Кадастрын хэлтэст бүртгэгдсэн компанийн мэдээлэл нь УБЕГ-ын мэдээллээс зөрүүтэй байгаа тохиолдолд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.12-т “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь өөрийн хаяг, цахим шуудан, утас, факсын дугаар өөрчлөгдсөн тохиолдолд 14 хоногийн дотор төрийн байгууллагад мэдэгдэнэ” гэж заасны дагуу мэдээллийг үнэн зөвөөр яаралтай бүртгүүлнэ үү.

Кадастрын хэлтэс

 2024-05-27