2016 оны хайгуулын ажлын тайланг цаг хугацаанд нь үнэн зөвөөр гаргаж өгөөгүй буюу баталгаажуулаагүй ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид 2017 оны 08 сарын 10-ны дотор 405, 211 тоот өрөөнд ирж хянуулан баталгаажуулахыг анхааруулж байна.

                АМГТГазар