Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.7 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт бүрэн төлөөгүй дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийг АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2023 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 376 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Үүнд:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, сум

Гектар

Талбайн нэр

Эзэмшигчийн нэр

1

МV-010508

2005.09.22

Хэнтий, Жаргалтхаан,

Цэнхэрмандал

257.17

Хадагтайн хөндий

Шандын нуруу ХХК

2

ХV-021930

2021.09.28

Хэнтий, Батноров

344.79

Харгана

Ашид мөнх бадрангуй орших ХХК

АМГТГ

Кадастрын хэлтэс