 19' 35.82" E47° 34' 58.91" N
NE-027178Шанд109° 19' 37.43" E47° 34' 58.62" N
NE-027178Шанд109° 19' 39.10" E47° 34' 58.52" N
NE-027178Шанд109° 19' 40.76" E47° 34' 58.62" N
NE-027178Шанд109° 19' 41.19" E47° 34' 58.70" N
NE-027178Шанд109° 19' 53.64" E47° 34' 45.61" N
NE-027178Шанд109° 20' 12.84" E47° 34' 27.11" N
NE-027178Шанд109° 20' 13.86" E47° 34' 26.50" N
NE-027178Шанд109° 19' 5.11" E47° 34' 26.50" N
NE-027178Шанд109° 18' 51.81" E47° 34' 38.24" N
NE-027178Шанд109° 18' 41.58" E47° 34' 48.11" N
NE-027178Шанд109° 18' 6.21" E47° 34' 34.77" N
NE-027178Шанд109° 17' 54.89" E47° 34' 26.50" N
NE-027178Шанд109° 15' 45.00" E47° 34' 26.50" N
NE-027178Шанд109° 15' 45.00" E47° 35' 23.00" N
NE-027196Горзон-293° 55' 12.72" E46° 6' 56.74" N
NE-027196Горзон-294° 0' 0.00" E46° 6' 56.74" N
NE-027196Горзон-294° 0' 0.00" E45° 59' 1.84" N
NE-027196Горзон-293° 55' 12.72" E46° 1' 42.32" N
NE-027196Горзон-293° 55' 12.72" E46° 2' 59.59" N
NE-027196Горзон-293° 55' 26.98" E46° 2' 59.59" N
NE-027196Горзон-293° 55' 26.98" E46° 3' 22.70" N
NE-027196Горзон-293° 55' 50.95" E46° 3' 22.70" N
NE-027196Горзон-293° 55' 50.95" E46° 3' 56.67" N
NE-027196Горзон-293° 56' 9.48" E46° 3' 56.67" N
NE-027196Горзон-293° 56' 9.48" E46° 4' 5.49" N
NE-027196Горзон-293° 56' 44.58" E46° 4' 5.49" N
NE-027196Горзон-293° 56' 44.58" E46° 4' 16.15" N
NE-027196Горзон-293° 57' 11.59" E46° 4' 16.15" N
NE-027196Горзон-293° 57' 11.59" E46° 4' 44.29" N
NE-027196Горзон-293° 56' 43.45" E46° 4' 44.29" N
NE-027196Горзон-293° 56' 43.45" E46° 4' 33.49" N
NE-027196Горзон-293° 56' 7.91" E46° 4' 33.49" N
NE-027196Горзон-293° 56' 7.91" E46° 4' 24.67" N
NE-027196Горзон-293° 55' 49.72" E46° 4' 24.67" N
NE-027196Горзон-293° 55' 49.72" E46° 4' 16.29" N
NE-027196Горзон-293° 55' 26.41" E46° 4' 16.29" N
NE-027196Горзон-293° 55' 26.41" E46° 4' 22.68" N
NE-027196Горзон-293° 55' 12.72" E46° 4' 22.68" N
NE-027196Горзон-293° 55' 12.72" E46° 6' 56.74" N