Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид өмнө нь мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч “Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан зардлыг нөхөн төлөх гэрээ”-ний үүргээ бүрэн биелүүлэх арга хэмжээ авч ажиллаагүй тул Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.9 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг цуцлах үндэслэл тогтоогдож байна. 

Иймд Кадастрын хэлтсийн даргын шийдвэр гаргахаас өмнө Захиргааны ерөнхий хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан сонсох ажиллагааг энэхүү мэдэгдлийг хүргүүлснээс хойш 30 хоногийн дотор тус газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн 315 дугаар өрөөнд явагдахыг үүгээр мэдэгдэж байна.

Компаний нэр

ТЗ-ийн дугаар

Гэрээ байгуулсан огноо

Гэрээний дугаар

Өмнө явуулсан мэдэгдлийн дугаар

1

Энгүй тал

МҮ-10224

2007.06.21

ХАЗ-2017/01/125

2017.05.23-ны 8/3640

2

Амрирлангуй үжин

МҮ-15100

2009.12.08

ХАЗ-2009/13/103

2016.12.17-ны 8/2522

3

Баянтээг

МҮ-367

2010.04.09

ХАЗ-2010/Н01/18

2017.05.23-ны 8/3643

4

Чинг Хиеи Вэй Еэ

МҮ-10434

2010.12.14

ХАЗ-2010/14/74

2017.04.17-ны 8/2521

5

Дун Юань

МҮ-15033, 15032

2011.07.19

ХАЗ-2011/05/82

2017.04.17-ны 8/2552

6

Хонг Чанг Ли

МҮ-11884

2011.01.05

ХАЗ-2010/15/02

2017.04.17-ны 8/2541

7

Сигма Бетта

МҮ-016813

2015.03.09

ХАЗ-2015/03/14

2017.04.17-ны 8/2547

8

Күнлүн

МҮ-9192

2015.08.18

ХАЗ-2015/12/39

2017.04.17-ны 8/2544

9

Өрмөн Уул

МҮ-00668

2015.08.26

ХАЗ-2015/11/44

2017.04.17-ны 8/2545

10

ЗТХ

МҮ-17257

2015.12.25

ХАЗ-2015/19/60

2017.04.17-ны 8/2535

11

Шижир гоулд

МҮ-002392

2016.05.04

ХАЗ-2016/05/10

2017.04.17-ны 8/2531

12

Антрацит

МҮ-004773

2016.05.27

ХАЗ-2016/18/25

2017.04.17-ны 8/2538

13

Ар гоулд

МҮ-20426

2016.07.22

ХАЗ-2016/23/2016/34

2017.04.17-ны 8/2538

14

Цагаан элгэн

МҮ-11981

2008.05.07

ХАЗ-2008/1/78

2017.04.17-ны 8/2525

15

Оюурок

МҮ-13549

2008.12.15

ХАЗ-2008/30/203

2017.04.17-ны 8/2523

16

Дунар Орд

МҮ-1408

2009.07.09

ХАЗ-2009/03/44

2017.04.17-ны 8/2522

АМГТГ