2018 онд үйл ажиллагаа явуулахгүй ААН-үүд ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны Х төлөвлөгөөг тайлан төлөвлөгөөний цахим системд хуулийн хугацаанд ирүүлэх мэдэгдэж байна.

АМГТГ