Засгийн газрын 2021 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 148 дугаар тогтоолоор батлагдсан хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилго бүхий агаар, ус, хөрсний чанарын техникийн зохицуулалтыг 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллана уу.

Холбоос: https://www.legalinfo.mn/law/details/16555?lawid=16555