Ашигт малтмалын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 2-оос доошгүй жилийн өмнө түүнийг эзэмшигч нь төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу хугацаа сунгуулах тухай өргөдөл гаргаж, түүнд дараахь баримт бичгийг хавсаргана гэж хуульчилсны дагуу холбогдох хугацаанд, баримт бичгийн бүрдүүлбэрийг ханган тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах тухай өргөдлийг төрийн захиргааны байгууллагад  гаргана уу.

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах өргөдлийн маягтыг (Маягт К-03) https://mrpam.gov.mn/ сайтны Төрийн үйлчилгээ цэсний Кадастр хэсгээс татан авна уу.

 

КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

           2023-05-19