2016 онд гүйцэтгэсэн геологи хайгуулын ажлын тайланг цахимаар ирүүлсэн боловч алдаатай, шаардлага хангаагүйн улмаас засварт буцаагдсан тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор засварлан цахимаар илгээж, шаардлагатай тайлбар, үндэслэлийг албан бичгээр ирүүлэн тайлангаа баталгаажуулна уу. 

Тайлангаа баталгаажуулах компани, аж ахуйн нэрсийн жагсаалт. /Хавсралтаар татаж үзэх/

Дээрх хугацаанд тайлангаа хянуулж, геологи хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг баталгаажуулаагүй /хавсралт жагсаалтанд байгаа/ аж ахуй нэгжийг Ашигт малтлмалын тухай хуулийн  56 дугаар зүйлийн  56.1.4, 66  дугаар зүйлийн 66.1.2 дахь заалтын дагуу тус тус арга хэмжээ авах болохыг мэдэгдье!

Жич: ААН-тус бүрт албан тоот явуулсан болно.

АШИГТ МАЛТАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР