Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах аж ахуйн нэгжүүд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө сунгуулах өргөдлийг холбогдох баримтуудын хамт ирүүлэх, хуулийн хугацаа хоцроохгүй байхад анхаарна уу.

ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС