Энэхүү санал асуулгын зорилго нь Хайгуулын ажлын болон Уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан хүлээн авдаг "Геологи, уул уурхайн мэдээллийн систем" буюу ГУУМС-ийн 2021-2022 онуудад хийгдсэн шинэчлэлт, сайжруулалтын талаарх хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг авахад оршино. 

Судалгааг 2 долоо хоногийн хугацаанд авна.
Холбоос: https://arcg.is/0uaX1K0