Зорилго: Ашигт малтмалын ашиглах үйл ажиллагааны 2017 оны тайланг хянаж, зөвшөөрөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд ААН-үүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, ил тод байдлыг хангах

Байршил: Ашигт малтмал, газрын тосны газар Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтэст

Хэзээ: 2018 оны 03 дугээр сарын 19-20-ны өдрүүдэд 09:00-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулна.

Аж ахуй нэгжүүдийг идэвхтэй оролцоно уу.

УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС