Шинээр хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн дугаарыг цахим системээр олгох үйл ажиллагааг АМГТГ-ын даргын 2017 оны 08 сарын 24-ний өдрийн а/156 дугаар тушаалын дагуу 2017 оны 08 сарын 28-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад зохион байгуулна.

АМГТГ-ын Кадастрын хэлтэс